You are here: TUTWiki>CSMHotelli>WebHome (revision 30)

Tervetuloa

CSM-Hotelli -tutkimusprojektin

sivuille!

CSM-Hotel.jpg

Welcome to the

CSM-Hotel -research

project webpage!


Projects presentation slides can be downloaded HERE!


CSM-Hotelli -projekti

Tutkimuksen kohteena on kehittää uudessa teollisessa todellisuudessa kilpailukykyinen tuotantokonsepti ja tutkia sen tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Kehitettävän ratkaisun tavoitteena on
 • vähentää oleellisesti vaativan alihankinnan ajautumista kehittyviin maihin,
 • luoda ja ylläpitää kotimainen huipputason valmistusosaaminen ja
 • synnyttää uutta liiketoimintaa.
Uusi liiketoimintakonsepti syntyy toisaalta systeemi-integraattoreille ja niiden moduulivalmistajille ja toisaalta eko-tehtaan tason saavuttaville pk-yrittäjille. Hotellissa toisiaan täydentävät osaamiset synnyttävät mahdollisuuden uusiin innovatiivisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Projektin osatavoitteet:
 1. CSM-hotellikonseptin kehitys sen eri muotoineen
 2. Konseptin liiketoiminta- ja toteutuskonseptien mallinnus
 3. Digitaalimallin avulla tehty analyysi eko-tehokkuudesta, kustannustehokkuudesta ja sosiaalisesta tehokkuudesta sekä tuottavuusvaikutuksista
 4. Implementointisuunnitelma valitulle pk-yritysryhmälle
 5. Konseptin validointi ja CSM-Hotellikonseptin liiketoimintapotentiaalin selvitys valittujen pk-yritysryhmien kanssa
CSM-Hotellikonsepti -hankkeen tavoitteena on paitsi tutkimustieto, myös sen jalkauttamisen prosessi. Tässä tutkimuksessa lähdetään luomaan selkeää ja nopeaa pk-teollisuuden kilpailukyvyn uudistamisen mallia, jolla voitaisiin saavuttaa nopea vaikuttavuus ja prosessien uudistuminen.

TTY:n projektiorganisaatio:
 • Prof. Reijo Tuokko, Projektin vastuullinen johtaja
 • Tutkija Kai Salminen
 • Tutkija Ari Ranta
 • Tutkija Kimmo Ikkala
 • Tutkija Hasse Nylund
 • Tutkija Ville Väistö
 • Tutkimusapulainen Ville Toivonen
 • Tutkimusapulainen Toni Perälä
 • Tutkimusapulainen Pasi Luostarinen
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] tut.fi

CSM-Hotel -project

The aim of the research project is to develop a new production concept and to explore its challenges and new business opportunities.

The developed concept should:
 • significantly reduce the inflow of subcontracting companies to developing countries,
 • maintain the top-level expertise of domestic manufacturing companies,
 • create a new more cost-efficient business concept
The new business concept is aimed at system integrators and their module manufacturers and, on the other hand, to the eco-factory level reaching the small-business entrepreneurs. Hotel complementary knowledge creates opportunities for new innovative products and services.

Project goals:
 1. Development of the CSM-hotel concept
 2. Models of business- and implementation concepts
 3. Analysis of eco-efficiency, cost- and social effectiveness as well as productivity effects based on the digital model of CSM-Hotel
 4. Implementation plan for the selected SME’s
 5. Concept validation and business potential explanation for the selected SME’s
The CSM-hotel -project aims not only to gain knowledge from the research, but it should also be brought to the attention and use. In this study we are developing to SME’s a clear and fast reform model of competitiveness, which allows SME’s to achieve high-speed impact and the processes of renewal.

Project Organization in TUT / Department of Production Engineering
 • Prof. Reijo Tuokko, Projects responsible leader
 • Researcher Kai Salminen
 • Researcher Ari Ranta
 • Researcher Kimmo Ikkala
 • Researcher Hasse Nylund
 • Researcher Ville Väistö
 • Research assistant Ville Toivonen
 • Research assistant Toni Perälä
 • Research assistant Pasi Luostarinen
E-mail: firstname.lastname [at] tut.fi


More information from project managers:

Kai Salminen

Researcher, M.Sc. (Tech.)

first name. last name [at] tut.fi

+358 40 507 4344

Ari Ranta

Researcher, M.Sc. (Tech.)

first name. last name [at] tut.fi

+358 40 718 7799

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
CSM-Hotel.jpgjpg CSM-Hotel.jpg manage 30.6 K 19 Oct 2010 - 12:45 AriRanta Picture of CSM-Hotel
CSM-Hotel_-project__-_Presentation_slides_-_WIKI.pdfpdf CSM-Hotel_-project__-_Presentation_slides_-_WIKI.pdf manage 1037.1 K 01 Nov 2010 - 12:38 AriRanta CSM-Hotel -project's presentation slides for Public WIKI
Logo.jpgjpg Logo.jpg manage 19.1 K 28 Jun 2010 - 15:42 AriRanta CSM-Logo
Print version |  PDF  | History: r33 | r31 < r30 < r29 < r28 | 
Topic revision: r30 - 23 Mar 2011 - 12:44:35 - HasseNylund
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback