You are here: TUTWiki>Tietoturva/Tutkielmat>TyoLuettelo?>2008-13

Jari Puustinen

Visuaaliset salasanat

Johdanto

Käsittelen harjoitustyössäni visuaalisia salasanoja, mitä ne ovat ja mihin niiden käyttö perustuu. Salasanoihin ja niiden muistamiseen liittyen käyn lyhyesti läpi ihmisen muistiin liittyviä rakenteita ja toimintaa. Kuten tekstistä selviää, on visuaalisista salasanoista olemassa useita erilaisia variaatioita, ja niistä esittelen muutaman toisistaan poikkeavan. Perinteisiin numeroita ja kirjaimia sisältäviin salasanoihin verrattuna esittelemilläni järjestelmillä on monia hyötyjä, mutta niihin liittyy myös tiettyjä ongelmia.

Tausta ja teoria

Käyttäjien tunnistamisessa käytetyin menetelmä ovat erilaiset salasanat. Tyypillisesti salasana on kirjaimia ja numeroita sisältävä merkkijono, eli ne ovat alfanumeerisia. Vaikka nykyään onkin olemassa monia eri tapoja autentikointiin, alfanumeeriset salasanat ovat pitäneet valta-asemansa monestakin syystä. Ne ovat helppoja ja halpoja implementoida sekä tuttuja aikalailla kaikille käyttäjille. Lisäksi ne tarjoavat autentikointitavan ilman turhia murheita yksityisyydensuojasta, joita liittyy esimerkiksi biometrisiin tunnistusmenetelmiin eikä niitä varten tarvitse kantaa mukanaan fyysisiä tunnisteita. [10] Tietoturvan kannalta salasanojen tulisi olla tarpeeksi monimutkaisia, jotta niiden arvaaminen ja murtaminen olisi hankalaa.

Ihmisen työmuistin kapasiteetti luo kuitenkin pitkien ja monimutkaisten salasanojen muistamiselle oman rajoitteensa. Keskimäärin pystymme pitämään mielessämme vain tietyn määrän erillisiä asioita eli mieltämisyksiköitä, kuten numeroita, kirjaimia tai sanoja. Psykologisissa tutkimuksissa on todettu, että muistin kapasiteetti riippuu käytetystä mieltämisyksiköstä, mutta on keskimäärin 5-7 yksikön kokoinen. [1] Tämän rajoitteen vuoksi ihmisillä on taipumus luoda itselleen joko näennäisesti satunnaisia tai jopa aivan normaaleja sanoja salasanoiksi. Tämä on yksi alfanumeeristen salasanojen puute, sillä se mahdollistaa sanakirjahyökkäykset. Tällaisten hyökkäysten toteuttamiseksi on olemassa useita työkaluja jotka käyvät automaattisesti läpi sanakirjoista löytyvät sanat oikean salasanan löytämiseksi. [2]

Noin vuodesta 1999 alkaen on ehdotettu erilaisia visuaalisen salasanojen skeemoja parantamaan salasanojen muistettavuutta ja käytettävyyttä sekä turvallisuutta salasanan arvaushyökkäyksiä vastaan verrattuna perinteisiin alfanumeerisiin salasanoihin. Visuaaliset salasanat perustuvatkin nimenomaan ihmisen kykyyn muistaa kuvallisesti esitettyjä käsitteitä paremmin kuin sanallisesti esitettyjä. Kaksoiskoodausteorian (dual-coding theory) mukaan aivot käsittelevät visuaalisen ja sanallisen informaation eri tavoin. Kuville annetaan merkitys sen mukaan mitä suoraan havainnoidaan, kun taas tekstiä käsitellään symbolisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle symbolille annetaan merkitys kognitiivisesti tekstin yhteydessä. Yhdellä symbolilla voi olla monia eri merkityksiä ja oikea merkitys selviää tekstin yhteydestä. Siksi tekstin käsitteleminen on kognitiivisesti vaikeampi prosessi kuin kuvan. Testeissä ihmiset ovat pystyneet palauttamaan muististaan paremmin kuvia kuin sanoja, kun niiden järjestyksellä ei ole ollut merkitystä. [3, 10]

Käytännön sovellukset

Visuaalisten salasanojen luokittelu

Salasanat voidaan jakaa kolmeen luokkaan [4]:

  • Tunnistamiseen perustuvat järjestelmät (recognition),
    joissa käyttäjä valitsee kuvia, symboleja tai vastaavia suuresta kokoelmasta. Autentikoituakseen käyttäjän on tunnistettava samat valinnat useasta annetusta vaihtoehdosta.

  • Vain muistamiseen perustuvat järjestelmät (recall),
    joissa käyttäjän on luotava salasanansa ilman minkäänlaisia vihjeitä. Tähän ryhmään kuuluvat myös perinteiset alfanumeeriset salasanat.

  • Avustettu mieleen palauttaminen (cued recall),
    jossa järjestelmä tarjoaa vihjeitä tai asiayhteyden joka helpottaa salasanan muistamista.

Tunnistamiseen perustuvissa järjestelmissä käyttäjä opettelee ulkoa muutaman kuvan salasanan luontivaiheessa ja kirjautuessa hänelle näytetään kuvia, joista hänen täytyy valita omat kuvansa. Muistamiseen perustuvassa järjestelmässä käyttäjä puolestaan yleensä piirtää salasanansa tyhjälle ruudulle tai ruudukolle. Tunnistaminen on yleisen hyväksynnän mukaan helpompi muistitehtävä kuin muistaminen. Koska avustetussa mieleenpalauttamisessa tarjotaan ulkoinen vihje, kuten taustakuva, muistamisen helpottamiseksi, voidaan päästä käsiksi tietoon, joka ei olisi saatavilla ihmismuistista puhtaassa muistamistilanteessa. Se onkin siis helpompi muistitehtävä kuin muistaminen ilman minkäänlaisia vihjeitä. [10] Seuraavaksi esitellään kustakin salasanaluokasta yleisiä esimerkkejä.

Tunnistamiseen perustuvat järjestelmät

Passfaces

Passfaces on tunnistamiseen perustuvista visuaalisista salasanajärjestelmistä selkeästi eniten tutkituin. Se on patentoitu autentikointitekniikka ja kaupallinen tuote, jossa alfanumeeristen salasanojen sijaan käytetään kasvokuvia. Passfaces-järjestelmässä käyttäjä valitsee salasanakseen sarjan kasvokuvia. Kirjautuessa käyttäjälle näytetään tietty määrä kuvia ihmisten kasvoista, joista hänen on valittava omaan sarjaansa kuuluva kuva muiden harhautuskuvien joukosta. Kasvokuvien käyttö perustuu ihmisen luontaiseen kykyyn tunnistaa kasvot paremmin kuin muut objektit. Muissa salasanamenetelmissä vaaditaan ihmisen kykyä muistaa objekteja, mutta kasvot aivot tunnistavat ilman, että niitä tarvitsee erikseen muistaa. Tämä kyky on universaali, eikä ole millään tavalla sidottu kulttuuriin, koulutukseen tai älykkyyteen. Passfaces ei vaadi myöskään käyttäjää identifioimaan kenellä kasvot kuuluvat, vaan ainoastaan tunnistamaan tutut kasvot muiden joukosta. [5, 10]

Tyypillisesti salasanan luomiseen käytetään 3-7 kasvokuvaa (Passface). Niistä jokainen esitetään autentikoinnin yhteydessä ruudukossa, jossa oikean kasvokuvan seurana on useampi harhautuskuva (decoy). Tyypillisesti ruudukon koko on 3 x 3 kuvaa joista yksi on oikea kasvokuva ja muut 8 harhautuskuvia. Käytännössä ruudukko voi olla kuinka suuri tahansa ja sisältää useampia Passfaceja, mutta tällaiset tilanteet saattavat tehdä käytöstä vaikeaa. 3 x 3 -ruudukko on lisäksi helppo integroida järjestelmiin joissa käytetään numeronäppäimistöä (1 – 9, kuten esimerkiksi pankkiautomaateissa). Kun käytössä on 5 Passfacea, joista jokainen valitaan 3 x 3 -ruudukosta, on mahdollisia kombinaatioita yli 59 000 (9^5), kun esimerkiksi 4-numeroisessa PIN-koodissa kombinaatioita on 10 000 (10^4). [5] Alkuperäisessä Passfaces-testijärjestelmässä oli 4 kierrosta, joissa kussakin esitettiin 9 kuvaa ja käyttäjän valitsema sarja sisälsi niin ikään 4 kuvaa, jolloin jokainen niistä esitettiin kirjautumisen aikana. Näillä luvuilla järjestelmän teoreettinen salasana-avaruus on 6 561 (≈2^13). [10] Kuten voidaan huomata, kasvattamalla kierroksia viiteen, salasanan vahvuutta voidaan lisätä merkittävästi.

Passfaces-järjestelmällä on useita etuja perinteisiin salasanoihin nähden. Niitä ei pysty kirjoittamaan paperille muistiin tai kopioimaan, eikä siten antamaan muille. Oikean vastauksen sanallista kuvaamista vaikeutetaan myös sillä, että kaikki samassa ruudukossa olevat kasvokuvat edustavat samaa sukupuolta ja ovat muiltakin ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia. Lisäksi oikeiden kasvokuvien arvaaminen on hyvin hankalaa, eikä järjestelmän käyttäminen edellytä käyttäjältä muistamista, vaan ainoastaan luontaista kognitiivista tunnistamista. Tarvittaessa lisäturvaa saadaan esittämällä kasvokuvat harmaasävyisinä. Tämä ei vaikuta kasvojen tunnistamiseen lainkaan, mutta kuvien kuvaileminen sanallisesti vaikeutuu entisestään. Lisäksi ruudukoita voidaan näyttää hyvin lyhyen aikaa, jolla estetään olkapään yli kurkkivia selvittämästä oikeaa vastausta. Harjoittelulla voidaan tarvittavaa näyttöaikaa lyhentää jopa puoleen sekuntiin. [5]

Järjestelmässä käytetään tiettyjä menetelmiä, joilla oikeiden kasvokuvien tunnistamista helpotetaan. Käytössä on esimerkiksi vain hymyilevien ihmisten kuvia, koska tällaisten kasvojen tunnistamisen on todettu olevan helpompaa. Tunnistamisen helpottamiseksi myös kuvien tausta ja valaistus pysyy muuttumattomana. [5]

PassFaces?-järjestelmästä löytyy demo verkosta, osoitteesta http://www.passfaces.com/enterprise/demo/try_passfaces.htm.

Vain muistamiseen perustuvat järjestelmät

Draw a Secret

Draw a Secret (DAS) on graafinen salasanajärjestelmä, joka on täysin kirjaimista riippumaton, eikä näin olleen ole rajoittunut mihinkään aakkostoon tai kieleen, toisin kuin alfanumeeriset salasanat. DAS-järjestelmässä käyttäjän salasanana on N x N -kokoiselle ruudukolle vapaasti piirretty piirros. Jokaisella ruudukon ruudulla on diskreetit koordinaatit (x,y). Piirroksesta koodataan järjestyksessä jokaisen ruudun koordinaatit, joissa piirtämisen yhteydessä käydään, sekä lisäksi jokainen kynän nosto (pen-up). Kahden salaisuuden katsotaan olevan identtisiä, jos niiden koodaukset ovat identtisiä. Näin olleen piirrosta ei tarvitse toistaa täysin samanlaisena. [7]

DAS-järjestelmässä salasanan pituus on piirroksen viivojen yhteispituus. Viiva (stroke) on sarja ruutuja, jota rajoittaa molemmista päistä kynän nosto. Esimerkiksi sarja kynän nosto, (2,4), (3,4), (4,4), kynän nosto määrittelee viivan, joka käy ruudut (2,4), (3,4) ja (4,4). Viivan pituus on sen sisältämien ruutujen summa, esimerkin tapauksessa siis 3. [7]

Salasanan pituuden lisäksi viivojen lukumäärä (stroke count) määrää DAS-salasanan vahvuuden. Esimerkiksi salasana-avaruus on noin 2^57, kun salasanan pituus (eli viivojen yhteispituus) on 20 ja viivojen lukumäärä on 4 tai alle, ruudukon koon ollessa 5 x 5. Tämä on suurempi kuin salasana-avaruus joka saadaan aikaan tulostettavista ASCII-merkeistä (yhteensä 94 kappaletta [6]) muodostetulla kahdeksan merkin mittaisella salasanalla. [7] Käyttäjien taipumus valita helppoja salasanoja, kuten symmetrisiä kuvia keskellä näyttöä käyttäen vähiä viivanvetoja, johtaa kuitenkin mitä todennäköisemmin siihen, että todellinen salasana-avaruus on paljon pienempi. Tämä on täysin sama ongelma kuin alfanumeerisissa salasanoissa. Biddle et al. (2012) mukaan alkuperäisen DAS:n käytettävyydestä ja käytännön turvallisuudesta on olemassa vähän tietoa, sillä järjestelmää on testattu käyttäjillä vain paperiprototyypeillä. [10]

Background Draw a Secret

DAS-järjestelmän ongelmana on se, että käyttäjät saattavat valita heikkoja graafisia salasanoja, eli piirtää liian yksikertaisia piirroksia. Tällaiset ovat haavoittuvia graafisia ”sanakirjoja” käyttäville hyökkäyksille. Yhtenä keinona DAS-salasanan vahventamiseksi on käyttää 'ruudukon valinta' -menetelmää (grid selection), jossa käyttäjä valitsee ensin N x N -kokoisesta ruudukosta tietyn alueen, jolle sitten piirtää kuvionsa. Toisena keinona voidaan käyttää taustakuvia, joista käyttäjä valitsee yhden jolle sitten piirtää kuvion. Tämä järjestelmä on nimeltään Background Draw a Secret (BDAS). [7]

Verrattuna taustakuvaa käyttävää BDAS:ia DAS:iin, alustavat käyttäjätutkimukset ovat näyttäneet, että taustakuva vähentää käyttäjän valitseman salasanan symmetrisyyttä sekä voi saada käyttäjät valitsemaan pidempiä salasanoja. Salasanat ovat kuitenkin yhtä muistettavia kun mahdollisesti heikommassa DAS-järjestelmässä. Toisaalta näissä tutkimuksissa ei selvinnyt, liittyykö tämän järjestelmän käyttöön mahdollisesti jotain muuta ennustettavaa käytöstä, kuten samojen kuva-alueiden valitsemista. [10]

BDAS-järjestelmässä hyvä taustakuva on sellainen jossa on runsaasti yksityiskohtia ja jonka sisältö on ymmärrettävä. Vähäinen yksityiskohtien määrä ohjaa käyttäjät helposti muodostamaan piirroksensa jäljellä olevien yksityiskohtien ympärille. Vaikeasti ymmärrettävä sisältö aiheuttaa helposti saman ongelman kuin mikä DAS-järjestelmässä on; eli käyttäjät tekevät herkästi piirroksestaan symmetrisen ja näin helpommin arvattavan. Optimaalisessa tapauksessa kuvassa on useita huomion kiinnittäviä yksityiskohtia, jolloin jokaisen käyttäjän piirros sijaitsee eri kohdassa ja on erilainen. Tällöin taustakuvasta ei pystytä ennustamaan millä tavalla se vaikuttaa käyttäjiin. Taustakuvan käytöllä pyritään myös siihen, että käyttäjä muistaisi salaisuutensa paremmin. Tältä osin BDAS käyttää avustettua mieleen palauttamista, eikä ole pelkkä muistamiseen perustuva järjestelmä. [7]

Avustettu mieleen palauttaminen (Cued Recall)

PassPoints

Cued Recall-järjestelmistä PassPoints:n ja sen varianttien tutkiminen on ollut alaa dominoiva [10]. PassPoints-järjestelmässä salasana koostuu sarjasta klikkauspisteitä (click points), jotka käyttäjä valitsee kuvasta. Itse kuva ei ole millään tavalla salainen, vaan sen ainoa tehtävä on avustaa käyttäjää palauttamaan mieleen klikkauspisteet. Kirjautuakseen käyttäjän on valittava oikeassa järjestyksessä samat pisteet kuin aiemmin. Järjestelmä sallii tietyn virhemarginaalin, jonka sisällä klikkauksen on oltava tullakseen hyväksytyksi. Tämä sen vuoksi, että täysin samojen kuvapikselien valitseminen on lähes mahdotonta. [4]

PassPoints:ssa käytetään yleensä viittä klikkauspistettä. Standardilla parametrisoinnilla päästään 2^43 teoreettiseen salasana-avaruuteen. Tämä kasvaa luonnollisesti lisäämällä klikkauksien määrää ja pienentämällä virhemarginaalia. Toisaalta järjestelmän käytettävyys saattaa kuitenkin samalla huonontua. [10]

Virhemarginaalina käytetään yleensä r-säteistä ympyrää (esimerkiksi r = 10 pikseliä). Klikkauspisteet kvantisoidaan käyttämällä kolmea ruudukkoa, joista jokaisen ruudun läpimitta on 6r. Nämä ruudukot sijoitetaan lomittain niin, että yhden ruudukon vaaka- ja pystysuorasta viivasta on 2r pituinen matka seuraavan ruudukon vastaavan suuntaiseen viivaan. Yhden ruudukon käytöllä eteen voisi helposti tulla tilanne, jossa käyttäjä on klikannut alunperin lähelle ruudukon pysty- tai poikkiviivaa ja pieni heitto uudelleenklikkauksen yhteydessä voisi tuottaa virheellisen salasanan. Kuvassa 3.1 näkyy että kolmen ruudukon käytöllä jokainen klikkaus virhemarginaaleineen on aina kahden ruudukon sisällä ja leikkaa vain yhtä ruudukkoa. [4]

ruudukkokuva.gif
Kuva 3.1: Kolme lomitettua ruudukkoa (R1, R2 ja R3), jokaisen läpimitta 6r. Piste P on ruudukoiden R1 ja R2 sisällä, piste Q on ruudukoiden R1 ja R3 sisällä.

Sekä PassPoints-, että BDAS -järjestelmät käyttävät kuvia helpottamaan käyttäjää muistamaan oikean salasanan. Erona on se, että PassPoints'ssa käyttäjän tarvitsee muistaa vain tietyt kuvapisteet, kun taas BDAS:ssä käyttäjän täytyy muodostaa kuvan päälle kuvio [7]. Biddle et al. (2012) kuitenkin huomauttaa, että PassPoints ei ole optimaalinen avustetun mieleenpalauttamisen järjestelmä, sillä käyttäjille esitetään vain yksi vihje mutta hänen täytyy muistaa useampi informaation palanen (klikkauspiste) oikeassa järjestyksessä [10].

Suurin haaste PassPoints-järjestelmässä on sopivan kuvan valinta. Periaatteessa mikä tahansa kuva kelpaa, mutta parhaita ovat luonnolliset paljon yksityiskohtia sisältävät kuvat. Kuvien luonnollisuus auttaa monimutkaisten salasanojen muistamisessa. Yksityiskohtien tulisi olla sellaisia, että ne kiinnittävät käyttäjien huomion ja niitä tulisi olla paljon, jotta klikkauspisteet olisivat mahdollisimman ennalta-arvaamattomia. Kontrasti on tärkein yksittäinen tekijä, joka kiinnittää käyttäjien huomion. Muita keinoja ovat esimerkiksi yksityiskohtien koko, tietyt värit (kuten punainen) ja ihmishahmot. Ihmishahmoissa huomio kiinnittyy varsinkin silmiin, suuhun ja käsiin. [4]

Kuvan valinnan lisäksi haasteena ovat tilanteet jossa käyttäjän salasanaa yritetään urkkia kurkkimalla olkapään yli. Salasanan paljastumista voidaan ehkäistä vaatimalla käyttäjää klikkaamaan myös epäolennaisia pisteitä. Esimerkiksi käyttäjää pyydetään klikkaamaan kymmentä pistettä kuvassa, kun salasana itse on 5 klikkausta. Autentikointiin riittää antaa kaikki 5 klikkausta oikeassa järjestyksessä, mutta niiden välissä voi olla 0 tai useampi harhautusklikkaus.

PassPoints:sta on saatavilla kaupallinen versio visKeyltä. Se on suunniteltu mobiililaitteille ruudun lukituksen avaukseen kuvapisteitä klikkaamalla. Käyttäjät voivat määritellä sen asetukset, kuten klikkausten määrän, virhemarginaalirajat ja mikä taustakuva kirjautumisessa esitetään. [10] PassPoints-järjestelmästä löytyy esimerkki verkosta (http://labs.mininova.org/passclicks/), josta selviää hyvin myös klikkauspisteiden ennalta-arvattavuus. [8]

Ongelmat

Biddle et al. (2012) jaottelee tietoperusteisen autentikoinnin hyökkäykset kahteen yleiseen luokkaan, jotka ovat arvaaminen ja kaappaaminen. Arvaamishyökkäyksessä hyökkääjä joko käy läpi koko teoreettisen salasana-avaruuden tai ennustaa korkeamman todennäköisyyden salasanat. Kaappauksessa salasanatiedot hankitaan joko vakoilemalla käyttäjän salasanan syöttötilannetta tai huijaamalla käyttäjä paljastamaan salasanansa. Tyypillisiä keinoja tällaiseen hyökkäykseen ovat olkapään yli kurkkiminen, tiedon kalastelu ja haittaohjelmien käyttäminen. [10]

Visuaalisissa salasanoissa ongelmat ovat pitkälle samoja kuin alfanumeerisissa salasanoissa, kuten esimerkiksi jo mainittu olkapään yli kurkkiminen, sekä käyttäjien taipumus luoda liian helppoja salasanoja. Osassa järjestelmiä näihin ongelmiin pystytään kuitenkin vaikuttamaan paljon paremmin kuin alfanumeerisia salasanoja käytettäessä. Esimerkiksi on olemassa olkapään yli kurkkimiselle vastustuskykyisiä menetelmiä [9]. Toisaalta kuitenkin aikaisimmat visuaalisien salasanojen järjestelmät ovat yleensä keskittyneet yhden hyökkäystavan estämiseen mutta testaus ja analyysi on voinut osoittaa, että ne ovat haavoittuvaisia muille hyökkäyksille [10]. Siksi järjestelmän ei voida sanota olevan kovin turvallinen vain sen takia, että esimerkiksi olkapään yli kurkkiminen on tehty vaikeaksi.

Myös hyökkäyskeinot järjestelmiä vastaan ovat samanlaisia, oli käytettävä järjestelmä visuaalinen tai alfanumeerinen. Hyökkäys voidaan toteuttaa käyttämällä (kuva)sanakirjoja tai pelkkää raakaa voimaa, eikä niiden estämiseksi ilmeisesti ole olemassa sen enempää keinoja kuin alfanumeeristen salasanojen tapauksessa. Visuaalisten salasanojen järjestelmissä on kuitenkin jonkin verran eroja turvallisuuden sekä sen suhteen, mille hyökkäyksille ne ovat alttiita.

Tunnistamiseen perustuvat järjestelmät eivät pysty korvaamaan alfanumeerisia salasanoja, sillä niiden teoreettinen salasana-avaruus vastaa vain 4-5 numeroista PIN-koodia. Tässä järjestelmässä tiedon kalastelu ja olkapään yli kurkkiminen on haastavaa mutta man-in-the-middle (MITM) -hyökkäys on potentiaalinen uhka. MITM-hyökkäystä voidaan mahdollisesti myös hyödyntää avustetun mieleenpalauttamisen järjestelmiin kohdistuvissa hyökkäyksissä. [10]

Muistamiseen perustuviin järjestelmiin liittyy monenlaisia mahdollisia uhkia. Ensinnäkin ne ovat alttiita olkapään yli kurkkimiselle, sillä monissa tapauksissa piirros on kokonaisuudessaan näkyvissä ruudulla kun se syötetään ja koko salasana paljastuu yhdellä kirjautumisella. Sama pätee myös avustetun mieleenpalauttamisen järjestelmiin. Lisäksi myös social engineering, tiedon kalastelu ja esimerkiksi screen scraping-tekniikkaan pohjautuvat haittaohjelmat ovat uhkia muistamiseen perustuvissa järjestelmissä. Myös avustetun mieleenpalauttamisen järjestelmiä vastaan voidaan mahdollisesti hyökätä tällaisten haittaohjelmien keinoin. Helppojen salasanojen lisäksi muistamiseen perustuvissa järjestelmissä käyttäjillä on myös taipumus luoda itselleen vihjeitä käyttöliittymästä ja sama vihje on saatavilla kaikille käyttäjille - myös hyökkääjille. Näin ollen ne voivat olla myös kovin alttiita arvaamishyökkäyksille. [10]

Biddle et al. (2012) mukaan visuaaliset salasanajärjestelmät tarjoavat paljon hyviä ideoita mutta ne eivät ole pystynyt paikkaamaan tunnettuja alfanumeeristen salasanojen ongelmia, vaan monet samat ongelmat esiintyvät niissäkin. Siksi ei pakolla ole mahdollista todistaa niiden tuovan parempaa turvaa kuin alfanumeeriset salasanat ja niiden suurin hyöty lieneekin käytettävyyden ja muistettavuuden paranemisessa. Monien järjestelmien tapauksessa käytettävyyttä tai turvallisuutta tai kumpaakaan ei ole arvioitu kattavasti, minkä takia lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan. Heidän mielestään kaikki mahdolliset uhkat ja hyökkäystavat tulisi analysoida kunkin järjestelmän yhteydessä, jotta turvallisuutta voitaisiin arvioida ja kehittää kokonaisvaltaisesti. Olennaiset turvamittarit pitävät sisällään muun muassa teoreettisen salasana-avaruuden, arvioidun todellisen salasana-avaruuden, yksityiskohdat tunnetuista tai odotettavissa olevista käyttäytymismalleista ja analyysi siitä, miten järjestelmä pystyy suojautumaan online- ja offline-hyökkäyksiä vastaan. [10]

Yhteenveto

Käyttämieni lähteiden perusteella visuaalisia salasanoja ei ole tutkittu vielä suurilla käyttäjämäärillä, mutta jo tehdyt tutkimukset osoittavat joitakin etuja perinteisiin alfanumeerisiin salasanoihin nähden ainakin käytettävyyden ja muistettavuuden osalta. Osin tutkimustulokset ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia ja vaikeasti vertailtavissa, minkä vuoksi lisää tutkimusta aiheesta selkeästi tarvitaan. Visuaaliset salasanat perustuvat psykologisiin tutkimuksiin ja malleihin. Lisäksi niissä pyritään käyttämään hyväksi ihmisen luontaiseen kykyyn tunnistaa kuvia, objekteja ja kasvoja.

Mikään mainituista järjestelmistä ei ole laajemmassa julkisessa käytössä, vaikka potentiaalia niistä löytyy. Kuitenkin kaupallisia visuaalisten salasanojen tuotteita on jo olemassa. Yhtenä esimerkkinä mahdollisista käyttökohteista voisi olla PDA-laitteet, joissa visuaaliset salasanat ovat ainakin miellyttävämpi autentikointitapa, kuin salasanan kirjoittaminen. Ainakin joillekin tableteille tällaisia tunnistautumiskeinoja onkin jo saatavilla.

Omasta mielestäni mielenkiintoisin ja lupaavin järjestelmä on PassFaces. Sen käyttö tuntuu luontevimmalta ja tehokkaimmalta ja myös turvallisuusnäkökulmasta katsoen se vaikuttaa parhaalta vaihtoehdolta esitellyistä. Sen sijaan PassPoints-järjestelmässä minua häiritsi se, kuinka selvästi pystytään päättelemään, mitä kohtia käyttäjät kuvissa todennäköisimmin klikkaavat. Myös DAS-järjestelmä tuntui jokseenkin heikolta ja BDAS vaikuttikin paremmalta vaihtoehdolta ja jopa tarpeelliselta laajennokselta DAS:iin.

Lähteet

Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r3 - 19 Mar 2014 - 15:42:33 - JennaLehtimaki?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback