Tutkimusverkko lyhyesti

TTY:n tutkimusverkko (TUT research network) on tarkoitettu tarjoamaan verkkoliityntä niille tutkimusprojekteille, jotka eivät luontevasti sovellu TTY:n kampusverkon yhteyteen.

Tämän tyyppisiä projekteja voivat olla esimerkiksi ne, joissa tutkitaan verkkoihin liittyviä uusia palveluita, kerätään mittausdataa eri menetelmillä useista eri puolilla Internetiä olevista lähteistä tai käytetään kokeellisia protokollia joita olemassa oleva palomuuri ei vielä tunnista. Yhteistä näille projekteille on se, että mikäli tutkimusverkot olisivat osana TTY:n kampusverkkoa, projektien verkkotarpeiden toteuttaminen TTY:n kampusverkossa vaatisi erityistä räätälöintiä sekä vaatisi samalla TTY:n kampusverkon altistamista ulkopuolelta tuleville hyökkäyksille.

Tutkimusverkon ja kampusverkon laitteet jakavat kampusverkon infrastruktuurin kaapeloinnin ja Ethernet-kytkinten tasolla. Verkot eristetään toisistaan reitityksen avulla, eli IP-liikenteen kannalta nähtynä verkot ovat täysin erillisiä toisistaan, ja niiden välinen liikenne kulkee Internet-liikenteen tapaan TTY:n reunareitittimen ja palomuurien kautta.

Verkon tarjoamat palvelut

Tietoliikenneyhteyden lisäksi tutkimusverkko tarjoaa käyttäjille nimipalvelun (DNS) ja DHCP:n tarvittaessa. Palveluita tulee käyttäjien tarpeen tullen lisää. Mikäli tutkimusprojekti tarvitsee oman nimipalvelun, projektille voidaan tehdä DNS-delegointi. Samoin projekti voi halutessaan käyttää omaa DHCP-palvelintaan.

Tutkimusverkon palvelimet ovat tietohallinnon ylläpidossa ja palvelimilla sijaitsevat palvelut tarjotaan yhteistyössä verkon ylläpitoon osallistuvien tahojen kanssa (tällä hetkellä Tietoliikennetekniikan laitos).

Tietoturva tutkimusverkossa

Tutkimusverkkoa hyödyntävien projektien tulee huolehtia tutkimusympäristön riittävästä eristyksestä TTY:n verkon suuntaan. Tärkeää on esimerkiksi se, että sama kone ei ole kiinni molemmissa verkoissa, jotta mahdollisessa murto- tai saastumistapauksessa kone ei pääse aiheuttamaan ongelmia kampusverkolle.

Tutkimusverkkoa käyttäville projekteille annetaan mahdollisuus määritellä oma tietoturvan tasonsa. Tästä johtuen projektin tutkimusverkkoon liittämien laitteiden tietoturvan tasoon on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tutkimusverkon käyttöhakemus

Täältä löytyvällä kaavakkeella haetaan pääsyä TTY:n tutkimusverkkoon. Kaavakkeessa kysytyt tiedot on tarkoitettu käyttötarkoituksen järkevyyden arviointiin sekä hakemuksen hyväksynnän jälkeen tapahtuvan tutkimusverkon konfiguraation luomiseen.

Vastaustiedot tulevat näkyville tutkimusverkon sisäiseen käyttöön, jotta ylläpito pystyy tietojen avulla esimerkiksi seuraamaan sitä onko projekti vielä käynnissä ja keneen voidaan ottaa tarvittaessa yhteyttä.

Tutkimusverkon ylläpito voi tarvittaessa kysyä projektille alla määritellyiltä yhteyshenkilöiltä täydentäviä lisätietoja.

Hyväksynnästä tutkimusverkkoon päättää tutkimusverkon ylläpito.

-- MattiTiainen - 11 Apr 2011
Print version |  PDF  | History: r7 < r6 < r5 < r4 | 
Topic revision: r7 - 11 Apr 2011 - 10:51:21 - MattiTiainen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback