Difference: Kysely (r4 vs. r3)

Kysely

Avaras-hankkeessa on selvitetty Satakunnan pk-yritysten ja kuntien avoimen datan tilannetta (kuten esim.. tietämys, käyttö). Kyselyn tulokset julkaistaan avoimen datan seminaarissa.

View topic | View difference side by side | History: r4 < r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback