You are here: TUTWiki>Tietoturva/Tutkielmat>TyoLuettelo?>2006-23 (revision 1)

Pasi Pakarinen

Optimoinnilla menestykseen

Johdanto

Nykyään on yleistä, että yritykset muokkaavat sivustojaan siten, että ne vastaavat paremmin hakukoneiden käyttämiä algoritmeja. Tavoitteena yrityksillä on parantaa omien sivustojensa näkyvyyttä, ja tuoda niitä hakutuloksien kärkipäähän. Tutkielmassani tarkastelen, tästä sivujen muokkauksesta aiheutuvia ongelmia tavalliselle käyttäjälle. Voiko käyttäjä olla enää varma hakiessaan tietoa Internetin hakukoneen kautta, että hänen käyttämillään hakusanoilla tulee oikeasti hänelle relevanttia tietoa, eikä pelkästään rahalla ostettuja sijoituksia hakutuloksissa? Tämä on kysymys, jota jokaisen Internetin käyttäjän tulisi miettiä, tarkastellessaan hakutuloksia. Pyrin tuomaan jonkinasteisen vastauksen tähän kysymykseen. Lisäksi pyrin tuomaan vastaukset kysymyksiin: miten hakukoneoptimointi toteutetaan? miten hakukoneet vastaavat optimointiin? mitkä ovat hakusanoja optimointia harrastavien organisaatioiden motiivit? Rajaan aiheeni koskemaan erityisesti hakukoneilla (eritoten google) tapahtuvaa mainontaa. Rajauksen ulkopuolelle jäävät siis muun muassa ponnahdusikkuna tyyppiset mainokset ja erilaiset sivuilla esiintyvät mainosbannerit.

Mainonta

Opetushallinnon sivuilta käy ilmi, että mainonta on maksettua, tavoitteellista tiedottamista, joka yleensä kohdistuu suureen ihmisjoukkoon, lisäksi viestin lähettäjä tulee tunnistaa mainoksesta [1]. Mainonta on siis tapa luoda yrityksen tarjoamille tuotteille lisäarvoa kuluttajien silmissä. Tämä toteutetaan yleensä luomalla positiivisia mielikuvia tuotteesta, joita asiakkaille pyritään myymään. Mainonta on nykyään erittäin tärkeä osa yritysten toimintastrategiaa, sillä nykyisessä globalisoituneessa maailmassa tuotteet ovat hyvin pitkälti samanlaisia. Tästä johtuen kilpailijoista erottuminen, on entistä tärkeämpää menestymisen kannalta. Tehokas mainonta osana yrityksen markkinointia, voi tuoda merkittäviä taloudellisia etuja yritys organisaatiolle.

Tätä aspektia vastaan on aika loogista, että yrityksen ovat alkaneet käyttämään hyväkseen hakukoneiden algoritmeja ohjatessaan ihmisiä omille sivuille. Internet on nykyään tärkein yksittäinen tietoväylä, kun etsitään uutta tietoa jostain tuotteesta. Tämä tarjoaa oivallisen tilanteen yrityksille mainostaa omia tuotteitaan kuluttajille suoraan: kun potentiaalinen asiakas lähtee etsimään tietoa käyttöönsä syöttämällä halutun hakusanan, on yritykselle ideaalitilanne, että heidän sivustonsa tulevat ensimmäiseksi hakutulokseksi. Näin asiakas saadaan ohjattua suoraan halutuille sivuille, jossa saadaan tarjottua hänelle tietoa niin halutusta tuotteesta kuin myös yrityksestä.

Mainostaminen Internetissä yleensä

Internet mainonta on osa yllä määriteltyä termiä mainonta, siinä missä sanomalehtimainontakin. Mainonta Internetissä on tullut ylivoimaisesti nopeimmin kasvava mainonnan muoto. Tätä näkemystä tukee oivallisesti Internetopas, joka toteaa mainonnan Internetissä kasvavan nopeammin kuin missään muussa tiedotusvälineessä [2]. Tässä onkin osa syy siihen miksi Internet mainontaan, ja erityisesti hakusanojen manipulointiin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota yrityksissä.

Internet-mainonnan arvo

Vaikkakin Internet mainonta on hyvin yleistä ja suosittua, niin siinä liikkuvat rahasummat ovat kuitenkin verrattain pieniä. Samaa kantaa puolustaa myös Internetopas toteamalla, että tulot ovat pieniä verrattuna radioon ja televisioon sekä painettuun mainontaan, ja Internet mainonnan tulot käsittävät vain 3 prosenttia koko markkinoista [2]. Tästä voikin vetää nopean johtopäätöksen, että yritysten tulee panostaa entistä enemmän Internet mainontaan, jotta he pysyisivät kilpailukykyisinä ja ajan hermolla.

Hakukoneiden käyttö

Internetsivustojen lukumäärän arviot liikkuvat lähteestä ja arvioista riippuen 50-200 miljardin sivun välillä. On siis sanomattakin selvää, että oikeille sivuille ei voi eksyä kirjoittamalla osoitetta suoraan osoitekenttään, vaan tarvitaan sivujen etisintään tarkoitettuja hakukoneita. Määttäsen määritelmän mukaan hakukone on ohjelma, joka etsii jatkuvasti Internetistä uusia sivuja, analysoi ne ja liittää ne hakemistoonsa erityisten hakusanojen mukaan, ja tämä analysointi hoidetaan eritavalla eri hakukoneissa [3]. Perusetsintätoiminto on kuitenkin hyvin pitkälle sama kaikissa hakukoneissa, tämän asian Määttänen tuo osuvasti esille toteamalla, että hakukoneet tutkivat mitä sanoja sivulla on käytetty ja sen mukaan pyrkivät "päättelemään" mikä sivun aiheena on. Tuloksina saatavien sivujen paremmuusjärjestyksen hakukone määrittelee omien sääntöjensä perusteella[3].

Sivustojen muokkaus

Toimintaa jonka tarkoituksena on muokata sivuja hakukoneille sopivimmaksi, nimitetään hakukoneoptimoinniksi. Määttänen määrittelee hakukoneoptimoinnin (englanniksi Search Engine Optimization (lyhenne: SEO) prosessiksi, jossa parannetaan sivujen löytyvyyttä hakukoneista niin että ne löytyvät hakutulosten kärkipäästä kun etsitään tietoa niitä sivuja kuvaavilla hakusanoilla [3].

Hakuoptimointi

Hakukoneoptimointi ei ole nykyään suinkaan yksittäisten sanojen lisäämistä sivustoille, kuten joskus muinoin asianlaita vielä oli. Sanojen lisäämisestä saattaa nykyään seurata se, että sivustot suljetaan kokonaan hakukoneiden ulkopuolelle, kuten Googlen säännöistä käy ilmi [4]. Voidaankin sanoa, että sivujen muokkaaminen hakukone ystävällisiksi on aikaa ja resursseja vaativaa työtä. Tätä kantaa puoltaa myös Keränen toteamalla, että se on jatkuva prosessi [5]. Tämä johtuu siitä, koska hakukoneet (Google, Yahoo jne.) päivittävät jatkuvasti algoritmejään, eli tapaa indeksoida sivuja. Optimoinnin vaikeuteen vaikuttaa myös useita muita seikkoja, tätä tukee myös Keränen toteamalla, että hakutuloksien järjestyksen muuttumiseen vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi kilpailijoiden tekemät optimoinnit ja verkkosivujen päivitykset. Optimointi ei ole siis ihan yksinkertaista, sillä kriteereitä onnistuneelle optimoinnille voi olla useita satoja. Kuitenkin jo pienellä muokkauksella voi saada haluttuja tuloksia aikaan, sillä hakutuloksia heikentäviä ominaisuuksia sivuilla ovat muun muassa kehykset, graafiset linkit, huonosti merkattu lähdekoodi sekä flash-tekniikka [5].

Se mikä on paras ja tehokkain hakukoneoptimointi keino, vaihtelee aina mielipiteen ilmaisijasta riippuen. Muutamat tekniikat tulevat esille useissa mielipiteissä, ja näitä tekniikoita ovat: hyvät linkit sivustolle(yksisuuntainen), meta-tagit ja toimita sivut hakukoneille. Sivuille linkityksellä tarkoitetaan sitä, että sinun sivun linkki sijaitsee jollain toisella sivustolla. Muun muassa Vulpes-sivusto määrittelee yksisuuntaiset linkit seuraavasti: yksisuuntainen linkki on linkki, joka tulee jostain sivuston ulkopuolisesta osoitteesta, ja mitä enemmän yksisuuntaisia linkkejä sivu saa, sitä paremmin se sijoittuu hakutuloksissa[6]. Sullivan määrittelee meta-tagit artikkelissaan siten, että meta tagit esittelevät sivun sisältöä hakukoneille ja kävijöille ja niihin voidaan upottaa monenlaista informaatiota aina sivun aiheesta tekijän esittelyyn [7].

Mitä ei tule tehdä hakuoptimoinnissa

Maailmalta on helposti löydettävissä varoittavia esimerkkejä, jotka ovat ryhtyneet kikkailemaan liikaa sivujen rakenteen kanssa. Esimerkiksi vuoden 2006 helmikuussa Google sulki autonvalmistaja BMW:n kokonaan pois Googlen hakutuloksista [8]. BMW syyllistyi hakukoneoptimoinnissa käyttämään cloaking tekniikka. Cloakingin periaatteena on, että hakukoneelle annetaan eri sivuston tiedot, jotka on ahdettu täyteen hakutuloksiin parhaiten vastaavalla datalla. Käyttäjän klikkaamalla hakutuloksen linkkiä, niin linkki ohjaakin käyttäjän aivan eri sivustolle, joka ei välttämättä vastaa ollenkaan hakusanaa [4]. Lisäksi Google ”ei suosittele” myöskään käytettäväksi seuraavia tekniikoita sivustoilla: sivuilla ei saa olla piilotettua tekstiä tai linkkejä, ei cloakingia, ei epärelevantteja täytesanoja ja samoin ns. ”doorway” sivut on kielletty [4]. Danny Sullivan toteaa, että Doorway käytäntö muistuttaa cloakingia. Sullivan määrittelee doorway sivustojen idean siten, että siinä tuotetaan sivuja, jotka voivat vastata tiettyä hakusanaa. Kun käyttäjä saa hakutuloksiin doorway sivuston, niin sivustolla ei ole muuta näkyvää materialia, kuin Click here-painike, josta käyttäjä linkitetään aivan eri sivustolle [9]. Tämä uusi sivu ei välttämättä vastaa ollenkaan haettua hakutulosta.

Nämä huonot hakuoptimointitavat tunnetaan termillä ”blackhat”.Boswell määrittelee blackhat optimoinnin siten, että se rikkoo yhtä tai useampaa seuraavista säännöistä: rikkoo hakukoneen sääntöjä ja määräyksiä, heikko käyttäjäystävällisyys sekä epäeettinen tapa huijata hakukoneiden botteja [10]. Vaikkakin black hat- menetelmillä saadaan hyviä tuloksia aikaan, on niiden tekniikoiden käyttäminen kuitenkin äärimmäisen lyhytnäköistä ja typerää. Kuten edellä on jo mainittu, niin hakukoneet sulkevat sivustoja pois hyvin herkästi.

Optimoinnin ongelmat ja uhat

Kuten jo edellä on tullutkin ilmi, ovat hakukoneet ottaneet rangaistukset käyttöön taistelussa epäeettisiä sivuja vastaan. Vuosituhannen vaihteessa, jolloin Internet yleistyi ja hakukoneet kehittyivät kiihtyvää vauhtia, oli mahdollista parantaa sivustojen hakusijoituksia lähettämällä hakukoneille sivustoja, jotka oli ahdettu täyteen avainsanoja [11]. Nykyään Internet on täynnä erilaisia yrityksiä, jotka lupaavat muokata käyttäjän sivut pikku rahalla ja nopeasti siten, että ne ovat hakutuloksien ykkösiä. Tämähän on tietenkin täysin epärealistista, kun ottaa huomioon mitä menetelmiä hakukoneet käyttävät tuloksien synnyttämiseen. Tätä näkemystä tukee myös hakukone Google, jonka kotisivuilla mainitaan, että kukaan ei voi taata 1. sijoitusta hakutuloksissa. Usein yritykset, jotka lupaavat 1. sijoitusta hakutuloksissa syyllistyvät black hat- metodeihin, ja tästä koituu ongelmia asiakkaalle. Tästä esimerkkinä toimii Webfinder-niminen yritys, jonka paveluita usea suomalainen yritys osti. Seurauksena Webfinderin käyttämistä metodeista usean suomalaisen yrityksen sivut suljettiin kokonaan pois hakukoneista [14].

Päätelmät

Kuten Muukkonen toteaa, että vain naiivit luulevat hakutuloksien olevan puhtaita [12]. Uskonkin, että hakukoneoptimointi on tullut jäädäkseen. Perustan väitteeni sille, että jo nyt internetkaupoissa liikkuu huomattavat rahasummat, ja kaikki ovat haluavat osingoille tästä. Tämä asia tulee konkreettisesti esille JupiterResearchin? tekemässä tutkimuksessa, jossa ennustetaan, että internet-mainosmarkkinat kasvavat vuonna 2009 peräti 16,1 miljardiin dollariin. Lisäksi maksettujen hakujen arvioidaan kasvavan 30 prosentin vuosivauhtia seuraavan 2 vuoden aikana [13]. Hakukoneoptimointi on kyetty pitämään melko hyvin kurissa hakukoneiden taholta, mutta tämä avaakin kysymyksen, että miten helposti ja millä rahalla hakukoneoptimointia ollaan valmiita hakukoneilla katsomaan sormien läpi? Lisäksi nykykäytäntö aiheuttaa tulevaisuudelle erittäin mielenkiintoisen haasteen, koska nykyiset pelisäännöthän päättävät hakukoneiden tekijät, jotka nekin ovat yrityksiä joiden tavoitteena on positiivisen tuloksen tekeminen. Nähtäväksi jää miten pitkään hakukoneet saavat toimia ilman lainsäätäjien sekaantumista. Näkisin kuitenkin, että hakukoneet tulevat pysymään tulevaisuudessakin melko luotettavina, kunhan muistaa käyttää riittävää mediakritiikkiä.

Lähteet

[1] Opetushallinto. 2002. Markkinointisuunnitelma-mainonta. (verkkojulkaisu). (viitattu 15.1.2007). Saatavissa osoitteesta: http://www.edu.fi/oppimateriaalit/markkinointisuunnitelma/pages/mainonta.htm

[2] Suomen Internetopas. 2006. Mainonta kasvaa Internetissä nopeammin kuin muussa mediassa. (verkkojulkaisu). (viitattu 13.12.2006). Saatavissa osoitteesta: http://www.internetopas.com/yleistietoa/tutkimukset/?id=35

[3] Määttänen, Hannu. 2006. Markkinointi ja mainonta internetissä (verkkomateriaali). (viitattu14.12.2006). Saatavissa osoitteesta: http://www.uutistoimisto.com/markkinointi-mainonta.php

[4] Google. 2006. Mikä hakukoneoptimoija on? Suositteleeko Google yhteistyötä yritysten kanssa, jotka lupaavat tehdä sivustostani Google-ystävällisen? (verkkojulkaisu). (viitattu 13.12.2006). Saatavissa osoitteesta: http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769

[5] Keränen, Vesa. 2006. Hakukoneoptimointi - lisää näkyvyyttä netissä. Tietokone-lehti numero 10/2006

[6] Vulpes. 2006. Hakukoneoptimointi. (verkkojulkaisu). (viitattu 15.1.2007). Saatavissa osoitteesta: http://www.zoorweb.net/foxytin/hakukoneoptimointi.php

[7] Sullivan, Danny. 2002. How to use HTML meta tags. (verkkoartikkeli). (viitattu 15.1.2007). Saatavissa osoitteesta: http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2167931

[8] British Broadcasting Corporation. 2006. BMW given Google ”death penalty”. (verkkouutinen). (viitattu 14.12.2006). http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4685750.stm

[9] Sullivan, Danny. 2001. What Are Doorway Pages? (verkkojulkaisu). (viitattu 13.12.2006). Saatavissa osoitteesta: http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2167831

[10] Boswell, Wendy. 2006. Black Hat Search Engine Optimization. (verkkojulkaisu). (viitattu 14.1.2006). Saatavissa osoitteesta: http://websearch.about.com/od/seononos/a/spamseo.htm

[11] Hautamäki, Toni&Fogelhom Nicolas. 2006. Verkkoherran opas- hakukoneoptimointi. (verkkojulkaisu). (viitattu 14.12.2006). Saatavissa osoitteesta: http://www.optimointi.com/oppaat/seo-opas.pdf

[12] Muukkonen, Henri. 2003. Hakukone-doping leviää. (verkkojulkaisu). (viitattu 14.12.2007). Saatavissa osoitteesta: http://www.tietoviikko.fi/doc.te?f_id=530823

[13] JupiterResearch?. 2006. Internet Marketing. (verkkojulkaisu). (viitattu 13.12.2006). Saatavissa osoitteesta: http://www.jupiterresearch.com/bin/item.pl/research:concept/1153/id=97979/

[14] Tietokonelehti. 2006. Suomalaisyritykset yrittävät huijata hakukoneita. (verkkouutinen). (viitattu 15.1.2007). Saatavissa osoitteesta: http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=26720
Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Sep 2009 - 18:43:05 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback