TTY / Tietoturvallisuuden jatkokurssi / Tutkielma 2013 / Luonnosvaihe

Juho Koro

EU:n tietosuoja-asetuksen uudistus

Johdanto

EU:n tietosuoja-asetusta ollaan paraikaa uudistamassa vanhentuneesta vuoden 1995 versiosta vastaamaan nykypäivän vaatimuksiin. Vanhasta direktiivistä eli lainsäädäntöohjeesta tulee muutoksen myötä todellinen EU:n laajuinen säädös, jolla se pyrkii yhdenmukaistamaan jäsenvaltioidensa tietosuojakäytäntöjä sillä jäsenvaltiot soveltavat nykyistä tietosuojalakia varsin kirjavasti.Lisäksi ehdotus pyrkii tuomaan tietosuojan ajan tasalle ja karsimaan ylimääräisiä rasituksia yrityksille sekä yhdenmukaistamaan käytäntöjä tiedon jakamisessa jäsenmaiden viranomaisten kesken sekä oikeusasioissa.

Nykyisin Suomessa sovelletaan henkilötietolakia [1], jonka tuleva EU:n lainsäädäntö kumoaisi. Uudistuva tietosuojalainsäädäntö tuo yksityishenkilöille muun muassa “oikeuden tulla unohdetuksi”, mikä tarkoittaa oikeutta saada kaiken henkilön toimintaan liittyvän datan poistetuksi palvelusta. Uudistusten myötä EU:n alueella henkilötietoja hyödyntävien palveluiden tarjoajien on vastattava lainsäädännön vaatimuksiin.

Miksi uusi lainsäädäntö on tulossa?

Nykyisessä direktiivissä mainitaan, että henkilötietoja voidaan kerätä vain tiettyä nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä myöhemmin saa käsitellä muussa yhteydessä. Lisäksi henkilöiden ja yritysten, jotka keräävät tietoja yksityishenkilöistä, on suojeltava tietoja väärinkäytöksiltä sekä kunnioitettava yksilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia. (Direktiivi 95/46/EY)

Uusia oikeuksia käyttäjille

Vaatimuksia henkilötietojen käsittelijöille

Päätelmät / yhteenveto

Vastaukset ongelmaan tiivistetään tässä luvussa, jonka maksimipituus on sama kuin johdantoluvunkin. Tässä ei toisteta aiempia ilmaisuja eikä viitata aiempiin kohtiin. Toisaalta uusia näkökulmia ei tuoda esille, paitsi ehkä mainintoja siitä, miten työtä voisi jatkaa: syvemmälle tai laajemmalle. Lukija voi lukea vain johdannon ja päätelmät. Päätelmäluku on hyvä, jos lukija tällöin haluaakin lukea, mitä välissä on.

Lähteet

* [1] Henkilötietolaki 523/1999, HetiL?. Saatavissa www-muodossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523 * [2] “Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta” Virallinen lehti nro L 281 , 23/11/1995 s. 0031 - 0050

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Jatko
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Titu-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 03 Nov 2013 - 12:46:09 - JuhoKoro
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback