Difference: WebHome (r18 vs. r17)

Tervetuloa KEKE-tutkimusprojektin sivustolle - Welcome to the KEKE research project webpage

KEKE

Kestävän kehityksen kilpailukykyinen ekotuotanto

Competitive and sustainable production systems and networks

Projektin esittely - Overview of the project

KEKE-projektilla vahvistetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Tuo­tan­to­tek­nii­kan laitoksen (TTE) osaamista kestävän kehityksen kilpailukykyisten tuotteiden ja nii­hin liittyvien palveluiden suunnittelun ja tuottamisen alueella. Alue on ratkaisevan mer­kittävä määriteltäessä yritysten tulevaisuuden kilpailukeinoja ja menestystekijöitä. Hank­keen luonne on pitkäjänteinen ja vastaa TTYn ja TTEn uusia strategisia lin­jauk­sia. Osaamispohjan leventämisen lisäksi hankkeessa rakennetaan vahvat yhteydet alan tunnettuihin kansainvälisiin osaamistahoihin. Tämä toteutetaan mittavalla pro­fes­sori- ja tutkijatason asiantuntijavaihdolla. Tulosten kansallinen vaikuttavuus var­mis­tetaan laajalla teollisella seuranta- ja ohjausryhmällä.

KEKE projektin tutkimussuunnitelma

KEKE projektin uutiskirje 24.6.2010

The KEKE project strengthens the competence of the Department of Production Engineering (TTE) at Tampere University of Technology (TUT) in the area of competitive sustainable design and production of products and related services. The area is crucially significant when determining future competitive measures and success factors for companies. The project's nature is long-term and it corresponds to the new strategic guidelines defined by TUT and TTE. In addition to the broadening of the competence base, the project builds strong connections to acknowledged international expert institutions. This is realised through large-scale professor and researcher exchange. The large scale national impact of project results is ensured through a large Industrial Interest Group (IIG).

Henkilöstö ja yhteystiedot TTY:llä - Personnel and contacts at TUT

Prof. Seppo Torvinen: Projektin vastuullinen johtaja, Accountable project leader

Mikko Koho: Projektipäällikkö, Project manager

Tuomas Arha Mikko Tapaninaho

Jaana Kuusela

Hasse Nylund

Kai Salminen

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] tut.fi
Emails: firstname.surname [at] tut.fi

 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback