You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>ValtionhallinnonTietoturvallisuusohjeet (revision 2)

Valtionhallinnon tietoturvallisuusohjeita

Tässä luettelossa esitetään, millä TTY:n tietoturvakursseilla pääasiassa käsitellään tai ainakin sivutaan mitäkin VAHTI-ohjetta (ym.) Luettelo on jaoteltu hieman myös kurssien etenemisen mukaan. Linkit ovat kunkin ohjeen pääsivulle, josta puolestaan on linkki itse ohjeeseen. Tuorein luettelo kaikista ohjeista aikajärjestyksessä löytyy VM:n sivulta. "Viite"-linkit kertovat, millä tämän aineiston sivulla ohjetta käsitellään.

Tietoturvallisuuden perusteet

 • Valtionhallinnon tietoturvasanasto, VAHTI 8/2008 Korvasi tämän: Valtionhallinnon tietoturvakäsitteistö, VAHTI 4/2003

 • Henkilöstön tietoturvaohje, VAHTI 10/2006 Korvasi tämän: Käyttäjän tietoturvaohje, VAHTI 5/2003

 • Älypuhelimien tietoturvallisuus - hyvät käytännöt, VAHTI 2/2007

Tietoturvallisuuden jatkokurssi

 • Sähköisten palveluiden ja asioinnin tietoturvallisuuden yleisohje, VAHTI 4/2001 ( viite )

 • Valtionhallinnon tietoaineistojen käsittelyn tietoturvallisuusohje, VAHTI 2/2000 ( viite ) Sisältää liitteenä tämän: Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu- ja merkintäohje, VM 19.1.2000.

 • Arkaluonteiset kansainväliset tietoaineistot, VAHTI 4/2002 ( viite )

 • Tietoteknisten laitetilojen turvallisuussuositus, VAHTI 1/2002 ( viite )

 • Valtion tietotekniikkahankintojen tietoturvallisuuden tarkistuslista,VAHTI 6/2001 ( viite )

 • Valtionhallinnon salauskäytäntöjen tietoturvaohje VAHTI 3/2008 ( viite ) Korvasi tämän: Salauskäytäntöjä koskeva valtionhallinnon tietoturvallisuussuositus, VAHTI 3/2001

 • Haittaohjelmilta suojautumisen yleisohje, VAHTI 3/2004 ( viite )

Tietoturvallisuuden johtaminen

 • Hyvä tiedonhallintatapa, VM 2000.

 • Tietoturvallisuudella tuloksia, Yleisohje tietoturvallisuuden johtamiseen ja hallintaan, VAHTI 3/2007. Korvasi tämän: Valtion viranomaisen tietoturvallisuustyön yleisohje, VAHTI 1/2001

 • Valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehitysohjelma 2004-2006, VAHTI 1/2004

 • Valtionhallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen, VAHTI 5/2004

 • Tietoturvallisuus ja tulosohjaus, VAHTI 2/2004

 • Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa, VAHTI 7/2003

 • Valtion tietohallintotoimintojen ulkoistamisen tietoturvallisuussuositus, VAHTI 2/1999

 • Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän arviointisuositus, VAHTI 3/2003

 • Tietoturvakouluttajan opas, VAHTI 11/2006. Korvasi tämän: Opas julkishallinnon tietoturvakoulutuksen järjestämisestä, VAHTI 6/2003

 • Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa, VAHTI 8/2006

 • Muutos ja tietoturvallisuus - alueellistamisesta ulkoistamiseen - hallittu prosessi, VAHTI 7/2006

 • Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja mittaaminen, VAHTI 6/2006

 • Selvitys valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan järjestämisestä, VAHTI 4/2006

 • Asianhallinnan tietoturvallisuutta koskeva ohje, VAHTI 5/2006

 • Hankkeen tietoturvaohje, VAHTI 9/2008

 • ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin, VAHTI 2/2009

Verkon tietoturva

 • Valtion tietohallinnon Internet-tietoturvallisuusohje, VAHTI 1/2003

 • Valtionhallinnon lähiverkkojen tietoturvallisuussuositus, VAHTI 2/2001

 • Turvallinen etäkäyttö turvattomista verkoista, VAHTI 2/2003

 • Valtionhallinnon etätyön tietoturvallisuusohje, VAHTI 3/2002

 • Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallinta, VAHTI 3/2005

 • Valtionhallinnon sähköpostien käsittelyohje, VAHTI 2/2005

 • Käyttövaltuushallinnon periaatteet ja hyvät käytännöt, VAHTI 9/2006

 • Tunnistaminen julkishallinnon verkkopalveluissa, VAHTI 12/2006

Muille kursseille

 • Valtionhallinnon tietojärjestelmäkehityksen tietoturvallisuussuositus, VAHTI 3/2000

 • Tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus, VM 17.2.2000

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 03 Mar 2010 - 20:22:21 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback