Difference: WebHome (r6 vs. r5)

Hypermedialaboratorion projektiwiki

Tämä on julkinen wiki-sivusto projekteille ja hankkeille, joihin Tampereen teknillisen yliopiston hypermedialaboratorio tavalla tai toisella osallistuu.

DSpace-hankkeet

DSpace julkaisuarkistoon liittyvät viralliset ja epäviralliset hankkeet, joissa TTY:n Hypermedialaboratorio on tavalla tai toisella mukana.

DSpace 1.5:n shibbolointi Ohjeet DSpace 1.5:n shibbolointiin

DSpacen suomennos Manakin 1.1:n ja DSpace XMLUI:n suomennokset

DSpacen integrointi oppimisalustaan Raportti vuodelta 2008

Julkaisukanavahankkeen DSpace Ohjeistusta Julkaisukanavahankkeen DSpace-ympäristön pystyttämiseen (2007)

Julkaisukanava-hankkeen DSpace-julkaisuarkiston shibbolointi Vuoden 2007 HAKA-hanke DSpace julkaisuarkiston shibboleth-käyttäjätunnistuksen ja käyttöoikeuksien hallinnan kehittämiseen

Muita hankkeita

Blogin shibbolointi Vuoden 2007 HAKA-hanke Wordpress-blogialustan shibboloimiseksi

View topic | View difference side by side | History: r8 < r7 < r6 < r5 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback