You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>TietoturvakäsitteenUlottuvuus

Tietoturvakäsitteen ulottuvuus

Tietoturvallisuus on huomattavan laaja-alainen kokonaisuus ja tämä aineisto käsittelee sen osa-alueita tietyin melko teknisin painotuksin. Silti kyseessä on vain osa paljon laajempaa turvallisuuden käsitettä. Yritysturvallisuuden neuvottelukunta jaottelee turvallisuusaiheen seuraavasti:

 • Turvallisuusjohtaminen (on osa kaikkea yritysturvallisuustyötä)
 • Tuotannon ja toiminnan turvallisuus
 • Työturvallisuus (aiemmin: työsuojelu)
 • Ympäristöturvallisuus (aiemmin: ympäristönsuojelu)
 • Pelastustoiminta
 • Valmiussuunnittelu ('contingency planning').
 • Tietoturvallisuus
 • Henkilöturvallisuus
 • Kiinteistöturvallisuus (aiemmin kiint.- ja toimitilaturv.)
 • Ulkomaantoimintojen turvallisuus (vrt. aiheeseen liittyvä sivusto )
 • Rikosturvallisuus (vrt. yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden piirteitä )

Näitä osa-alueita selitetään tässä vain käsitekartan avulla. Seuraava luettelo jakaa tietoturvallisuuden saman lähteen (aiemman version) mukaisesti 10 osa-alueeseen. Jaottelun kahdeksan ensimmäistä kohtaa ovat samat kuin ne, jotka VAHTI-käsitteistö mainitsee tavallisiksi. Samoja kahdeksaa käyttää mm. Juhani Paavilainen kirjassaan [ Paav98] . Juha E. Miettisen kirjassa [ Miet99 ] puolestaan ovat käytössä kaikki 10 kohtaa ja lisäksi "tietojenkäsittelyn suojaaminen". Tämän aineiston perusjaottelu on hieman toisenlainen, mutta käyttö(toimintojen) turvallisuutta lukuun ottamatta kaikkia osa-alueita on käsitelty jossain määrin yhtenäisesti, viimeinen kohta tosin vain mainintana. Luetteloon on lisätty materiaalin sisäisiä linkkejä ja mainintoja painotuksista.

Tietoturvallisuuden osa-alueita ovat siis:

Yritysturvallisuuden neuvottelukunnan jaottelun tuoreemmasta versiosta (2003) puuttuu Henkilöstöturvallisuus, mutta mukana on uusia aloja:

 • Luotettavuuslausuntomenettely
 • Tietosodankäynti
 • Tietoteknillinen turvallisuus (tietotekniikka, tietoliikenne, mikroelektroniikka).

Näistä ensimmäinen sisältyy luontevasti Henkilöstöturvallisuuteen, samoinkuin yo. luettelon Salassapitosopimuksetkin. Tietotekninen osa-alue jakaa aiempaa Tietoliikenneturvallisuuden aluetta, jonka uutena nimenä jaottelussa onkin Tiedonsiirron suojaus. Tietosodankäynti on jotain aidosti uutta tämän jaottelun kannalta, mutta toisaalta se on vain yleisemmän luokittelun Valmiussuunnittelun korostamista tietoyhteiskunnassa. Siihen kuuluu kyllä sotilaallisiakin asioita, mutta tämän aineiston puitteissa asiaa sivutaan varsin vähän (esim. laitetilat , hajasäteily ja jossain määrin internet-infra ), ks. lisää viestiupseerien sivuilta .

Tällaiset jaottelu määrittelevät tietoturvakäsitteen ekstensiota eli ulottuvuutta, mutta eivät oikeastaan kerro, mitä käsite tarkoittaa. Siihen päästään, kun katsotaan tarkemmin osa-alueiden sisältöä eli intensiota, tai tarkastelemalla tietoturvakäsitteen määrittelyä yleisellä tasolla .

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Käytännöt
Mitä Useita
Miltä Muu
Missä Useita
Kuka Tite-maallikko
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r4 - 18 Apr 2010 - 20:34:23 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback