You are here: TUTWiki>MatoOpas>5Lähteet

Lähteet

Adler, B. 2001. What is dyscalculia?. LD Online. Saatavissa PDF-muodossa: http://www.dyscalculiainfo.org/

Ernest, P. 2006. Mathematics and Special Educational Needs. University of Exeter. In: Ernest, P. The Mathematical Attitudes, Beliefs and Ability of Students. Maths for Engineering and Science. LTSN MathsTEAM?. p. 4-5. Saatavissa PDF-muodossa: http://www.mathcentre.ac.uk/resources/casestudies/mathsteam/ernest.pdf

Garnett, K. 1998. Math Learning Disabilities. Saatavissa: http://www.ldonline.org/article/Math_Learning_Disabilities

Knisley, J. 2002. A four-stage model of mathematical learning. The Mathematics Educator, 12(1):11–16. Saatavissa PDF-muodossa: http://faculty.etsu.edu/knisleyj/MathematicsEducatorArticle.pdf

Merrill, M. D. 2002. First principles of instruction. Educational Technology Research and Development, 50(3), 43-59. Saatavissa PDF-muodossa: http://mdavidmerrill.com/Papers/firstprinciplesbymerrill.pdf

Niilo Mäki Instituutti. 2009. Matemaattiset oppimisvaikeudet. Tietoverkkovälitteinen peruslaskutaidon sekä matematiikan oppimisvaikeuksien oppimis‐ ja arviointiympäristö. Saatavissa: http://www.lukimat.fi/matematiikka/Vanhemmalle/matemaattiset-oppimisvaikeudet

OECD. 2006. Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy: A Framework for PISA 2006. Organisation for Economic Co‐operation and Development.

Pohjolainen, S., Raassina, H., Silius, K., Huikkola, M. & Turunen, E. 2006. TTY:n insinöörimatematiikan opiskelijoiden asenteet, taidot ja opetuksen kehittäminen. Tampereen teknillinen yliopisto. Matematiikan laitos. Tutkimusraportti 84. Saatavissa PDF-muodossa: http://matriisi.ee.tut.fi/hypermedia/julkaisut/MOK-raportti-1.pdf

Rautiainen, E. 2010. Oppimista tukeva pienryhmätoiminta matematiikassa. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto: Matematiikan laitos. Saatavissa PDF-muodossa: http://matriisi.ee.tut.fi/hypermedia/julkaisut/di_emilia_rautiainen.pdf

Riding, R. J.;& Sadler‐Smith, E. 1997. Cognitive style and learning strategies: some implications for training design. International Journal of Training and Development, 199‐208. Saatavissa PDF-muodossa: http://www.ncu.edu.tw/~ncume_ee/nsc88cre.ee/nscdsg/nscdsg96-riding-sadler_smith-training_design.pdf

Rousselle, L.;& Noël, M.‐P. 2007. Basic numerical skills in children mathematics learning disabilities: A comparison of symbolic vs non‐symbolic number magnitude processing. Cognition, vol.102 , 361‐395. Saatavissa: http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2006.01.005

Ullrich, C. 2003. Pedagogical Rules in ActiveMath? and their Pedagogical Foundations. SEKI report. Saatavissa PDF-muodossa: http://www.activemath.org/pubs/Ullrich-PedRules-Techrep03.pdf

Yrjönsuuri, R. 2002. Opit kun haluat, matematiikkaa ja yhteistyötä. Hamina: Oy Kotkan Kirjapaino Ab. 2.painos. s.140‐143.
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 18 Aug 2011 - 15:06:24 - MeriKailanto
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback