Difference: WebHome (r2 vs. r1)

Paikkatietoanalyysi

Maaston ja maankohoamisen mallinnus

Tutkimuksen lähtökohtana on käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaavan Posiva Oy:n tarve selvittää Olkiluodon alueen maaston kehittymistä 10 000 vuoden aikajänteellä. Tutkimusryhmämme on kehittänyt useasta lähtöaineistosta kerätyn datan perusteella Olkiluodon alueen korkeusmallin (DEM - Digital Elevation Model) sekä mallintanut viimeisen jääkauden jälkeistä maanpinnan kohoamista. Lähtökohtana maankohoamisen mallinnuksessa on ollut Tore Påssen kehittämä menetelmä, joka perustuu arctan-funktion sovittamiseen arkeologiseen aineistoon. Yksi mahdollinen skenario rantaviivan siirtymisestä on esitetty alla olevassa kuvassa (Ari T.K. Ikonen):

Jatkossa tutkimus etenee maankuoren fysikaalisiin ominaisuuksiin perustuvien maankohoamisen mallinnusmenetelmien tutkimiseen. Lisäksi tutkitaan, miten eri maankohoamis-skenariot vaikuttavat järvien ja jokien kehittymiseen ja niiden pinta-aloihin sekä tilavuuksiin. Tutkimus on lähtökohtana radioaktiivisen aineksen kulkeutumisen mallinnukselle ydinjätteen loppusijoituksen turvallisuusanalyysissä.

Tutkimuksesta vastaa:

Jari Turunen (jari.j.turunen@tut.fi)
Jari Pohjola (jari.pohjola@tut.fi)

Julkaisuja:

Jari Pohjola, Tarmo Lipping, Jari Turunen, Ari T.K. Ikonen. Evaluation and assessment of arctan-based post-glacial land uplift model. Proc. of 4th EARSeL Workshop on Remote Sensing and Geology, Mykonos, Greece, May 24-25, 2012, pp. 52-60

Jari Pohjola, Jari Turunen, Tarmo Lipping and Ari T.K. Ikonen. Statistical estimation of land uplift model parameters based on various data sets. In: Jiří Horák, Lena Halounová, Tomáš Hlásný, Dagmar Kusendová and Vít Voženílek eds. Advances in Geoinformation Technologies, VŠB – Technical University of Ostrava, pp. 121-134, 2010. (ISBN 978-80-248-2357-7)

Ari T. K. Ikonen and Tarmo Lipping (eds.). Proceedings of a Seminar on Sea Level Displacement and Bedrock Uplift. June 10.-11. 2010, Pori, Finland. Working Report No 2011-07, Posiva Oy, 2011

Jari Pohjola, Jari Turunen and Tarmo Lipping. Creating High-Resolution Digital Elevation Model Using Thin Plate Spline Interpolation and Monte Carlo Simulation. Working Report No 2009-56, Posiva Oy, 2009

Jari Pohjola, Jari Turunen, Tarmo Lipping and Ari T.K. Ikonen. Creation and Error Analysis of High Resolution DEM Based on Source Data Sets of Various Accuracy. In: 3D GeoInformation Sciences: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, J. Lee and S. Zlatanova (Eds.) Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009, pp. 341-353

Kaukokartoitus ympäristön monitoroinnissa

Tutkimusryhmämme käytössä on useita eri kaukokartoistusaineistoja Satakunnan alueelta kuten

  • ilmakuvia
  • väärävärikuvia (CIR)
  • laserkeilausaineistoja (myös vihreän lidarin aineistoa)
  • hyperspektriaineistoja *
  • SAR-aineistoja

Tärkeimpiä tutkimusaihetamme ovat:

  • kasvuston kuntoa kuvaavien indeksien testaus ja kehittäminen
  • vedenalaisen kasvillisuuden kartoitus käyttäen hyperspektriaineistoa
  • ruovikkoalueiden kartoitus

Hyperspektriaineston analyysimenetelmistä on valmistumassa DI Jyrki Tuomisen väitöskirja

Tutkimuksesta vastaa:

Tarmo Lipping (tarmo.lipping@tut.fi)

Julkaisuja:

Jyrki Tuominen & Tarmo Lipping. Assessment of hyperspectral classification methods for benthic cover type mapping. Proc IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS2012, Munich, Germany, July 22-27, 2012, pp. 4837-40.

Jyrki Tuominen & Tarmo Lipping. Detection of Environmental Change Using Hyperspectral Remote Sensing at Olkiluoto Repository Site. Working Report No 2011-26, Posiva Oy, 2011

Jyrki Tuominen, Tarmo Lipping, Viljo Kuosmanen & Sari Repka, 2010. Hyperspectral detection of marine clay in coastal waters using the spectral angle method. EARSeL eProceedings, 9(2): 31-41

Jyrki Tuominen, Tarmo Lipping, Viljo Kuosmanen & Reija Haapanen. Remote Sensing of Forest Health. In: Geoscience and Remote Sensing, Pei-Gee Peter Ho, ed., pp. 29-52, In-Tech, 2009

Jyrki Tuominen, Tarmo Lipping & Viljo Kuosmanen. Assessment of ENVI forest health tool in detection of dust and seepage contaminated forest areas. In. Proc. 2008 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium, Boston, MA, USA, July 6-11, 2008, pp. III-1358-III-1361.

Jyrki Tuominen, Tarmo Lipping & Viljo Kuosmanen. Conifer tree classification with spectral angle and entropy method. Proc. 28th Asian Conference on Remote Sensing, Kuala Lumpur, Malaysia, Nov. 12-16, ID: TS 14.1, 2007

Satakunnan tuulipuistoalueiden 3D mallinnus

Satakuntaliiton laatimassa vaihemaakuntakaavassa määriteltiin 18 aluetta, jotka soveltuvat tuulipuistojen rakentamiseen. Ennen alueiden lopullista hyväksymistä kaava esiteltiin alueiden asukkaille, jonka yhteydessä ilmeni tarve mallintaa tuulipuistoalueita niiden maisemavaikutusten arviointia varten. Käyttäen Maanmittauslaitoksen ja Metsäkeskusken ilmakuva- ja laserkeilausaineistoja ryhmämme kehitti tuulipuistoalueista kolmiulotteiset mallit. Mallien pohjalta tuotettiin esittelymateriaalia - stillkuvia sekä videoita. Esittelyvideot ovat nähtävillä Satakuntaliiton YouTube-kanavalla: http://www.youtube.com/user/satakuntaliitto

Lisätietoja:

Tarmo Lipping (tarmo.lipping@tut.fi)

Kokemäenjoen suistoalueen mallinnus

Pori on Suomen mittakaavassa korkeimman tulvariskin aluetta. Tilastollisesti kerran sadassa vuodessa esiintyvä tulva voi aiheuttaa alueella miljardeihin euroihin yltävät vahingot. Porin kaupungissa on viime vuosina tehty mittaavia investointeja tulvapatojen kunnostamiseksi, mutta nämä toimenpiteet yksin eivät riitä välttämään vahinkoja vakavan tulvatilanteen sattuessa. Kustannuksiltaan isompien toimenpiteiden, kuten joen lisähaaran rakentaminen tai mittaavat ruoppaustoimentipteen, perusteeksi tarvitaan tutkimusta joen käyttäytymisestä eri olosuhteissa.

Porin laitoksella on kehitetty Kokemäen joen suiston pintamalli käyttäen Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa sekä v. 2010 toteutetun Kokemäenjoen suistoalueen viistokaikuluotauksen aineistoja:

Mallia on käytetty esimerkiksi tulvapatojen tilan kartoitukseen sekä jokiuoman läpi profiilien laskentaan. Jälkimmäisiä taas on käytetty jokireunojen stabiliteettianalyysissä. Vuonna 2011 toteutettiin yhdessä Aalto yliopiston Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksen kanssa Kokemäenjoen suiston hydraulinen mallinnus. Projektin tuloksena valmistui diplomityö:

Risto Kirves, Kokemäenjoen alaosan hydraulinen mallinnus. Aalto yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, 2011.

Mallinnuksen avulla pystytään laskemaan virtaukset joen suiston haaroissa eri virtaamien yhteydessä sekä suiston eri kehitysskenarioiden tapauksessa:

Lisätietoja:

Tarmo Lipping (tarmo.lipping@tut.fi)

Julkaisuja:

Jyrki Tuominen & Tarmo Lipping. Automatic extraction of road elevation map for flood rescue operations. Proc. 33rd International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE), Stresa, Italy, May 4-8, 2009 (available in digital format, ref 386).

Tarmo Lipping, Kalervo Salonen & Viljo Kuosmanen. Paikkaan sidottu aineisto apuna kuntasuunnittelussa – esimerkkinä 3Dsata-hanke. Kuntatekniikka, 3/2007, pp. 34-37

Risto Kirves, Teemu Kokkonen, Harri Koivusalo, Pekka Vuola, Jari Turunen, Tarmo Lipping & Pekka Ruusuvuori. Porin tulvavaara Suomen suurin - virtausmallinnukset merkittävä osa tulvasuojelun kehittämistä. Vesitalous, vol 53(2), 2012, pp. 35-43

no members

IAttachmentActionSizeDateWhoComment
ShoreLevelDispl.jpgjpgShoreLevelDispl.jpgmanage 675.1 K 19 Dec 2012 - 20:51TarmoLipping Shore level displacement
Tuulipuisto_1.jpgjpgTuulipuisto_1.jpgmanage 373.9 K 19 Dec 2012 - 23:27TarmoLipping Tuulipuisto_1
Tuulipuisto_2.jpgjpgTuulipuisto_2.jpgmanage 415.6 K 19 Dec 2012 - 23:28TarmoLipping Tuulipuisto_2
Virtausmalli.pngpngVirtausmalli.pngmanage 1146.7 K 19 Dec 2012 - 22:48TarmoLipping Virtausmalli
suiston3D.pngpngsuiston3D.pngmanage 325.7 K 19 Dec 2012 - 22:36TarmoLipping Suiston 3D

View topic | View difference side by side | History: r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback