Hypermedialaboratorion projektiwiki

Tämä on julkinen wiki-sivusto projekteille ja hankkeille, joihin Tampereen teknillisen yliopiston hypermedialaboratorio tavalla tai toisella osallistuu.

DSpace-hankkeet

DSpace julkaisuarkistoon liittyvät viralliset ja epäviralliset hankkeet, joissa TTY:n Hypermedialaboratorio on tavalla tai toisella mukana.

Muita hankkeita


This topic: HlabProjektiWiki > WebHome
Topic revision: r8 - 22 Nov 2012 - 09:42:50 - OssiNykanen
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback