4. Havainnot

4.1.1. Kuvaus opiskelusta/ opintojen järjestämisestä

TTY tarjoaa opiskelijoilleen laaja-alaisen poikkiteknisen koulutuksen. Yliopistosta valmistuu diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja. TTY:n opiskelualat ovat: Yliopistossa on akateeminen vapaus. Luennoilla ei esimerkiksi ole läsnäolopakkoa, mutta opintojaksoon saattaa kuulua vaikka harjoituksia, joissa täytyy olla läsnä opintojaksolla määrätyllä tavalla.

Opintojen rakenne ja eteneminen: Tutkinnosta osa on kaikille yhteisiä perusopintoja, osa pääaineopintoja, joissa on usein valittavana muutama vaihtoehto. Lisäksi tutkintoon kuuluvat myös sivuaineopinnot, joissa on usein laajempi valinnaisuus sekä vapaavalintaiset opinnot. Opiskelijan ei tarvitse suunnittella opintoja yksin. Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille on tehty mallilukujärjestykset, joihin on koottu ne perusopinnot, jotka kyseisenä vuonna suositellaan suoritettavaksi. Noudattamalla kaksi ensimmäistä vuotta mallilukujärjestystä välttyy perusopintojen päällekkäisyyksiltä ja pysyy 60 op vuosittaisessa opiskelutahdissa. Lukujärjestys muokkautuu ja täydentyy oman opintosuunnitelman (HOPS) tekemisen ja valintojen myötä. HOPSia täydennetään koko opiskelun ajan.

Työharjoittelun voi myös sisällyttää osaksi tutkintoa. Työharjoittelun tavoitteena on pereh­dyttää opiskelija oman ammattialansa työympäristöön ja työtehtäviin. Perustutkintoihin sisältyy yhteensä enintään 10 opintopisteen verran harjoittelua tiedekuntaneuvoston määräämällä tavalla. Näistä enintään 5 opintopistettä voi sijoittaa TkK?-tutkintoon.

Opintojen tukeminen: Opintojen alussa mallilukujärjestysten lisäksi opintojen aloitusta tukevat muun muassa orientaatioviikko, tutorointi sekä tutkinto-ohjelmakohtaiset johdanto-opinnot. Näillä kaikilla toimilla pyritään tukemaan opiskelijoiden integroitumista ja tutustumista TTY:hyn, opiskelukavereihin, omaan alaan ja henkilökuntaan. Lisäksi monessa tutkinto-ohjelmassa opettajatutortoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen on nähty yhtenä tärkeänä keinona edistää opiskelijoiden ryhmäytymistä ja kiinnittymistä alkuvaiheen opintoihin. Tiedekunnat vastaavat itse opettajatutortoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista ja opiskelijapalvelut tarjoavat koulutuksia opettajatutorointiin liittyen sekä koordinoivat hyvien käytänteiden leviämistä.

Opiskelutaitojen opetusta koordinoidaan tiedekuntien tasolla. Opintopsykologi käy tilauksesta pitämässä uusille opiskelijoille syyslukukaudella opiskelutaitoluentoja (motivaatio, ajankäyttö, opiskelutekniikat) 2 x 45 minuuttia. Ideaalitapauksessa opiskelutaitojen opetus on kiinteästi integroitu osaksi opetusta, jolloin vastuu tästä on yksittäisellä opettajalla.

Yliopisto tarjoaa opiskelijoiden käyttöön ryhmätyö- ja opiskelutiloja sekä kilta- ja kerhohuoneita.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: OPAL
Muokattu viimeksi: ..2014
Linkki:

Opiskelijatutorointi

Mallilukujarjestykset

Opintoajat-ja-opiskeluoikeus

Harjoittelu

Opettajatutorointi

Liitetiedosto OrientaatioTTYll2013.pdf, Navigaattori_1415.pdfSelvitys_vuoden_2013_opettajatutorkoulutuksista.docx

4.1.2. Opiskelijapalvelut ja opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen avulla varmistetaan, että opiskelijan ohjaustarpeet ja tarjolla olevat palvelut kohtaavat opintopolun eri vaiheissa. Opintojen ohjauksella on keskeinen rooli opiskelijoiden opintojen sujuvassa etenemisessä. Lähtökohtana ohjauksen suunnittelussa on kuitenkin aina opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuu omista opinnoistaan. Opintojen tulisi kehittää opiskelijoiden itseohjautuvuutta, mitä tulee tukea sujuvilla ohjausjärjestelyillä. Keskeisimpinä henkilökohtaisen ohjaamisen tahoina ovat tutkinto-ohjelmien suunnittelijat ja opintoneuvojat sekä opiskelijapalveluiden opinto-ohjaaja ja opintopsykologi. Ohjausta antavat myös monet muut tahot, jotka jakautuvat organisaation eri tasolle. Ohjauskuvassa on esitetty mitä kaikkia opintojen ohjauksen palveluita ja toimintoja opiskelijalle on tarjolla opintojen eri vaiheissa.

Opiskelijoille ohjaustahoista tiedotetaan esimerkiksi Navigaattori-esitteessä, mistä löytyy kaikki TTY:n ohjauspalvelut yhteystietoineen. Uusille opiskelijoille Navigaattorit jaetaan heti ensimmäisellä opiskeluviikolla. POPiin on myös kerätty tiedot ohjausta antavista tahoista ja sieltä opiskelija pystyy löytämään ohjauspalveluiden tutkinto-ohjelmakohtaiset yhteystiedot.

Opiskelijapalveluiden opinto-ohjaaja, opintopsykologi ja uraohjauksen kehittämisestä vastaava suunnittelija muodostavat yhdessä tiedekuntien opintosuunnittelijoiden ja opintoneuvojien kanssa verkoston, joka kokoontuu säännöllisesti kerran periodissa. Verkoston avulla ylläpidetään ja kehitetään yhteisiä menettelytapoja opintojen ohjauksessa sekä levitetään hyviä käytäntöjä.

Lisätietoa ohjauksesta löytyy POPista sivuilta opinto-ohjaus sekä Opinto-ohjaajan ja opintopsykologin palvelut.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: OPAL
Muokattu viimeksi: ..2014
Linkki  
Liitetiedosto Ohjaus_kuva.pdf

4.2. Opiskeluun ja alaan liittyvät terveysriskit

Opiskelu elämänvaiheena: opiskelijoiden terveyden riskien takana olevat tekijät liittyvät paljolti uuden elämänvaiheen psyykkisten kehitystehtävien kohtaamiseen ja niiden ratkaisuihin (esim. itsenäistyminen kotoa, uusien ihmissuhteiden solmiminen, parisuhteen muodostaminen). Merkittävä riskitekijä on sosiaalisen tuen puutteellisuus sekä yksityiselämässä että opiskelussa. Muita riskitekijöitä on terveysongelmien puutteellinen toteaminen ja hoito sekä elämäntyylin riskit (Kunttu 2004, Suomen Lääkärilehti 33 vsk 59).

Koettu stressi ja mielenterveysongelmat: uusimman opiskelijoiden terveystutkimuksen KOTT 2012 mukaan 30% opiskelijoista koki runsasta stressiä (koettu epäsuhta voimavarojen ja tilanteen vaatimusten välillä). Nuoren aikuisen valmiudet jäsentää tilannetta, suhteuttaa ja ratkoa stressiperäisiä ongelmia voivat olla vielä vähäisiä. Stressi voi altistaa mielenterveysongelmille tai niiden pahenemiselle. Mielenterveysongelmat ovat opiskelukyvyn suurin riskitekijä. Henkisen hyvinvoinnin edistämisen ydin on riskitekijöiden vähentäminen ja suojaavien tekijöiden vahvistaminen. Riskitekijät ovat monitasoisia ja voivat liittyä yksilöön itseensä, perheeseen, sosiaaliseen verkostoon, talouteen tai ympäristöön. Oppilaitoksessa henkisiä riskitekijöitä voidaan vähentää opetussuunnitelmatyön, opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelujen, laadukkaan opetuksen, tuutoroinnin ja myönteisen opiskelukulttuurin luomisen kautta. Esteettömyys, tasa-arvosuunnitelma ja kiusaamisen vastainen työ ovat keskeisessä roolissa. Stressinhallinnan ja ajanhallinnan työkalut sekä ammatti-identiteetin rakennusapu vähentävät stressiä (Ylikomi, 2013, luento: Miten toteutamme opiskeluympäristöarvioinnin).

Opiskeluun yleisesti liittyvät fyysiset terveysriskit: elämäntyylin (esim. runsas alkoholikäyttö ja vähäinen liikunta) lisäksi fyysisiä terveysriskejä aiheuttaa runsas istuminen.Tutkimustulosten mukaan yli 6-8 tunnin päivittäinen istuminen on terveysriski liikuntaharrastuksesta huolimatta. Istumisen on todettu lisäävän napostelua, väsyttävän, hidastavan aineenvaihduntaa, aiheuttavan niska- hartia- ja selkävaivoja ja altistavan sydän- ja verisuonitaudeille sekä kakkostyypin diabetekselle. Istumisen säännöllisellä tauottamisella ja lyhyillä liikuntatuokioilla on positiivisia terveysvaikutuksia. Ohjeita ergonomiaan sekä istumisen tauottamiseen löytyy esimerkiksi YTHS:n nettisivuilta.

Tekniikan ja luonnontieteiden opiskeluun liittyvät terveysriskit: opiskeluun TTY:llä ei liity sellaisenaan erityisiä terveysriskejä. Suurimman riskin muodostavat opintoihin ja opinnäytetöihin liittyvät laboratorioissa ja kentällä suoritetavat työtehtävät. Jokainen laboratorio on käytännössä erilainen, joten yksityiskohtainen opastus turvalliseen toimintaan tapahtuu laboratorio- ja työtehtäväkohtaisesti. Opiskelioiden intranetissa POP:ssa on yleisohjeita turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn, kts. yst. linkit alla.

Vastuuyksikkö ja -henkilö: TILA / M. Leppänen, YTHS P. Riipinen
Muokattu viimeksi: 29.04.2014
Linkki

https://pop-portal.tut.fi/portal/page/portal/POP-portaali/50Kampus_fi/03tilatjaturvallisuus/04turvallisuus/04laboratoriotoimintaohjeet

https://pop-portal.tut.fi/portal/page/portal/POP-portaali/50Kampus_fi/03tilatjaturvallisuus/04turvallisuus/06sahkoturvallisuus

Liitetiedosto  

4.3. Opiskelutilat ja sosiaaliset tilat

Ao. tiedot perustuvat toukokuu 2014 tilanteeseen. Kalevi Paviala
Luentosalit 10 isoa luentosalia (100-250 ) 34 pientä luentosalia (40-100)  
ryhmätyötilat ?    
kirjastot 1 kirjasto
   
atk-tilat 32 ATK-luokkaa    
laboratoriot 86 laboratoriota 102 kevytlaboratoriota laboratoriotiloja yht. 366.
harjoitussalit 129 harjoitussalia    
ainejärjestöjen / opiskelijoiden omat tilat 47 kiltahuonetta tai vastaavaa    
wc:t 320 inva/N/M    
suihkutilat 254 suihku- tai peseytymistilaa /N/M    
pukuhuoneet 32 pukuhuonetta N/M    
taukotilat      
kerho- ja kiltahuoneet 47 kerho- tai kiltahuonetta    
opiskelijoiden varastotilat 23 varastotilaa    

TTYY:n tekemät havainnot kerho- ja kiltahuoneista
 • järjestyssäännöt ja hätäkeskukseen soittamisohjeet ovat joissain tiloissa huonosti nähtävillä
 • ensiapupakkausten, ensisammutusvälineiden sekä hätäpoistumisteiden sijainti ei välttämättä ole kaikkien käyttäjien tiedossa
 • Kampus-areenan rakennustyömaa on sulkenut joitain poistumisteitä
 • jotkut tiloja ovat pieniä ja ikkumattomia (ilman tunkkaisuus)

Vastuuyksikkö ja -henkilö: TILA/ YO-KUNTA
Muokattu viimeksi: ..2014
Linkki  
Liitetiedosto

Ohjetaulu_lopullinen.pdf

Jrjestyssnnt_liite1.pdf

4.4. Palautekäytännöt

Arvioinnin tueksi TTY:llä on käytössä muun muassa vuosittain toteutettavia kyselyitä ja opintojen etenemisen seurantaan liittyvää tilastointia, joiden pohjalta kehittämistyötä tehdään. Palautteita käsitellään opintojen ohjauksen verkostossa sekä tutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmissä. Palautteiden perusteella tehtävät kehittämistoimenpiteet sovitaan yhteisesti joko verkoston kokouksissa tai tutkinto-ohjelman suunnitteluryhmässä, jos kyseessä on yksittäiseen tutkinto-ohjelmaan kohdistuva kehittämistoimi. Isompia linjauksia vaativat toimenpiteet viedään käsiteltäväksi opetusneuvostoon ja konsistoriin.

Palaute-kanavat

1.vuosi

2.vuosi

3.vuosi

4.vuosi

5.vuosi

n. vuosi

Toistuvat, opintojen eri vaiheisiin liittyvät kyselyt

fuksi-

kyselyt

tutor-kyselyt

Tkk –valmistumis-kyselyt

DIA –valmistumis-kyselyt

uraseuranta-kyselyt

Toistuvat,

tapahtumiin tai palveluihin liittyvät kyselyt

 • Opiskelijapalveluiden asiakaspalaute: opiskelijat antavat palautetta opiskelijapalveluiden palveluista mm. opintotuki, opintotoimisto, opintoneuvonta
 • Opintosuunnistuksen palautekysely
 • POPin kehittämiskyselyt

Opintojen etenemiseen ja ohjaukseen liittyvät selvitykset

Opintojen etenemisestä on tehty monia selvityksiä. Useissa näistä selvityksistä on käsitelty myös ohjausta. Kaikki selvitykset ja julkaisut löytyvät TUTKAsta > Opettajanhuone > Koulutuksen laatu ja kehittäminen.
Opintojaksopalaute (opiskelijan ohjeet)

Kaiku-palauteohjeet (henkilökunnalle)
Vastuuyksikkö ja -henkilö: OPAL
Muokattu viimeksi: ..2014
Linkki:  
Liitetiedosto  

4.5. Saavutettavuus, esteettömyys ja opintojen erityisjärjestelyt

Saavutettavuudella tarkoitetaan korkeakouluympäristön ja sen tuottamien palveluiden toteuttamista niin, että ne soveltuvat mahdollisimman monenlaisten ihmisten käyttöön. Saavutettavuus on siis paitsi liikkumista haittaavien fyysisten esteiden puuttumista myös erilaisten tarpeiden huomiointia opetuksessa ja ohjauksessa, oppimateriaalien saatavuutta ja tasavertaista kohtelua. Esteettömyys taas on yksi saavutettavuuden osa-alue. Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Esteettömyys

Yliopisto-opiskelijoilla voi olla monenlaisia oppimisvaikeuksia. Erilaisten oppijoiden tukemiseksi ja ongelmien tunnistamiseksi TTY:ssä on käytettävissä monenlaisia palveluita :
 • opinto-ohjaaja, jonka kanssa voi keskustella silloinkin, kun varsinaisia kysymyksiä ei ole
 • opintopsykologi, joka on oppimisen ja motivaation ohella perehtynyt erilaisiin oppimisvaikeuksiin. Opintopsykologi järjestää myös vuosittain ryhmämuotoisen lukiseulan ja tarvittaessa yksilöllisen tarkemman lukitutkimuksen.
 • esteettömyysyhdyshenkilö auttaa, kun ongelmat ovat jo selkiytymässä ja tarvitaan apua opiskelun sujuvoittamiseksi tai erityisjärjestelyiden saamiseksi.
 • Opettajat toimivat usein myös opiskelijoiden henkilökohtaisina ohjaajina ja opastajina, jolloin opetustaitojen lisäksi tarvitaan myös ohjausosaamista. Opettajan on syytä ottaa opetuksessaan huomioon esteettömyyden perusteet.
 • ks. myös Esteettömyyssuunnitelma ja TTY:n esteettömyysesite (pdf)
Erityisjärjestelyjen toteutuminen TTY:ssä edellyttää opiskelijan omaa aktiivista toimintaa ja asian ottamista esille. Osa järjestelyistä voidaan toteuttaa kaikkia tasapuolisesti hyödyttävinä järjestelyinä, mutta henkilökohtaisten erityisjärjestelyiden ehtona on asiantuntijalausunto. Erilaisen opiskelijan esteitä pyritään poistamaan yhdessä keskustellen ja kuunnellen opiskelijan omaa mielipidettä. Oppimistavoitteista ei voida joustaa, jotta jokainen opiskelija saavuttaa vähintään kustakin opintojaksosta vaaditun osaamistason.

Erityisjärjestelyiden sisältö ja toteutus määräytyvät aina opiskelijan erityistarpeiden ja tilanteen mukaan. Ensimmäisellä kerralla henkilökohtaisia erityisjärjestelyitä tarvitsevan opiskelijan tai hakijan tulee esittää lääkärin tai muun asiantuntijan antama selvitys erityisjärjestelyiden tarpeesta. Erityisjärjestelyt voivat koskea valintakoetta, tenttitilanteita tai muita opetustilanteita.

Joustavat opetusmuodot ja opiskelukäytännöt

Opettajilla on mahdollisuus opintojaksokohtaisesti miettiä erilaisia joustavia suoritustapoja. Opettaja voi antaa opiskelijoille esimerkiksi vaihtoehtoisia suoritusmahdollisuuksia kuten MOOC kursseja, luentovideoita tai sähköisiä tenttijärjestelyjä. Erilaisia joustavia opetus-ja opiskelukäytäntöjä kehitetään jatkuvasti. Vuoden 2014 teemana [[AHOT-ohjeet Tutkassa ja POPissa ][Koulutuksen kehittämisohjelmassa on oppimisympäristöjen kehittäminen ]]

Opiskelijan joustavia opiskelumahdollisuuksia tukevat myös henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, joissa on mahdollista suunnitella opintoja pitkälti vapaassa suorittamisjärjestyksessä ja aikataulutuksessa HOPS-ohjeet

4.6. Fysikaaliset altisteet

Opiskeluympäristössä ei pääsääntöisesti esiinny erityisiä fysikaalisia altisteita. Poikkeuksina voivat olla yksittäiset projektiluontoiset tutkimustyöt, ennenkaikkea laboratorioympäristössä.

Yliopiston kampus on laajentunut viidessä vuosikymmenessä käsittämään kuusi eri-ikäistä rakennusta jotksa ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Lämmitettyä pinta-alaa on yhteensä noin 120 000 m2. Vanhemmissa rakennuksista ongelmat (esim. kesällä kuumuus, talvella vetoisuus) tiedostetaan ja tilannetta seurataan. Työntekijät ja opiskelijat voivat ilmoittaa havainnoistaan sähköisen vikailmoituskanavan kautta.

Luento- ja ryhmätyötilojen ergonomia vaihtelee eri rakennusten välillä. Hankalimpina pidetään joitain kiinteäkalusteisia luentosaleja.

Vastuuyksikkö ja -henkilö: TILA / M. Leppänen
Muokattu viimeksi: 27.11.2014
Linkki: http://
Liitetiedosto  

4.7. Biologiset altisteet

Opiskeluympäristössä ei pääsääntöisesti esiinny erityisiä biologisia altisteita. Poikkeuksina voivat olla yksittäiseet projektiluontoiset tutkimustyöt, ennenkaikkea laboratorioympäristössä.

Yliopiston eri rakennukset ovat eri-ikäisiä, ensimmäinen vuodelta 1974, joten niiden sisäilman laatu saattaa vaihdella huomattavastikin.

TTY:llä toimii Työympäristöohjausryhmä ja Työympäristöprojektiryhmä sisäympäristön ongelmien selvittämisen apuna. Ohjausryhmän jäseninä ovat TTY:n työsuojelupäällikkö ja -valtuuttettu, työterveyslääkäri, YTHS:n terveydenhoitaja, työympäristöasiantuntija, SYK:n kampusmanageri ja sisäilma-asiantuntijoita, projektiryhmässä työsuojeluorganisaation edustus puuttuu. Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen tapahtuu SYK Oy:n sisäympäristön ongelmien selvitysmallin mukaisesti. Malli on kuvattu oheisessa dokumentissa.

sisäympäristö.pdf

Vastuuyksikkö ja -henkilö: TILA/ M. Leppänen
Muokattu viimeksi: 27.11.2014
Linkki: http://
Liitetiedosto  

4.8. Kemialliset altisteet

Opiskeluympäristössä ei pääsääntöisesti esiinny erityisiä kemiallisia altisteita. Poikkeuksina voivat olla yksittäistet projektiluontoiset tutkimustyöt, ennenkaikkea laboratorioympäristössä. Eri kemiallisten aineiden määrä kampuksella on suuri, yli 3000 eri nimikettä.Laboratoriotöissä opiskelijat ovat ohjauksen ja valvonnan alaisena, heille on annettu työohjeet ja tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet.

Kemian ja biotekniikan laitos järjestää vielä erillisen kurssin, KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, Laboratory Safety and Working Methods 2 op, joka on käytävä ennen laboratoriotöiden aloitusta.

Vastuuyksikkö ja -henkilö: TILA / M. Leppänen
Muokattu viimeksi: 27.11.2014
Linkki: http://www.tut.fi/wwwoppaat/opas2014-2015/perus/laitokset/Kemia_ja_biotekniikka/KEB-61350.htmlhttp://
Liitetiedosto  

4.9. Tapaturma- ja terveysuhka sisätiloissa

Sisätiloissa ei pääsääntöisesti esiinny erityisiä tapaturman vaaroja. Poikkeuksina voivat olla yksittäistet projektiluontoiset tutkimustyöt, ennenkaikkea laboratorioympäristössä. Rakennuksissa on asianmukaisesti merkityt alkusammutuskalustot ja hätäpoistumistiet, jotka ovat esteettömiä. Esteettömyyttä valvovot talojen turvaryhmät.Talon ulkopuoliset pelastustiet on merkitty ja ne ovat pysäköintikieltoalueita. Poistumista rakennuksista harjoitellaan vuosittain.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: TILA Markku Leppänen
Muokattu viimeksi: 27.11.2014
Linkki: http://
Liitetiedosto 112_esite.pdf

4.10. Tapaturma ja terveysvaarat ulkotiloissa

Ulkotiloissa saattaa talvella liukkaus aiheuttaa tapaturman vaaraa. Ajoneuvoliikenteen ja jalankulun ristevät reitit saattavat aiheuttaa tapaturman vaaraa. Suurin oletttu tapaturmanvaara ulkotiloissa on talvella liukastuminen ja kaatuminen, henkilökunnan ilmoitetsta tapaturmista näitä on 2/3 (tapaturmat 2013).

Vastuuyksikkö ja -henkilö: TILA Markku Leppänen
Muokattu viimeksi: 27.11.2014
Linkki: http://
Liitetiedosto  

4.11. Opiskelijaruokailun järjestelyt

Opiskelijaruokailun järjestää TTY:llä Juvenes, joka on tamperelaisten opiskelijoiden, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan, omistama palveluyritys. TTY:n kampuksella sijaitsee kolme opiskelijaravintolaa, joiden läheisyydessä on myös kahviot sekä välipala-automaatteja:

Tietotalo: Juvenes Ravintola Zip, asiakaspaikkoja 240. Kahvio Juvenes Café Rom, asiakaspaikkoja 60. 1kpl välipala-automaatti, 1 kpl kahviautomaatti, 1 kpl karkkiautomaatti.

Sähkötalo: Juvenes Ravintola Edison, asiakaspaikkoja 230. Kahvio Juvenes Café & Fast Voltti, asiakaspaikkoja 80. Ei välipala-automaatteja.

Konetalo: Juvenes Ravintola Newton, asiakaspaikkoja 250. Kahvio Juvenes Café Motivaattori, asiakaspaikkoja 88. 1 kpl välipala-automaatti.

Ravitsemuksellisen laadun lähtökohtana toimivat eri asiakasryhmille laaditut suomalaiset ravitsemussuositukset. Opiskelijaravintoloiden reseptikehitys ja ateriasuunnittelu perustuu valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksiin sekä KELAN korkeakouluopiskelijoiden ateriasuosituksiin. Kaikki yleisimmät ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot huomioidaan jo lähtökohtaisesti suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluryhmässä varmistetaan, että joka päivä on tarjolla vähintään vähälaktoosinen, laktoositon, gluteeniton ja vähärasvainen vaihtoehto.

Juvenes informoi ruokalistoistaan internetissä, sivustolla on myös nähtävillä kattavat tiedot aterioissa käytetyistä raaka-aineista erityisruokavalioden toteuttamiseksi.

Juvenes tekee kiinteää yhteistyötä sekä ylioppilaskuntien sekä YTHS:n kanssa, yhteistyöeliminä toimivat kahdesti vuodessa kokoontuva Hyvinsyöntiryhmä sekä ravintolakohtaiset ravintolatoimikunnat.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: TTYY
Muokattu viimeksi: ..2014
Linkki: http://http://juvenes.fi/fi-fi/opiskelijatjakampukset.aspx
Liitetiedosto  

4.12. Opiskelijaliikunnan mahdollisuudet

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) liikuntapalvelut tuottaa Tampereen Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho TUrVoKe, jonka tehtävänä on järjestää liikuntatiloissa monipuoliset ja laadukkaat liikuntapalvelut TTY:n opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä kehittää ja valvoa liikuntatoimintaa TTY:llä.

TUrVoKe on mukana Unipoli Sport -yhteistyössä, jonka myötä kaikki TTY:n, TAY:n ja TAMK:n liikuntapalvelut ovat kaikkien opiskelijoiden käytettävissä yhdellä, omaan oppilaitokseen maksetulla liikuntamaksulla. TUrVoKe ry:n alaisuudessa toimii myös monia eri lajijaostoja, joissa on mahdollisuus harrastaa eri urheilulajeja. Myös lajijaostoihin liittyminen on mahdollista liikuntamaksun maksamisen jälkeen. Liikuntapalveluiden lisäksi TUrVoKe järjestää erilaisia tapahtumia, joiden avulla pyritään järjestämään liikuntamahdollisuuksia kaikille seuran jäsenille. TUrVoKeen toiminnasta tietoa voi lukea vuoden 2014 toimintakertomuksesta

TTY:n liikuntatiloja uudistettiin vuonna 2013 ja tällä hetkellä tiloihin kuuluu palloliuhalli, ryhmäliikuntasali, sekä kaksi kuntosalia. Tämän lisäksi yliopistolla sijaitsevasta pommisuojasta löytyy opiskelijoiden itse rakentama skeittiramppi, kiipeilyseinä sekä sählykentät. Liikuntatarjonta on kattavaa ja palveluiden kuvaus löytyy Unipolisportin nettisivuilta.

TUrVoKe? tekee tiivistä yhteistyötä YTHS:n, TTY:n sekä TTYY:n kanssa. Liikuntapalvelut ovat edustettuna Hervannan terveystyöryhmässä. YTHS ohjaa opiskelijoita opiskelijaliikunnan pariin mm. vuonna 2013 käyttöönotetun liikunnan mini-intervention toimintamallin avulla.

Vastuuyksikkö ja -henkilö: TTYY
Muokattu viimeksi: ..2014
Linkki http://sport.unipolitampere.fi/
Liitetiedosto

TurvokkeenTOSU2014.pdf

Liikunnan_mini-interventio.pdf

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
112_esite.pdfpdf 112_esite.pdf manage 434.4 K 19 May 2014 - 08:47 MarkkuLeppaenen  
Fuksikompassi2013.pdfpdf Fuksikompassi2013.pdf manage 5124.3 K 03 Mar 2014 - 10:21 HeliLukkari  
Jrjestyssnnt_liite1.pdfpdf Jrjestyssnnt_liite1.pdf manage 19.0 K 31 Mar 2014 - 18:31 EveliinaSeppaelae  
Liikunnan_mini-interventio.pdfpdf Liikunnan_mini-interventio.pdf manage 499.7 K 31 Mar 2014 - 18:17 EveliinaSeppaelae  
Navigaattori_1415.pdfpdf Navigaattori_1415.pdf manage 44.2 K 27 Nov 2014 - 14:23 HeliLukkari  
Ohjaus_kuva.pdfpdf Ohjaus_kuva.pdf manage 209.0 K 25 Nov 2014 - 10:06 HeliLukkari  
Ohjetaulu_lopullinen.pdfpdf Ohjetaulu_lopullinen.pdf manage 58.0 K 31 Mar 2014 - 18:27 EveliinaSeppaelae  
OrientaatioTTYll2013.pdfpdf OrientaatioTTYll2013.pdf manage 532.7 K 03 Mar 2014 - 10:20 HeliLukkari Orientaatioviikko
Selvitys_vuoden_2013_koulutuksista.docxdocx Selvitys_vuoden_2013_koulutuksista.docx manage 38.3 K 19 Mar 2014 - 10:27 AnninaPoikus Selvitys vuoden 2013 opetutorkoulutuksista
Selvitys_vuoden_2013_opettajatutorkoulutuksista.docxdocx Selvitys_vuoden_2013_opettajatutorkoulutuksista.docx manage 37.3 K 24 Nov 2014 - 15:10 AnninaPoikus  
TurvokkeenTOSU2014.docxdocx TurvokkeenTOSU2014.docx manage 188.2 K 31 Mar 2014 - 17:59 EveliinaSeppaelae  
TurvokkeenTOSU2014.pdfpdf TurvokkeenTOSU2014.pdf manage 74.5 K 19 May 2014 - 08:33 EveliinaSeppaelae  
sisymprist.pdfpdf sisymprist.pdf manage 525.2 K 27 Nov 2014 - 13:02 MarkkuLeppaenen  
Print version |  PDF  | History: r54 < r53 < r52 < r51 | 
Topic revision: r54 - 19 Jan 2015 - 09:19:36 - AnnaMalmbergvirta
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback