You are here: TUTWiki>Tietoturva/Tutkielmat>HimbergS?>2005-5

Marko Ruokojärvi:

REAL ID

Johdanto

Yhdysvalloissa tehtiin vuoden 2005 keväänä lakialoite uudesta henkilökortista. Laki on nimeltään Real ID Act of 2005, ja sen avulla pyritään yhtenäistämään ajokorttirekisterien käytäntöjä eri osavaltioiden välillä. Ajokortti on nimittäin käytännössä myös henkilökortti Yhdysvalloissa. Real ID olisikin täten kansallinen, elektronisesti luettava henkilökortti.

Harjoitustyössä pyritään tarkemmin ottamaan selvää kysymyksiin, mistä Real ID:ssä on oikeastaan kysymys ja millaisia ominaisuuksia se sisältää. Lisäksi tarkoitus on vielä miettiä, olisiko Suomessa tarvetta tai mahdollisuuksia vastaavaan. Harjoitustyö rajataan koskemaan Real ID:n sisältöä ja sen merkitystä.

Real ID USAssa

Real ID on Yhdysvalloille tarpeellinen mutta työläs laki

Yhdysvalloissa osavaltiot myöntävät kaikki ajo- ja henkilökortit, joten korttien saantikriteerit ja tietokannat niiden omistajista ovat saattaneet olla hyvinkin vaihtelevia. Real ID -lain tarkoitus on vastata tähän ongelmaan luomalla kansalliset standardit, joita osavaltioiden on noudatettava. Näitä standardeja ovat tieto siitä mitä dataa kortissa täytyy olla, mitä dokumentteja on esitettävä ennen kuin kortti voidaan myöntää ja miten osavaltioiden täytyy jakaa tietokantojaan. [8]

Real ID -lain puolustajat sanovat, että lakia tarvitaan turhauttamaan terroristeja ja laittomia siirtolaisia. Lain vastustajat ovat puolestaan sitä mieltä, että laki asettaa lisää vaatimuksia osavaltioiden henkilöllisyysdokumenteille ja antaa Department of Homeland Securitylle avoimen valtakirjan tehdä lähes kaikkea suojellakseen kansallista turvallisuutta Yhdysvalloissa. [4] Vastustajat suuntaavat kritiikkiä syntyviin kustannuksiin, joita tulee tietokantojen ja verkkojen lisäämisestä, välineiden tarjoamisesta uusien dokumenttien tuottamiseen ja työntekijöiden kouluttamisesta [10].

Real ID tarkoitus

Real ID -lain virallinen otsikko tiivistää hyvin sen sisällön, sillä se kertoo, että lain tarkoitus on vakiinnuttaa ja ottaa nopeasti käyttöön osavaltioiden ajokorttien ja henkilöllisyysdokumenttien turvallisuusstandardit sekä estää terroristeja väärinkäyttämästä Yhdysvaltojen turvapaikkaoikeuslakeja. Lisäksi lain on tarkoitus yhdistää terrorismiin liittyvät todisteet siten, että on helpompi määritellä, milloin todisteet ovat riittämättömiä ja milloin ne riittävät terrorismista epäillyn poistamiseen maasta. Lain on vielä tarkoitus varmistaa San Diegon raja-aidan joutuisa rakentaminen. [7]

REAL ID -lain sisältö?

Real ID:n merkitys/vaikutukset

Yhdysvalloissa asuvat ja työskentelevät ihmiset tarvitsevat siis kesästä 2008 lähtien standardoidun henkilöllisyyskortin voidakseen matkustaa lentokoneella, avatakseen pankkitilin tai hyödyntääkseen mitä tahansa tuotetta tai palvelua, jossa henkilöllisyyden todistamista vaaditaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki henkilö- ja ajokortit Yhdysvalloissa täytyy uusia tuohon mennessä. Uudistaminen ei prosessina varmasti tule olemaan helppoa. Hakijan täytyy toimittaa viranomaiselle useita dokumentteja, jotka kaikki on todennettava, digitalisoitava ja tallennettava. Standardoinnin seurauksena monissa yhteyksissä tapahtuva ihmisten tunnistaminen helpottuu. Tällä hetkellä tunnistaminen on erittäin vaikeaa, koska osavaltioiden ajokortit ovat hyvin erilaisia. [5]

Real ID -lain käyttöönoton vaikeudesta kertoo myös se, että osavaltioiden täytyy järjestää uudelleen olemassa olevat tietokantansa. Lisäksi vaikeutta lisää tietoturvallisuus, sillä on luotava säännöstö, jonka perusteella tietokantojen tietoihin päästään käsiksi ja niitä hallitaan. [2]

Real ID -laki määrittelee, että liittovaltion hyväksymien henkilökorttien täytyy olla koneellisesti luettavia, mutta se jättää yksityiskohtien määrittelyn Department of Homeland Securitylle. Koneellinen luettavuus saattaakin perustua magneettijuovaan, parannettuun viivakoodiin tai RFID-siruun, joista RFID (radio frequency identification) on ollut Department of Homeland Securityn valitsema vaihtoehto useassa aikaisemmassa yhteydessä. [4;5] RFID-siru onkin täten todennäköisin vaihtoehto myös henkilökorttien tekniikaksi. Toisaalta tulevaisuus saattaa tuoda lisää tekniikkaa ajo- ja henkilökortteihin, sillä McCullagh? [5] kertoo, että Department of Homeland Security on antanut luvan lisätä korttiin sellaisia lisävaatimuksia kuten sormenjälken tai verkkokalvon skannauksen. Kuitenkaan vielä hetkeen ei tiedetä, mitä lisävaatimukset tulevat lopulta olemaan. [5]

Real ID myös Suomeen?

Suomessa ei ole tarvetta Real ID:lle

Suomessa tilanne on hyvin erilainen kuin Yhdysvalloissa, joten Real ID:n tyyppiselle laille ei välttämättä ole mitään tarvetta. Suomessa ajokortti on lähes kaikilla sen omistajilla samanlainen sisältäen standarditiedot. Myös henkilökortin mainitsemat asiat on Suomessa määritelty tarkasti Henkilökorttilaissa. Henkilökorttilain 2§ sanookin asiat, jotka henkilökortissa on mainittava. Henkilökorttiin merkitään henkilön sukunimi ja etunimet, tieto sukupuolesta, henkilötunnus, henkilökortin myöntämispäivä ja viimeinen voimassaolopäivä, tieto henkilökortin myöntäneestä viranomaisesta, kortin numero ja Suomen kansalaisten osalta tieto kansalaisuudesta. Henkilökortissa on lisäksi kortinhaltijan valokuva ja nimikirjoitus. [3,2§] Lisäksi Henkilökorttilain 5§ kertoo, että henkilökortti on voimassa viisi vuotta.

Toisaalta Yhdysvallat ottaa Real ID -lain käyttöön myös hillitäkseen laittomista siirtolaisista johtuvaa ongelmaa. Laittomat siirtolaisetkaan eivät ole Suomessa ongelma, joten laille ei tässäkään mielessä ole tarvetta Suomessa.

Real ID ei sellaisenaan toimisi Suomessa

Suomi on hyvin erilainen maa kuin USA, joten Real ID -laki ei sellaisenaan voisi toimia Suomessa, koska laki on suunniteltu Yhdysvaltojen erityispiirteitä ajatellen. Laki ei myöskään toisi Suomeen kovin paljon uutta. Suurin uudistus olisi digitaalisuuden lisääminen ajokorttiin, mihin Suomen nykyisissä olosuhteissa ei kuitenkaan ole tarvetta. Lisäksi tämän tyyppinen laki vaikeuttaisi hieman esimerkiksi henkilökortin hakemista. Henkilökorttia haettaessa poliisille tarvitsee toimittaa ainoastaan kaksi valokuvaa, luotettava todistus henkilöllisyydestä ja mahdollinen huoltajien suostumus hakijan ollessa alle 18-vuotias [6]. Yhdysvaltojen tapaa toimia pidettäisiinkin Suomessa täten kankeana.

Lisäksi Suomen ajokorttikäytäntöä voidaan pitää edistyksellisenä Yhdysvaltoihin nähden, sillä jo vuonna 1998 Suomessa otettiin käyttöön EU-ajokortti. Tällainen kortti noudattaakin EU:ssa sovittua mallia ja se on voimassa kaikissa EU-maissa. EU-ajokortissa on vielä varattuna tila mahdollista mikroprosessoria varten. [1]

Yhteenveto

Real ID -laki on hyväksytty USAssa vedoten moniin eri syihin, joista tärkeimpinä voidaan mainita ajo- ja henkilökorttikäytäntöjen yhdentäminen sekä suojautuminen terrorismilta. Tällaisen standardoinnin tarkoituksena on helpottaa ihmisten tunnistamista erilaisissa yhteyksissä ja mahdollistaa henkilö- ja ajokorttien koneellinen luettavuus. Real ID:n käyttöönoton vaikeutena on kuitenkin työ, joka osavaltioiden on tehtävä, jotta ne saavat oman toimintansa lain edellyttämälle tasolle. Osavaltioiden on nimittäin jaettava tietokantoja keskenään ja luotava tietoturvallisuuden takaava säännöstö, jonka perusteella tietokantojen käytöstä päätetään. Suomen kannalta Real ID ei oikeastaan ole oleellinen laki, sillä se on luotu Yhdysvaltoja ajatellen.

Käsitteiden täsmennystä?

Lähteet

  • [2] Chabrow, E. & Greenemeier, L. 2005. Real ID Faces Reality. InformationWeek? 16.5.2005. Verkkodokumentti. Luettu 20.11.2005.

  • [4] McCullagh?, D. 2005a. National ID cards on the way? Verkkodokumentti. Luettu 19.11.2005.

  • [5] McCullagh?, D. 2005b. FAQ: How Real ID will affect you. Verkkodokumentti. Luettu 19.11.2005.

  • [9] Wikipedia. 2009. United States Department of Homeland Security. Verkkodokumentti. Luettu 16.11.2009.

-- SannamariHimberg? - 21 Sep 2009
Print version |  PDF  | History: r5 < r4 < r3 < r2 | 
Topic revision: r5 - 16 Nov 2009 - 23:17:34 - SannamariHimberg?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback