You are here: TUTWiki>KEKE>WebHome
Tervetuloa KEKE-tutkimusprojektin sivustolle - Welcome to the KEKE research project webpage

KEKE

Kestävän kehityksen kilpailukykyinen ekotuotanto

Competitive and sustainable production systems and networks

(1.1.2010-31.12.2011)

Projektin esittely - Overview of the project

KEKE-projektilla vahvistetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Tuo­tan­to­tek­nii­kan laitoksen (TTE) osaamista kestävän kehityksen kilpailukykyisten tuotteiden ja nii­hin liittyvien palveluiden suunnittelun ja tuottamisen alueella. Alue on ratkaisevan mer­kittävä määriteltäessä yritysten tulevaisuuden kilpailukeinoja ja menestystekijöitä. Hank­keen luonne on pitkäjänteinen ja vastaa TTYn ja TTEn uusia strategisia lin­jauk­sia. Osaamispohjan leventämisen lisäksi hankkeessa rakennetaan vahvat yhteydet alan tunnettuihin kansainvälisiin osaamistahoihin. Tämä toteutetaan mittavalla pro­fes­sori- ja tutkijatason asiantuntijavaihdolla. Tulosten kansallinen vaikuttavuus var­mis­tetaan laajalla teollisella seuranta- ja ohjausryhmällä.

KEKE projektin tutkimussuunnitelma

KEKE projektin uutiskirje 24.6.2010

The KEKE project strengthens the competence of the Department of Production Engineering (TTE) at Tampere University of Technology (TUT) in the area of competitive sustainable design and production of products and related services. The area is crucially significant when determining future competitive measures and success factors for companies. The project's nature is long-term and it corresponds to the new strategic guidelines defined by TUT and TTE. In addition to the broadening of the competence base, the project builds strong connections to acknowledged international expert institutions. This is realised through large-scale professor and researcher exchange. The large scale national impact of project results is ensured through a large Industrial Interest Group (IIG).

Henkilöstö ja yhteystiedot TTY:llä - Personnel and contacts at TUT

Prof. Seppo Torvinen: Projektin vastuullinen johtaja, Accountable project leader

Mikko Tapaninaho

Hasse Nylund

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] tut.fi
Emails: firstname.surname [at] tut.fi

KEKE-projektin raportit - KEKE-project reports

KEKE-projektin työpakettien raportit ovat ladattavissa sivun liiteosiosta (attachments). Lisäksi Jaana Kuuselan KEKE-projektin työpakettiin 2 liittyvä diplomityö "Kestävä tuotanto suomalaisessa teollisuudessa nyt ja tulevaisuudessa" on ladattavissa osoitteessa: http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/20650/kuusela.pdf?sequence=3 tai http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-2011091314798

KEKE-project reports are available in the attachments of this page.
Topic attachments
I Attachment Action Size Date WhoSorted ascending Comment
KEKE_WP2.pdfpdf KEKE_WP2.pdf manage 124.4 K 25 Jun 2012 - 10:50 MikkoKoho KEKE WP 2: Current state and needs of Finnish companies
KEKE_WP3.pdfpdf KEKE_WP3.pdf manage 3287.6 K 25 Jun 2012 - 10:51 MikkoKoho KEKE TP 3: Kansainväliset benchmarking-vierailut ja state-of-theartin päivitys
KEKE_WP4.pdfpdf KEKE_WP4.pdf manage 3873.3 K 25 Jun 2012 - 10:52 MikkoKoho KEKE WP 4: Super Eco-Factories: concepts and success factors
KEKE_WP5.pdfpdf KEKE_WP5.pdf manage 468.2 K 25 Jun 2012 - 10:53 MikkoKoho KEKE WP 5: Discussion on Lean, Agile and Sustainable production factors
KEKE_WP6.pdfpdf KEKE_WP6.pdf manage 1042.7 K 25 Jun 2012 - 10:54 MikkoKoho KEKE WP 6: Product and production systems life cycle and interaction
KEKE_WP7.pdfpdf KEKE_WP7.pdf manage 1499.4 K 25 Jun 2012 - 10:55 MikkoKoho KEKE WP 7: Production network risk management
KEKE_loppuraportti_publ.pdfpdf KEKE_loppuraportti_publ.pdf manage 443.5 K 25 Jun 2012 - 10:59 MikkoKoho KEKE-projektin yhteenvetoraportti
Print version |  PDF  | History: r20 < r19 < r18 < r17 | 
Topic revision: r20 - 27 Nov 2012 - 08:31:24 - HasseNylund
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback