6. Muut esille tulevat asiat

Yliopiston antamat tilat ovat yhteisöllisyyden ja teekkarihengen rakentamisessa ensisijaisen tärkeitä, ja tällaista yhtä hienoa järjestelmää ei monessa muussa yliopistossa ole. Kilta- ja ammattiainekerhohuoneissa säilytetään myös usein opiskelualaan liittyvää kirjallisuutta ja isoimmista kiltahuoneista löytyy myös tilaa, jossa on hyvät mahdollisuudet opiskella. Usein kiltahuoneilla sosiaalisen kanssakäymisen lisäksi voidaan ratkoa harjoitustehtäviä yhdessä. Näin voisi sanoa killan lisäävän yhteisöllisyyden
tunnetta ja mahdollisuuksia kiinnittyä opiskelijayhteisöön, mikä on tärkeää ajatellen opiskelijan terveyttä.

TTYY
Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r4 - 08 Jan 2015 - 13:14:19 - AnnaMalmbergvirta
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback