Käyttö

Tässä "Käyttö"-kokonaisuudessa tarkastellaan sitä, miten tietokonetta voisi ja pitäisi käyttää turvallisesti. Kohteena ovat ne tietojenkäsittelyn toimet, joita käyttäjä muuhun kuin pelkkään turvallisuuteen tähtääviä tehtäviä hoitaessaan kohdistaa tietokoneeseen. Tarkastelun kohteena eivät ole vain ihmisen toimet vaan myös käyttöjärjestelmä, sillä se on kaiken tietojenkäsittelyn ja siihen käytetyn laitteiston välissä.

Ihmisen ja laitteen välillä on muitakin ohjelmia ja niihin liittyy runsaasti turvaseikkoja. Käytön turvallisuuden kannalta ohjelmointi on kuitenkin omassa ulottuvuudessaan. Samoin on se, miten eri tarkoituksiin tehtyjä ohjelmia käytetään: esim. selaimen tai tietokannan käytössä on riskejä, mutta ne liittyvät abstraktimmalla tavalla tietoon ja sen merkitykseen kuin esim. muistialueet tai tiedostot, jotka ovat tietokoneen käytön turvallisuudessa tarkastelukohteina.

Ihmisen toimet ja käyttöjärjestelmä liittyvät tietysti hyvin moneen muuhun asiaan eikä rajanveto ole lainkaan selvä. Osa tästä kokonaisuudesta kuuluu käyttöturvallisuudeksi kutsuttuun aihepiiriin. Sen muut sisällöt tulevat tässä aineistossa esille muissa yhteyksissä, esim. pääsynvalvonta ja tehtävien eriyttäminen Hallinto-kokonaisuudessa ja varmuuskopiointi Fyysisessä.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Atk
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Useita
Kuka Tite-maallikko
Milloin Päivittäin
Miksi Hyvä tapa

This topic: Tietoturva > Sisällysluettelo? > TietoturvakäsitteenUlottuvuus > Käyttö
Topic revision: r3 - 22 Apr 2010 - 11:36:39 - MaijuLehtonen?
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback