7. Todetut terveys- ja turvallisuusriskit sekä toimenpide-ehdotukset

7.1 Opinnoista on mahdollista pudota yhteisön sitä huomaamatta

Yliopisto-opiskelijat voivat suorittaa opintojaan varsin itsenäisesti akateemisen vapauden turvin. Vapauden kääntöpuolena on se, että opiskelijan kohdatessa hankalia elämäntilanteita hän voi pudota opinnoista ja pahimmassa tapauksessa syrjäytyä ilman, että kukaan opiskeluyhteisössä sitä huomaa. Yliopistoyhteisöllä ei ole välineitä puuttua tilanteisiin tai välttämättä edes välineitä huomata opiskelijan haitallista päihdekäyttäytymistä, huolestuttavaa käyttäytymistä tai opiskelijaan kohdistuvaa kiusaamista tai syrjintää.

7.1.1. Suositellut toimenpiteet

Työryhmä esittää tutkittavaksi, olisiko Unifin laatima Opiskelijoiden päihdeohjelma sovellettavissa TTY:llä alkuperäistä tarkoitustaan laajemmin ns. opiskelijoiden varhaisen välittämisen mallina, jossa olisi aihealueina huomioitu:
 • opinnoista putoaminen
 • opiskelijoiden päihdekäyttö
 • huolestuttava tai huomiota herättävä käyttäytyminen
 • kiusaaminen ja syrjintä
Mallin tulisi sisältää jokaisen em. aihealueen kohdalla ao. asiat
 • Havaitsemisen tapojen etsiminen (mistä tiedämme?)
 • Puuttumisen keinot konkreettisesti (kuka tekee ja mitä?)
 • Kulttuuriin vaikuttaminen (sovituista käytännöistä tiedotetaan, järjestetään tapahtumia tms.)
 • Jo olemassa olevien ryhmätoimintamallien (esim. Tauolta takaisin) hyödyntäminen ja tarv. uusien kehittäminen
Kaikissa tapauksissa tulee huolehtia, että opiskelijan oikeusturva toteutuu. Ohjelman tarkoituksena on tarjota tukea ja välineitä yhteisölle, ei painostaa eikä pakottaa.

7.1.2 Käytännön toteutus ja aikataulu

Kootaan työryhmä Päihdeohjelman laajemman soveltamisen tutkimiseksi.

Varhaisen välittämisen malliin pyritään kokoamaan yhteen jo olemassa olevat havaitsemisen tavat (opintosuoritusten seuranta, opintoajan rajaus, opintotuen tekemä opintojen edistymisen seuranta sekä opiskelijoiden YTHS-kontaktit) sekä nykyiset puuttumisen keinot. Näiden riittävyyttä tarkastellaan ja pohditaan, onko tarvetta etsiä uusia keinoja.

Mietittävä myös, miten opiskelijoita ja henkilökuntaa voisi tukea vielä tiiviimpään välittämisen ja puuttumisen kulttuuriin.

7.1.3 Seuranta

Asian etenemistä seurataan seuraavassa seurantaryhmän kokouksessa 1/2016.

7.1.4 Vastuuhenkilö

Päihdeohjelman valmistuttua Kirsi Aalto kokoaa työryhmän asian tutkimiseksi.

7.2 Istumisen tuottamat terveysriskit

Yli 6-8 tunnin päivittäinen istuminen on eri tutkimuksissa todettu terveysriskiksi liikuntaharrastuksesta huolimatta. Istumisen on todettu lisäävän napostelua, väsyttävän, hidastavan aineenvaihduntaa, aiheuttavan niska- hartia- ja selkävaivoja ja altistavan sydän- ja verisuonitaudeille sekä kakkostyypin diabetekselle.

7.2.1. Suositellut toimenpiteet

Istumisen säännöllisellä tauottamisella ja lyhyillä liikuntatuokioilla on positiivisia terveysvaikutuksia. Työryhmä toivoo toimijoilta lisäpanostusta monipuolisiin työskentely- ja opiskeluasentoihin tukemiseen, ja esittää toimenpide-ehdotuksinaan seuraavia asioita:
 • Tietoisuuden lisääminen. Selvitetään Terveystyöryhmässä Pylly ylös -kampanjan integroimista TTY:lle.
 • Ergonomia-asioiden huomioiminen tulevissa tilaratkaisuissa esimerkiksi rakentamalla seisomatiloja ja huomioimalla ergonomia-asiat tulevissa kalustehankinnoissa. Esitetään ongelmanratkaisua arkkitehtiopiskelijoiden harjoitustyöksi. Esitetään toimenpide-ehdotus SYK:n kampusmanagerille.
 • Vaikuttaminen opetustapoihin ja toimintakultturiin. Kutsutaan OPE-foorumin edustajia vuoden 2015 Terveystyöryhmän kokoukseen. Pyritään pienryhmätyöskentelyssä löytämään ratkaisua/ ratkaisuja opetustapoihin ja toimintakulttuuriin vaikuttamiseksi. Esim. tauotus? Taukosovelluksen käyttöönottaminen yliopiston tietokoneilla?

7.2.2 Aikataulu

Vuoden 2015 aikana, kts. ed.

7.2.3 Seuranta

Asian etenemistä seurataan seuraavassa seurantaryhmän kokouksessa 1/2016.

7.2.4 Vastuuhenkilö

Tietoisuuden lisääminen: YTHS fysioterapia Hervannan terveystyöryhmää hyödyntäen.

Tilaratkaisut: Markku Leppänen

Opetustavat: Anna Malmberg-Virta (terveystyöryhmätyöskentely); Kirsi Reiman(OPE-foorumin edustuksen kokoaminen)

7.3 Opiskelijat eivät ole tietoisia vaikutusmahdollisuuksistaan turvallisuus- ja ympäristöasioissa

Opiskelijat eivät juurikaan tee turvallisuuteen liittyviä kehitysehdotuksia, kiinteistönhuoltoilmoituksia (vikailmoituksia) tai läheltä piti -ilmoituksia, vaikka niille on luotu sähköiset kanavat henkilökunnan intranettiin. Toimintaohjeita opiskelutapaturman sattuessa ei ole sähköisessä muodossa.

7.3.1. Suositellut toimenpiteet

Työryhmä ehdottaa toimenpiteitä opiskelijoiden turvallisuustietoisuuden lisäämiseksi
 • pyritään saamaan lyhyt johdanto turvallisuusasioihin 1v. opiskelijoiden orientaatiotilaisuuksiin.
 • pyritään lisäämään kilta- ja kerhotoimijoiden turvallisuustietoisuutta lisäämällä tiedotusta ja järjestämällä säännöllisesti ensiapukoulutusta

Lisäksi työryhmä ehdottaa parannustoimenpiteitä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksiin koskien opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta ("turvallisuus tehdään yhdessä") tehostamalla tiedotusta ja pyrkimällä madaltamaan opiskelijoiden ilmoituskynnystä
 • rakennetaan (jo Tutkassa olemassa olevaa tietoa linkittäen) POP:iin opiskelijoiden turvallisuusportaalia, Tutkan Työsuojelu-osiota mukaillen

 • kirjoitetaan em. sivustolle auki ohjeistus tapaturmatilanteissa toimimiseen

 • pyritään aktivoimaan opiskelijoita linkittämällä em. sivustolle kanavat

  1. kehitysehdotuksille
  2. kiinteistönhuoltoilmoitukselle
  3. Lähelti piti-tilanteista -ilmoittamiselle
  4. tapaturmailmoitukselle

7.3.2 Aikataulu

Ensiapukoulutus tammikuussa 2015

Turvallisuusportaalin rakentaminen vuoden 2015 aikana

Kiltatoimijoiden turvallisuustietoisuuden lisääminen vuoden 2015 aikana.

7.3.3 Seuranta

Asian etenemistä seurataan seuraavassa seurantaryhmän kokouksessa 1/2016.

7.3.4 Vastuuhenkilö

Kiltatoimijoiden turvallisuustietoisuuden lisääminen Eveliina Seppälä/ TTYY. Tarvittaessa apua saatavissa tilapalveluista

Kiltatoimijoiden ensiapukoulutus Anna Malmberg-Virta/ TTYY

Tapaturmaohjeistuksen aukikirjoittaminen: Anna Malmberg-Virta

Turvallisuusportaalin rakentaminen: Markku Leppänen

Turvallisuusjohdannon esittäminen osaksi orientoivia opintoja: Markku Leppänen
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Lhelt_piti.pdfpdf Lhelt_piti.pdf manage 1448.2 K 31 Oct 2014 - 12:00 AnnaMalmbergvirta  
Paihdeohjelma_171214.pdfpdf Paihdeohjelma_171214.pdf manage 260.0 K 19 Jan 2015 - 10:02 AnnaMalmbergvirta  
Print version |  PDF  | History: r13 < r12 < r11 < r10 | 
Topic revision: r13 - 19 Jan 2015 - 10:08:54 - AnnaMalmbergvirta
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback