Sähkön laatu ja saanti (2-A)

Tietokoneet tarvitsevat jatkuvaa ja melko tasalaatuista sähkövirtaa. Sen lisäksi, että verkkovirta voi eri syistä katketa, siinä voi esiintyä häiriöitä, kuten liian alhaista tai korkeaa jännitettä tai taajuutta. Tietokonelaitteiden toiminnan kannalta haitallisimpia ovat korkeat jännitteet sekä jännitepiikit, jollaisia salamaniskut voivat aiheuttaa. Muiden laitteiden kytkennästä aiheutuu myös transientteja eli hetkellisiä häiriöitä. Herkät, esim. mittauksissa käytettävät laitteet voivat kärsiä myös taajuuden vaihteluista, suuritaajuisesta häiriöstä tai harmonisesta säröstä.

Verkkovirtaa suodattavilla lisälaitteilla voidaan työasemakohtaisesti välttää ylijännitteet, mutta työpaikkojen tietokoneille kannattaa varmistaa turvallisempi virta jo rakennuksen sähköverkon suunnittelulla. Se tarkoittaa että tietokoneita sisältäviin tiloihin toteutetaan sähkönsyöttö omalla nousujohdolla, joka otetaan eri vaiheesta kuin muu samaan tilaan tuleva sähkö ja tuodaan työpisteisiin omiin merkittyihin pistorasioihinsa. Tällaiseen ATK-pistorasiaan ei pidä kytkeä muuntajia, moottoreita, valaistusta yms. Suurin osa hetkellisistä sähköhäiriöistä johtuu näet tällaisista laitteista, joita ovat myös ja erityisesti hitsausmuuntajat, kylmälaitteiden kompressorit ja loisteputket. Toisaalta ATK-laitteet itsekin ovat jännitepiikkien lähteinä. Esimerkiksi näytön käynnistämiseen liittyvän demagnetoinnin vaikutuksen voi havaita ilman mittareitakin viereiseen pistorasiaan kytketyllä hehkulampulla.

Virtakatkosten varalta on oltava suunnitelma, mitkä laitteet ja toiminnat saavat varavoimaa ja kuinka kauan. Erityisesti pitää ratkaista, riittääkö toiminnan alasajo niin, ettei tietoa katoa vai pitääkö toimintaa pystyä jatkamaan määräämättömän kauan. Tällainen vaatimus edellyttää varavoimalaitoksen käyttöä. Tavallisemmat UPS-toteutukset (uninterruptible power system) perustuvat akkuihin. Myös vauhtipyöriä voidaan käyttää. Sellaisen ei nykyään tarvitse olla massiivinen, vaan keveissä magneettisesti tai suprajohteilla laakeroiduissa laitteissa sama tulos voidaan saavuttaa korkeilla kierrosluvuilla (esim. 50 000 rpm). Sähköenergian varastoinnista saa kattavaa tietoa R.Alasen ym. katsauksesta? (237 sivua, 2003).

Vaikka UPS-tekniikka liittyykin nimenomaan virran saatavuuteen, toteutuksiin yhdistyy yleensä myös virran puhdistaminen. ABB:n käsikirjasta? saa tiiviin käsityksen, miltä epäpuhdas jännite näyttää, ja mitä syitä sähköverkossa yleisemminkin on sellaiseen; mm. tietynlaiset UPS-laitteet mainitaan. Sähkön laatu ja sen mittarit määritellään sähköteknisissä standardeissa, eikä asia ole mitenkään tietotekniikan yksinoikeus. Tietoturvaan vivahtava seikka tosin on se, että mittauksilla voidaan paikantaa laatuhäiriöiden aiheuttajia.

Tiiviin käsityksen eri tavoista kytkeä UPS virransyöttöön saa esim. WikiPedian sivulta? tai kaavioiden kera Kozierok'in PCGuide-artikkelista?.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 26 Sep 2010 - 11:10:36 - MarkoHelenius
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback