Projektin InHoNets hakemus tutkimusverkon käyttäjäksi

Projektin nimi

  • Interconnected Broadband Home Networks (InHoNets)
  • https://wiki.atm.tut.fi/inhonets/ (TTY)
  • http://www.tml.tkk.fi/Research/inhonets (TKK)

Laitos ja vastuualue

  • Tietoliikennetekniikan laitos, vastuualue 90603.

Yhteystiedot (nimi, titteli ja email)

Yhteistyökumppanit

  • TEKES-projekti GIGA-ohjelmassa
  • Osallistujat: TTY/TLT, TKK
  • Yhteistyökumppanit: Ericsson, Nokia, Yle, Digita

Projektin kesto

Projekti alkoi 2005 ja jatkuu 13.4.2007 saakka. Tutkimusverkkoa tarvitaan projektin loppuun saakka.

Projektin kuvaus

Projektissa tutkitaan kotiverkkojen arkkitehtuureja ja palveluiden tuottamista kotiverkoista käsin. Kotiverkkona toimii tyypillinen palveluntarjoan toimittama ADSL-modeemin takana toimiva kotikäyttäjän-verkko, jossa on sekä langallisia Ethernet- että langattomia WLAN laitteita. Tutkimuksessa olennainen osa on selvittää mahdollisuuksia kotona olevien palveluiden tuontiin muiden käyttäjien saataville Internetin kautta. Tietoliikennetekniikan laitoksella on oma DSLAM, johon yksi tai useampi kotiverkko kytkeytyy ADSL-modeemin kautta. Projektissa käytettyjen kotiverkkojen määrä voi vaihdella.

Palveluntarjoajan toimittama ADSL-verkko on yleensä hyvin vähän tai ei ollenkaan palomuurattu. Tyypillisesti ainoastaan portti 25 (SMTP) on suljettu kotiverkosta ulospäin muille kuin palveluntarjoan omille sähköpostipalvelimille, ja kaikki sisääntuleva liikenne sallitaan. Kotiverkko eroaa tältä osin suuresti TTY:n kampusverkosta palomuurisääntöjen suhteen.

Peruste tutkimusverkon käytölle

Tutkimusympäristö eroaa suuresti TTY:n kampusverkosta palomuurisääntöjen ja palveluiden saatavuuden kannalta. Mikäli tutkimusverkko on palomuurin kannalta TTY:n kampusverkon sisäpuolella, palomuurisääntöjen avoimuus ja kokeelliset palvelut muodostavat InHoNETs-verkosta kiinnostavan kohteen jota voi käyttää esimerkiksi jatkohyökkäykseen muuta kampusverkkoa kohtaan.

Siirtämällä InHoNETs-verkko tutkimusverkkoon, sieltä kampusverkkoon lähtevä liikenne joutuu muun Internetistä tulevan liikenteen tavoin kulkemaan TTY:n palomuurin kautta.

Liikenteen määrä

Liikenteen määrää rajoittaa ADSL-linjan kapasiteetti. Hetkittäin saatetaan käyttää 20 - 25 mbit/s nopeuksia, mutta jatkuvalle tiedonsiirrolle ei ole tarvetta. Suurimman osan aikaa liikenne on vähäistä.

Tekniset vaatimukset

IPv4-osoitteet
Suomalaiset palveluntarjoajat antavat yleensä viisi (5) IP-osoitetta ADSL-käyttäjää kohden. Jotta IP-osoitteita riittää tarpeeksi useammalle eri kotiverkolle sekä palveluntarjoajan infrastruktuuriin kuuluville DNS- ja DHCP-palvelimille, projekti tarvitsee 32-osoitteen IPv4-osoitevarauksen.
IPv6-osoitteet
Tutkittava kotiverkko käyttää 6to4-menetelmää, joten IPv6-osoitteiden allokointia ei tarvita.
Palomuurisäännöt
InHoNETs verkko tarvitsee palomuuraamattoman yhteyden Internetiin. Portti 25 (SMTP) voidaan suodattaa ulospäin lähtevältä liikenteeltä.
DHCP
Kotiverkot saavat IP-osoitteensa DHCP:llä, ja projektilla on tätä varten oma DHCP-palvelin, jossa on myös käytössä dynaaminen DNS. Projekti ei siis tarvitse tutkimusverkolta DHCP-palvelua.
DNS
Projekti tarvitsee DNS-delegoinnin dynaamista DNS:ää varten. Projekti hoitaa itse sekä forward- että reverse-DNS:n, eli delegointi tarvitaan molempaan tarkoituseen. Toivottu delegoidun DNS-domainin nimi on home.rd.tut.fi.
Multicast
Multicastia ei tarvita IPv4:lle eikä IPv6:lle.
NAT (Network Address Translation)
NAT:ille ei ole tarvetta.
VPN (Virtual Private Network)
VPN:lle ei ole tarvetta.

Muita tarpeita

Ei ole.

-- MattiTiainen - 12 Mar 2012
Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r4 - 12 Mar 2012 - 13:34:21 - MattiTiainen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback