Viranomaisaineistojen turvaluokitus ja -merkintä (2-A)

Tässä tarkastellaan valtionhallintoon liittyvien säännösten perusteella tietoaineistojen turvatarpeen määritystä ja luokitusta (vrt. käsittelyä koskevat ohjeet? ).

Laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta? noin puolet tekstistä käsittelee salassapitoa. Lain pykälä 24 esittää 32-osaisen luettelon salassa pidettävistä viranomaisen asiakirjoista (ks. tiivistelmä? ). Lakiin liittyvän asetuksen? mukaan turvamerkintätarve koskee näistä kohtia 1, 2, 5 ja 8-11. Asetus kertoo myös, että turvaluokiteltavat asiakirjat jaetaan kolmeen luokkaan. Valtiovarainministeriön antama ohje turvaluokittelusta ja merkinnästä (VM 5/01/2000, käsittelyohjeen? liitteenä) puolestaan antaa näille luokille nimet (ks. esitieto ) ja kertoo, miten merkintä tehdään: punainen leima paperin yläreunaan ja kahdessa salaisimmassa luokassa punainen juova joka paperin lävistäjänä (salaisimmassa leimankin pitää olla joka sivulla). Tämä on asian yksinkertainen puoli. Leimaan pitää kirjata, millä perusteella salaus tehdään ja silloin viitataan Julkisuuslain pykälän johonkin kohtaan. Asiakirjoilla on siis liityntä johonkin seuraavista :

1. ulkoasiainvaliokunta, ulkoministeriö tai edustustot; tai 2. muut Suomen kansainvälisiin suhteisiin vaikuttavat tiedot. 5. taktiikat, tekniikat ja suunnitelmat poliisissa, rajavartio- ja tullilaitoksessa ja vankeinhoidossa; 8. valmiussuunnitelmat ja sellaisten toteuttaminen (siis väestönsuojelu ja onnettomuuksien selvittäminen); 9. "suojelupoliisin ja muiden viranomaisten asiakirjat, jotka koskevat valtion turvallisuuden ylläpitämistä, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna valtion turvallisuutta;" 10. puolustusvoimat; 11. raha-, valuutta-, finanssi- ja tulopolitiikka.

Lyhyin kohta 9 on kopioitu tähän sellaisenaan. Siinä näkyy, että salassapidon tarve voi edellyttää tarkkaa harkintaa. Sivulause "jollei..." ilmaisee ns. vahinkoedellytyslausekkeen. Sellaisen avulla rajoitetaan useimmissa muissakin kohdissa salassapidon ulottuvuutta siihen, mikä kulloinkin katsotaan suojattavan intressin kannalta välttämättömäksi. Rajoittamista tehdään kahdella eri tavalla: salassapito- tai julkisuusolettaman perusteella. Edellinen tarkoittaa, että oletuksena tieto salataan ja julkaistaan vain, jos siitä ei ole vahinkoa (kuten kohdassa 9). Julkisuusolettama tarkoittaa, että tieto on yleensä julkista, mutta joissain tapauksissa siitä olisi vahinkoa, joten se pitää silloin salata. (Käsitteitä ehkä selventää TaY:n sanasto? .)

Yhteenvetoa ja yleistystä. Tietojen turvatarpeiden arviointi ja niiden toteuttamisen avuksi mahdollisesti tehtävä luokittelu edellyttää vastauksia monenlaisiin kysymyksiin:

 • kuka tekee luokituksen; tyypillisesti tiedon omistaja (tai ensimmäinen vastaanottaja)
 • millä perusteella (merkinnässä riittää pelkkä lainkohta)
  • kenen näkökulmasta (ei vain viranomaisten tapauksessa vaan myös yrityksen tiedoilla on useita intressiryhmiä)
  • on erilaisia turvatarpeita: luottamuksellisuus, eheys, saatavuus (edellä siis vain ensimmäinen näistä) * mikä luokitellaan:
  • kokonaisuus vai osat (em. julkisuussäännökset korostavat monessa kohdassa, että salaisen asiakirjan osa voi olla julkinen -- tai kääntäen)
  • tieto tiedosta, metatieto ja luettelot (esim. diaariot)
  • vain tietoja, vai myös niiden
   • tallennuksen, käsittelyn tai siirtämisen välineitä;
   • käyttäjien luokittelukin kuuluu asiaan, ellei se perustu siihen, kenen haltuun mitäkin tietoja kulloinkin luovutetaan.
 • miten luokka muuttuu tai sitä muutetaan ajan kuluessa. Turvamerkinnän alle voidaan kirjoittaa mihin asti merkintä on voimassa.
 • mitä tiedolle ja metatiedolle tehdään, kun sen elinkaari on lopussa (VM:n ohje: Tarpeettomaksi tulleiden tietoaineistojen hävittäminen, VM 21/01/2000, 18.4.2000)

Viimeinen kohta liittyy jo käsittelyyn? , samoinkuin se metatietomainen seikka, että kopioista ja niiden jakelusta voi olla tarpeen pitää kirjaa.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 26 Sep 2010 - 11:10:40 - MarkoHelenius
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback