S/MIME-salatun ja allekirjoitetun viestin lähettäminen Thunderbirdillä

  • Luodaan ja kirjoitetaan uusi sähköpostiviesti normaalisti.
  • Valitaan Options - Security - Encrypt This Message.
  • Jos halutaan lisäksi allekirjoittaa viesti, valitaan em. valikosta kohta Digitally Sign This Message.

  • Jos henkilölle, jolle yritetään lähetetään S/MIME-salattu viesti, ei löydy sertifikaattia järjestelmästä. postin lähetys luonnollisesti epäonnistuu.
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Sep 2009 - 14:25:10 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback