You are here: TUTWiki>Somestra>Työkalut

Työkalut

Hankkeessa on käytössä useita strategian kehittämisen työkaluja, jotka valitaan tapauskohtaisesti kunkin yrityksen kohdalta. Esimerkkityökaluja ovat:
  • SWOT-analyysi
  • Toimintaympäristön määrittely
  • GAP-analyysi
  • Rajapintamallinnus
  • Tuotteet-markkinat -matriisi
  • Riskianalyysi
  • Profiloituminen markkinoilla

Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r3 - 21 Mar 2012 - 09:50:32 - PetriLinna
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback