VVPAT(Voter Verified Paper Audit Trail)

Rebecca Mercurin kehittämä käytäntö, joka estää virheellisten äänten laskennan ja mahdollistaa äänten uudelleenlaskennan käsin. Äänestäjän nähtäväksi tulostetaan hänen valitsemansa vaihtoehdon näyttävä lipuke, jolloin äänestäjä voi todeta äänestystapahtuman onnistuneen. Lipukkeen tulostaminen lasin alle estää äänestäjää pääsemästä siihen käsiksi. Jos tulostettu ääni on virheellinen, äänestäjä pyytää vaaliviranomaisen paikalle ja tilanne korjataan, muutoin hän vahvistaa valintansa, ääni tulee lasketuksi ja lipuke viedään uurnaan. [1]

Lähteet

* [1] Mercuri, R: Electronic Voting.(viitattu 20.11.2006)

-- TimoLyytinen? - 22 Sep 2009
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 24 Sep 2009 - 22:11:52 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback