You are here: TUTWiki>SigALa>WebHome (revision 6)

Welcome to the SigALa web

Mikä ihme SigALa?

SigALa? eli SignaaliAnalyysiLaboratorio on TTY:n Porin yksikön signaalinkäsittely-ryhmän Wiki-alue. Aluetta vastaa reaalimaailmassa Porissa sijaitseva tutkijahuone ja se on tarkoitettu kaikkien k.o. huoneessa töitä tekevien käyttöön.
Print version |  PDF  | History: r9 | r7 < r6 < r5 < r4 | 
Topic revision: r6 - 17 Feb 2011 - 10:53:24 - TarmoLipping
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback