Semogen

In English:

Semantic modelling in production method development of intelligent and virtual machine laboratories (Semogen)

semogen-vocabulary-2010-08-25.png
loppuraportti-semogen-manager-ja-processor.png
loppuraportti-fig4_2_1_1.png

The aim of the Semogen research project is to develop production methods for intelligent and virtual machine laboratories based on the semantic modelling. This research theme is interlinked with digital product processes and digital machine construction.

An intelligent and virtual machine laboratory includes dynamic real time simulation models, time management tools, machine system documentation, system visualization, measurement and diagnostic tools and pedagogically sound tutoring. These tools and features are implemented into the case portion of a drilling rig system. Virtual machine laboratory are utilized in training of R&D personnel, including engineers, machine system planners and service technicians and as a supportive tool for machine planning.

The project results (methods, models and pilot systems) support the development of the virtual machine laboratory and visualization and simulation methods for planning and learning environments of machine systems.

The International Journal of Semantic Computing defines Semantic Computing (SC) as “Computing with (machine processable) Descriptions of Content and Intentions.”. In this project, the rich source content of real machine documents is utilized in the semantic process, which is described by the research group. The project has developed the cross technological linked and machine processable model of the machine subsystem. The Semogen project constructs a system pipeline that is dependent on source documents, which supports semiautomatic generation and enrichment of virtual laboratories.

The modelling and simulation of machine systems are based on the rich hydraulic and electrical schemas, CAD–systems and documents, CAN–system description, product data management systems and component information. This project describes semantic processes and methods. The document supports specification of modelling and simulation methods, information processing system, planning guidelines, interoperability and the required tools. The virtual pilot system (prototype) of the machine system is carried out by the research group. Commercialization and transferability of innovation for the Finnish machine construction are taken into account.

The Smart Simulators research group is in charge of the research and development operations. The total budget is 330 000 €.


Suomeksi:

Teollisuuden älykkäiden ja virtuaalisten konelaboratorioiden tuotantomenetelmien kehitys semanttisen kuvauksen avulla (Semogen)

SeMoGen-tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää älykkäiden ja virtuaalisten konelaboratorioiden tuotantomenetelmiä semanttisen mallinnuksen avulla. Hanke liittyy digitaaliseen tuoteprosessiin sekä koneenrakennukseen.

Älykkäällä ja virtuaalisella konelaboratoriolla ymmärretään konejärjestelmän dynaamista reaaliaikasimulaatiota, ajanhallintaa, järjestelmädokumentaatiota, mittaus-, diagnosointi- ja visualisointivälineitä sekä pedagogisesti perusteltua älykästä tukea ja ohjausta. Konejärjestelmällä tarkoitetaan esimerkiksi kallioporauslaitetta. Konelaboratoriota hyödynnetään tuotekehitysinsinöörien, suunnittelijoiden ja huoltoasentajien koulutuksessa sekä suunnittelun tukivälineenä.

Hankkeen tuloksena muodostuvat menetelmät, mallit ja pilot –järjestelmä tukevat virtuaalisten konelaboratorioiden kehittämistä, suunnittelun mallinnus- ja simulointivälineitä sekä modernien konejärjestelmien oppimisympäristöjen kehitystä.

Semanttinen mallinnus tähtää tietyn sovelluksen käyttäjien tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen, mallintamalla sovelluksen semanttinen sisältö tiedon koneellisen käsittelyn näkökulmasta. Konejärjestelmien osalta tämä tarkoittaa moniteknisen suunnitteluinformaation linkitystä eheäksi kokonaismalliksi koneluettavassa muodossa. Konejärjestelmän mallinnuksen, suunnitteluinformaation prosessointi- ja kuvausmenetelmien, ohjeistusten sekä ohjelmistojen avulla määritetään semanttinen prosessi ja rakennetaan aineistolähtöinen putkilinja, joiden avulla konelaboratorion aihioita voidaan automaattisesti generoida ja jalostaa.

Konejärjestelmän mallinnus ja simulointi pohjautuvat monipuolisiin konejärjestelmien suunnittelu- ja tuotetietoaineistoihin, dynaamisiin reaaliaikasimulointeihin, suunnittelohjelmistoihin sekä tietojärjestelmiin kuten hydraulikaaviot, CAD –kuvat, väyläkuvaus sekä komponenttitiedot. Hankkeessa kuvataan semanttinen prosessi ja sen menetelmiä, jotka määrittävät, mallinnus- ja simulointimenetelmät, tiedonkäsittelyjärjestelmän, suunnitteluohjeistuksia, yhteensopivuusmääritykset sekä tarvittavat kehitysympäristöt. Hankkeessa toteutetaan pilot –järjestelmä, jonka avulla mallien ja menetelmien toimivuutta todennetaan. Hankkeen tulosten siirrettävyys suomalaisen koneenrakennuksen tueksi on keskiössä. Hankkeen tutkimuksesta vastaa monitieteinen Tampereen teknillisen yliopiston Smart Simulators –tutkimusryhmä, jota tukevat yritysyhteistyökumppanit AEL Oy, Etteplan Design Center Oy, Sandvik Mining and Construction Oy, Tuotekehitys Tamlink Oy sekä Vertex Systems Oy.

Hankkeen budjetti on 330 000 €

Loppuraportti

pdficon_large.png Semogen I -hankkeen loppuraportti (PDF)

Semogen vaiheen 1 loppuseminaari (21.11.2011)

Topic revision: r13 - 01 Oct 2013 - 15:59:35 - PekkaRanta
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback