You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>TietosuojanLainsäädäntö (revision 2)

Tietosuojan lainsäädäntö

Suomessa lainsäädäntö antaa kohtuullisen hyvän suojan kansalaiselle, varsinkin jos tämä osaa perätä oikeuksiaan. Tietosuojasta on syytä tietää myös siltä varalta, että itse joskus saa haltuunsa toisten henkilötietoja.

Keskeinen tietosuojaan vaikuttava laki on Henkilötietolaki (1999). Sen tärkeimmät määritelmät ja säännökset ovat seuraavat:

 • Henkilötieto: kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.
 • Käsittely: kaikenlaiset toimenpiteet (mm. "käyttö"), joita henkilötietoihin voi kohdistaa.
 • Arkaluonteisia henkilötietoja, joiden käsittely on kielletty (13 poikkeusta lukuunottamatta):
  • rotu tai etninen alkuperä;
  • yhteiskunnallinen, poliittinen tai uskonnollinen vakaumus tai ammattiliittoon kuuluminen;
  • rikollinen teko, rangaistus tai muu rikoksen seuraamus;
  • terveydentila, sairaus tai vammaisuus taikka henkilöön kohdistetut hoitotoimenpiteet tai niihin verrattavat toimet;
  • seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen
  • sosiaalihuollon tarve tai saadut sosiaalihuollon palvelut, tukitoimet ja muut sosiaalihuollon etuudet Henkilötunnustakin pitää "arastella" eli sen käytölle asetetaan rajoituksia.
 • Henkilörekisteri: käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuva henkilötietoja sisältävä tietojoukko. Tällaisesta on laadittava rekisteriseloste.
 • Henkilöluottotiedot: yksityisen luonnollisen henkilön taloudellisen aseman, sitoumusten hoitokyvyn tai luotettavuuden arvioimisessa käytettäviksi tarkoitettuja henkilötietoja.
 • Luottotietorekisteri: sellaisia tietoja sisältävä rekisteri (merkinnän säilyvyys: konkurssi 5v, tuomittu maksuhäiriö 4v, muut 2v).
 • Rekisteröidyn oikeudet
  • Informointi tietojen käsittelystä (kerättäessä, muualta saaduissa viimeistään luovutettaessa)
  • Tietojen tarkastus
  • Tietojen korjaus
  • Kielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Myös muu lainsäädäntö vaikuttaa tietosuojaan:

 • Oikeus yksityiselämän suojaan on Suomen perustuslaissa säädetty perusoikeus. Henkilötietojen rekisteröiminen merkitsee poikkeamista siitä ja tarkempia säädöksiä varten on henkilötietolaki.
 • Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (1.9.2004--) käsittelee tarkemmin mm. luottamuksellisen viestinnän suojaa sekä erilaisia viestinnän tuottamia tunnistetietoja, paikkatietoja?. (Lain edellinen versio "Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta" oli 5 vuotta aiempi.)
 • Työelämän tietosuojalaki eli Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (1.10.2004--) koskee työnantajan toteuttamaa henkilötietojen käsittelyä. (Edellinen versio laista oli tasan 3 vuotta aiempi.)
 • Viranomaisen luovuttaessa henkilötietoja henkilörekistereistään henkilötietolain yleisten säännösten sijasta sovelletaan julkisuuslakia, jossa säädetään myös yleisimmistä salassapitoperusteista sekä hyvästä tiedonhallintatavasta.
 • Henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä sisältyy henkilötietolain lisäksi eri aloja, erityisesti viranomaisten tehtäviä ja toimintaa koskevaan erityislainsäädäntöön. Lisäksi on olemassa kansainvälisiä normeja ja ohjeita.

Suomen tietosuojalainsäädäntöön ja sitä selittäviin ohjeisiin voi tutustua melko tiiviisti tietosuojavaltuutetun sivuilta käsin. Lait sinänsä löytyvät esim. Ficoran linkkilistalta. Yhden tiiviin esimerkin siitä, mihin lainsäädäntö Suomessa antaa mahdollisuuden, ja kuinka moni sitä on käyttänyt, saa Tietosuojavaltuutetun julkaisemasta tilastosta väestötietojärjestelmään rekisteröidyistä kielloista.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 14 Mar 2010 - 19:57:57 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback