You are here: TUTWiki>Somestra>Koulutus

Koulutus


Tampereen teknillinen yliopisto järjestää kaksi koulutustilaisuutta kehitettäville yrityksille. Koulutustilaisuuksissa käsitellään projektin aikana esille tulleita yritysten ongelmia ja
kehittämistarpeita sekä käydään läpi yritysten strategisen kehittämisen työkalut.

Print version |  PDF  | History: r5 < r4 < r3 < r2 | 
Topic revision: r5 - 21 Mar 2012 - 09:49:49 - PetriLinna
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback