EU_EAKR_logo_suomi_wiki.png

Tavoitteet ja hyödyt


Projektin tarve

 • Tampereen alueen yliopistoissa ja ammattikorkeakoulussa on suuri
  joukko opintojaksoja, joiden puitteissa on jo nyt mahdollista toteuttaa
  innovaatioprojekteja yhteistyössä yritysten kanssa Demola-ympäristössä (ks. www.demola.fi).
  • Tarve yhdenmukaistaa.
  • Tarve luoda selkeyttä suuremmilla
   kokonaisuuksilla.
  • Tarve kehittää oppilaitosten välistä yhteistyötä koordinaation
   lisäämiseksi ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi.
  • On luotava sitoutumista ja resursseja toimintaan.

Tavoitteet

 • Tavoitteena on kehittää ja pilotoida toimintamallia mukana olevissa yksiköissä. Näissä valmiudet toimintamallin kehittämiseen on jo tunnistettu.
 • Projektin päätyttyä tavoitteena levitetään saavutettuja hyviä käytäntöjä oppilaitosten muihinkin yksiköihin.
 • Parannetaan oppilaitosten valmiuksia.
 • Luoda kykyä vastata tulevaisuudessa ilmeneviin vastaaviin, perustoiminnan ulkopuolisiin mahdollisuuksiin.
 • Tampereen yliopistokonsortion profiilin selkeä nosto keskeiseksi innovaatiokeskuksena Suomessa ja kansainvälisesti. Tampereen elinkeinoelämän
  imagon tuki innovaatio­intensiivisenä alueena kansallisesti ja kansainvälisesti.

Odotettuja tuloksia

 • Projektin tuloksena syntyy tutkijoiden, henkilökunnan,
  opiskelijoiden ja yritysten yhteistyömalli.
 • Malli mahdollistaa yhtenäisten, laajojen innovaatioprojekti-opintojaksojen tehokkaan toteutuksen sekä toimijoiden
  aktivoinnin toteuttajaoppilaitoksissa.
 • Resurssien luominen oppilaitoksiin toiminnan pyörittämiseen.
 • Opiskelijoiden määrän kasvatus Demola-projekteissa.
 • Demola-projektien osallistumisen houkuttelevuus ja helppous lisääntyy opiskelijoille ja yrityksille.
-- Users.MattiVuori - 09 Dec 2011
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 11 Jun 2012 - 10:35:27 - Users.MattiVuori
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback