Tämä lomakkeessa kuvataan tiedot, jotka kaikelle aineistolle valitaan:

NameSorted ascending Type Size Values Tooltip message Attributes
Kuka select 1 Tite-maallikko, Tite-ammattilainen, Titu-ammattilainen, Muu Kenen pitäisi toimia? Tite = tietotekniikka, Titu = tietoturva. Tietämisen tai ymmärtämisen tarve on hieman eri asia, eikä tämä kohta koske sitä, ellei ainoa toiminta ole nimenomaan käsillä olevan asian tietäminen tai ymmärtäminen .  
Luokitus select 1 Uhkat, Toimet, Reaktio, Yhteiskunta, Yksilöt, Hallinto, Käytännöt, Krypto, Fyysinen, Verkko, Atk, Muu    
Miksi select 1 Hyvä tapa, Politiikka, Laki, Muu toimijan ja hänen yhteisönsä ulkopuolinen tekijä, Muu Millä perusteilla toimitaan tai tietynlainen toiminta valitaan?  
Milloin select 1 Ennakolta, Rakennettaessa, Päivittäin, Hädän hetkellä, Muu Miten toiminta ajoittuu suhteessa uhkien vaikutukseen? : Ennakolta = suunniteltaessa ja päätettäessä  
Miltä select 1 Ihmisetön uhka, Tahaton ihmisuhka, Tahallinen uhka, Useita, Muu Miltä turvataan? Ihmisetön uhka = luonnolliset ja ihmisen toimista vain etäisesti riippuvat uhkat
Tahaton ihmisuhka = pahaa tahtomattomat ihmislähtöiset uhkat
Tahallinen uhka = pahan tahdon tuottamat uhkat
Useita
Muu
 
Missä select 1 Organisaatio, Järjestelmä, Laite, Useita, Muu Millä tietojenkäsittelyn tasolla toimitaan ?  
Mitä select 1 Yksityisyys, Luottamuksellisuus, Alkuperäisyys, Eheys, Aineeton oikeus, Saatavuus, Harhasuoja, Useita, Muu Mitä turvataan? Yksityisyys = tietosuojaa ja anonymiteettia
Luottamuksellisuus = muu kuin edelliseen sisältyvä
Alkuperäisyys = autenttisuus, tiedon tai olion
Eheys = muu kuin edelliseen sisältyvä, laajasti ymmärrettynä: mukana kiistämättömyys ja tiedon oikeellisuus
Aineeton oikeus = tekijänoikeuksista sananvapauteen
Saatavuus = muu kuin edelliseen sisältyvä
Harhasuoja = suoja haitalliselta tai harhauttavalta yms. tiedolta ja toiminnalta
Useita
Muu = esim. sähkövirran ominaisuuksia tai matematiikkaa käsittelevät aihe
 
Tyyppi select 1 Ydin, Esitys, Arviointi, Selitys, Lähde, Linkkiluettelo, Atomi Ydin = ydinsivu = oppijan itsenäisesti luettavaksi tarkoitettu sivu, joilla käsitellään jotain suppeaa ja kerralla omaksuttavaa asiaa. Muut tyypit liittyvät johonkin tai joihinkin ydinsivuihin:
Esitys = jonkin ydinsivun asiaa koskeva opetustilanteen materiaalia.
Arviointi = itsearviointia ja tenttimistä varten.
Selitys = opettajan materiaali, joka esim. selittää sisällön tavoitetta ja asemaa opetuksessa.
Lähde ja Linkki = yhden tai useamman ulkoisen lähteen tai linkin luetteloa, jossa on ko. viitteitä koskevaa metatietoa ja mahdollisesti termien tms. avaus. Näin tuotetaan termiluettelo. Yhtä termiä kuvaavat termisivut voidaan myöhemmin muuttaa kokonaisiksi asiaa kuvaaviksi ydinsivuiksi.
Atomi = Ydinsivua pidempi kokonaisuus.
 
Vaativuus select 1 Perus, Jatko, Erityis, Yleis Yleistasoa ei välttämättä käytetä yliopisto-opetuksessa, vaan se on tarkoitettu kansalaistiedon tasoksi. Perustasolla voidaan edellyttää jotain yleistietoa ilman että sitä on tarjolla tässä järjestelmässä. Jatkotasolla ei välttämättä olla minkään vaikean asian parissa, mutta siellä tyypillisesti edellytetään runsaasti käsitteistöä tutuksi, ja selityksiä pitäisi löytyä perustason sivuilta. Vastaava koskee erityistasoa.  
Valmius select 1 Valmisteilla, Kehitteillä, Valmis, Hyväksytty hyväksytty: sisältö ja päiväys on allekirjoitettu, vain allekirjoittaja saa muuttaa.
Toiset voivat luoda rinnakkaisen tai alemman tason version.
valmis: muokattavissa.
kehitteillä: tynkäartikkeli
valmisteilla: vain valmistelijoille
 

Lisätietoja:


This topic: Tietoturva > WebHome > SivuTiedotLaajennettu
Topic revision: r5 - 21 Oct 2011 - 10:44:25 - JukkaKoskinen
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback