P2PSIP:n määritelmä

P2PSIP:n (peer-to-peer Session Initiation Protocol) määritteleminen voidaan aloittaa tutkimalla kahta osaa, joista lyhenne koostuu eli P2P? ja SIP. Vertaisverkot (peer-to-peer, P2P?) poikkeavat tavallisesta asiakas-palvelin verkosta. Vertaisverkko on verkko, jossa jokainen verkon asiakas on samalla palvelin muille verkon jäsenille. P2P?-verkkojen suurimmat hyödyt ovat niiden skaalautuvuus, sitkeys ja dynaamisuus. SIP (Session Initiation Protocol) on merkinantoprotokolla, jota käytetään tyypillisesti Internet-puheluissa kuten VoIP?:ssa (Voice over Internet Protocol). Edellisten pohjalta P2PSIP voidaan määritellä vertaisverkkoon suunnitelluksi signalointiprotokollaksi, jota käytetään Internet-puhelujen sessioiden hallintaan. P2PSIP pohjautuu asiakas-palvelin-mallisen verkon vastaavaan merkinantojärjestelmään (Session Initiation Protocol, SIP). P2PSIP on protokolla, joka mahdollistaa solmujen välisen yhteyden luomisen ja siten SIP-puheluiden soittamisen koneelta toiselle ilman keskitettyjä rekisteröinti- tai välityspalvelimia. Palvelimien tehtävät on siis siirretty solmujen vastuulle.

P2PSIP:n arkkitehtuurin tavoitteet

Singh ja Schulzrinne [1] määrittelevät P2PSIP:n järjestelmän arkkitehtuurin toteutuksen tavoitteiksi viisi asiaa:

  • Ei konfigurointitarvetta (Zero configuration)
  • Heterogeeniset solmut (Heterogeneous nodes)
  • Tehokas hakutoiminto (Efficient lookup)
  • Edistyneet palvelut (Advanced services)
  • Yhteensopivuuden (Interoperability)

Konfiguroinnin tarpeettomuus tarkoittaa, ettei järjestelmä kykenee automaattisesti konfiguroimaan itsensä, tunnistamaan NAT:n (Network Address Translation) ja palomuurin asetukset sekä löytämään naapurissa olevat vertaissulmut ja suorittamaan ensimmäisen rekisteröinnin. Heterogeeniset solmut tarkoittavat, että järjestelmä kykenee sopeutumaan saatavilla oleviin resursseihin ja erottamaan vertaissulmujen erilaiset kapasiteetit ja saatavuuden rajoitukset. Tehokas haku tarkoittaa, että järjestelmä käyttää DHT:tä (Distributed Hash Table) optimoimaan haut, jolloin verkon kapasiteettia ei kuluteta turhaan. Edistyneet palvelut sisältävät esimerkiksi offline-ääniviestit useiden henkilöiden väliset konferenssipuhelut, soitonsiirron ja soiton edelleen lähettämisen sekä välittömän viestinnän. Yhteensopivuus tarkoittaa, että järjestelmän tulisi toimia olemassa olevien protokollien ja IP-puhelimien infrasruktuurin kanssa.[1]

P2PSIP:n tietoturvaongelmat ovat pitkälti Koskisen P2P-turvallisuudesta (2-B) esittelemät verkon rakenteessa syvällä olevat haasteet. Näihin haasteisiin vastaa vertaisverkkoihin suunniteltu nimipalvelu P2PNS.

Lähteet:

[1] Singh, K., Schulzrinne, H. 2004. Peer-to-Peer Internet Telephony using SIP [WWW]. Columbia University Technical Report CUCS-044-04 [Viitattu 11.5.2010] Saatavilla: http://www1.cs.columbia.edu/~library/TR-repository/reports/reports-2004/cucs-044-04.pdf

-- LauriKari? - 31 May 2010

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 31 May 2010 - 12:34:11 - LauriKari?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback