4. Havainnot

4.1.1. Kuvaus opiskelusta / opintojen järjestämisestä


Porin yliopistokeskus tarjoaa opiskelijoille monitieteisen tiede- ja taideyhteisön. Yliopistokeskuksen koulutusohjelmista valmistuu maistereita ja diplomi-insinöörejä. Porin yliopistokeskuksen koulutusohjelmat ovat: Yliopistossa on akateeminen vapaus. Kaikilla luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta opintojaksoon saattaa kuulua harjoituksia, joissa täytyy olla läsnä opintojaksolla määrätyllä tavalla.

Opintojen tukeminen: Opintojen alussa on ylipistokeskuksen kaikille opiskelijoille yhteinen infotilaisuus, jonka lisäksi yksiköt järjestävät omille opiskelijoilleen orientaatiopäiviä tai -kursseja. Pointer ry kouluttaa kaikkien yksiköiden tutorit, jotka tukevat uusia opiskeljoita opiskeluiden alkuvaiheessa ja opiskelijaelämään integroituessa. Lisäksi kv-tutkinto-opiskelijoilla on omat perehdytysinfotilaisuudet ja tutorit. Opintopsykologi käy pitämässä opiskelijoille syyslukukaudella opiskelutaitoluennot (motivaatio, ajankäyttö, opiskelutekniikat). Yliopistokeskus tarjoaa opiskelijoiden käyttöön mm. ryhmätyö-, opiskelu- ja ainejärjestötiloja.

Pienet opetusryhmäkoot mahdollistavat sen, että opettajat pystyvät tukemaan opiskelijoita yksilöinä. Lisäksi tiiviin opiskelijayhteisön ansiosta opiskelijoiden opinnoista putoaminen on mahdollista huomata aikaisemmin ja siihen on helpompi puuttua.Tiivis yhteistyö yliopistoyksiköiden ja eri tukiryhmien välillä helpottaa erilaisten ongelmatilanteiden (esim. syrjäytyminen) havaitsemista ja niihin puuttumista.

Yllä olevista linkeistä voi tutustua yksiköiden omiin käytäntöihin.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: YTHS/Eija Tarri, Pointer/Opiskeljasihteeri ja UCPori/Päivi Elonen
Muokattu viimeksi:
Linkki:

Opintopsykologi

Oppilaitosdiakoni

Häirintätukihenkilöt

Opiskelijatutorointi

Liitetiedosto

4.1.2. Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen avulla varmistetaan, että opiskelijan ohjaustarpeet ja tarjolla olevat palvelut kohtaavat opintopolun eri vaiheissa. Opintojen ohjauksella on keskeinen rooli opiskelijoiden opintojen sujuvassa etenemisessä. Lähtökohtana ohjauksen suunnittelussa on kuitenkin aina opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuu omista opinnoistaan.

Jokaisella yksiköllä on opintojen ohjauksesta vastaavat henkilöt.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: Pointer ja UCPori
Muokattu viimeksi: ..2015
Linkki
Liitetiedosto

4.2. Opiskeluun liittyvät terveysriskit

YTHS tekee säännöllisesti tutkimusta opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen. Esimerkiksi valtakunnallisia Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksia on tehty useita ja viimeisin on toteutettu vuonna 2012.

Tutkimuksessa kartoitetaan mm. opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista terveydentilaa. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan erilaisia terveyskäyttäytymisen piirteitä, terveyspalveluiden laatua sekä opiskelijoiden mielipiteitä tuotettujen palveluiden laadusta. http://www.yths.fi/filebank/1864-KOTT_2012_verkkoon.pdf

YTHS:n tekemien opiskelijoidenterveystutkimusten tulosten vertailu on ollut hyvin antoisaa mm. tarkasteltaessa yliopisto-opiskelijoiden sairauksien esiintyvyyden muutosta. Tutkimukset on tehty pääosiltaa vertailukelpoisesti vuosina 2001, 2005, 2009 ja 2012. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen 2012 mukaan sairauksien esiintyvyys on pääsääntöisesti pysynyt vuodesta toiseen hyvin samanlaisena, mutta diagnosoidun masennuksen ja ahdistuneisuushäiriön osuus on kaksinkertaistunut vuodesta 2000 alkaen. Lisäksi jopa 30 % opiskelijoista koki runsasta stressiä (koettu epäsuhta tilanteen vaatimusten ja omien voimavarojen välillä). Stressi voi osaltaan lisätä mielenterveysongelmia sekä pahentaa niitä. Tämänsuuntainen muutos on havaittavissa myös terveydenhoitajan vastaanotolla Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden kohdalla.

Korkeakouluopiskelijoiden tereystutkimuksen 2012 mukaan yleisimmät opiskelijoiden päivittäin ja viikoittain esiintyvät oireet olivat sekä naisilla että miehillä niskavaivat ja väsymys. Lisäksi tavallisiksi oireiksi mainittiin iho-ongemat, nuha/tukkoisuus, nukahtamisvaikeudet sekä vatsan turvotus/ilmavaivat.

YTHS:n terveydenhoitajan vastaanotolla puututaan herkästi henkilökohtaisen ohjauksen avulla terveystutkimuksessa esiintulleisiin riskitekijöihin jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Siksi opiskelijoita kannustetaankin ottamaan yhteyttä terveydenhoitajaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mm. henkisen väsymyksen, stressin tai fyysisten oireiden alkaessa vaivata.

Tutkimus kartoitti laajasti opiskelijoiden kokonaishyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Kyseisen tutkimuksen tulokset löytyvät kokonaisuudessaan yllä olevasta linkistä.

Uutta tutkimusta on tehty myös runsaan istumisen vaikutuksista terveydentilaan. Tutkimuksissa on tullut esille, että runsas ja yhtäjaksoinen istuminen lisää riskiä mm. sydän- ja verisuonisairauksille, tyypin 2 diabetekselle sekä altistaa tuki- ja liikuntaelinvaivoille. ( http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116070/URN_ISBN_978-952-302-201-0.pdf?sequence=1 , http://www.yths.fi/terveystieto_ja_tutkimus/terveystietopankki/10/ergomiaa_nayttopaatetyoskentelyyn , http://www.yths.fi/pylly_ylos ) Lyhyet tauot istumisessa ja säännölliset pienet liikuntatuokiot pienentävät riskiä ja lisäävät työskentelyvireyttä.

Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille tehtyjen terveyskyselyiden, terveystarkastusten ja terveydenhoitajan pitämän vastaanoton perusteella keskeisiksi terveysriskeiksi voidaan katsoa tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuvat riskit (istuminen, vähäinen liikunta, työskentyasennot), päihteiden käyttö ja siihen liittyvät riskit, yleisiin terveystottumuksiin liittyvät riskit (mm. painohallinta) ja mielenterveyden järkkymiseen liittyvät riskit (mm. nukkuminen, ahdistuneisuus, stressi).

YTHS:n Tampereen aseman fysioterapeutit Miia Puustinen ja Hanna Lehtonen tekivät Porin yliopistokeskukseen ergonomiakartoituskäynnin 10.9.2015. Käynnin tarkoituksena oli kartoittaa Porin yliopistokeskuksen tilojen ergonomiaa opiskelijan näkökulmasta niin, että mahdolliset parannustarpeet tulisivat esille. Kartoitukseen käytettävissä ollut aika rajoitti sen mittavuutta, joten yliopistokeskukselta valittiin muutama eniten käytössä oleva luokka, auditorio ja ATK-tila kartoituksen kohteeksi. Tilat ovat juuri remontoidut ja saivat kiitosta yleisilmeestään sekä avaruudestaan. Valaistuksen osalta suositeltiin pääsääntöisesti käytettäväksi suoran valon sijasta katon kautta heijastuvaa valoa, mikä on silmille ystävällisempää ja vähentää näyttöpäätteiden heijastuksia. Muut suositeltavat muutokset mainitaan fysioterapeuttien raportissa.

Porin yliopistokeskukseen tehtiin myös terveystarkastajan valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 26.10.2015. Tarkastuksessa todettiin tilojen sopivan hyvin käyttötarkoitukseensa eikä huomiota vaativia epäkohtia todettu. Tarkastuksessa olivat mukana Porin kaupungin terveystarkastaja Erno Jantunen, johdon assistentti Päivi Elonen, RTK-palveluiden kohdepäälikkö Tero Hämäläinen, Pointerin opiskelijasihteeri Linnea Kotiniemi ja Yths:n terveydenhoitaja Eija Tarri.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: YTHS / Eija Tarri
Muokattu viimeksi: 3.12.2015
Linkki

YTHS_Ergonomiakartoituskynti__Pori10_9_2015_3.pdf

http://www.yths.fi/filebank/1864-KOTT_2012_verkkoon.pdf

Terveystarkastajan_valvontasuunnitelman_mukainen_tarkastus_26_10_2015.pdf
Liitetiedosto

4.3. Opiskelutilat ja sosiaaliset tilat

Porin yliopistokeskus koostuu neljän yliopiston vuokratiloista, joissa kukin yliopistoyksikkö vastaa omista tiloistaan. Lisäksi yliopistoilla on käytettävissä yhteisiä tiloja sekä yhteisesti varattavia tiloja. Ao. tiedot perustuvat kesäkuun 2015 tilanteeseen.
Luentosalit 2 isoa luentosalia (126-214 hlöä) 23 pientä luentosalia (40-100)
Opiskelijatyötilat 1 ryhmätyöskentelytila 2 hiljaisen työskentelyntila

kirjastot

1 kirjasto
atk-tilat 5 ATK-luokkaa
laboratoriot / harjoitussalit 2 laboratoriota (tietoliikenne ja signaalinkäsittely)
tenttitila 1 sähköinen tenttitila
ainejärjestöjen / opiskelijoiden omat tilat 3 opiskelija- /ainejärj.työhuonetta tai vastaavaa
wc:t 2/10/10 inva/N/M
suihkutilat 1/1 suihku- tai peseytymistila /N/M (henkilökunta)
pukuhuoneet 1/1 pukuhuonetta N/M (henkilökunta)
taukotilat 6 kahvihuonetta tai vast. (henkilökunta)
Vastuuyksikkö ja -henkilö: PALVELUKESKUS/ Tero Hämäläinen
Muokattu viimeksi: 24.8.2015
Linkki
Liitetiedosto

4.4. Palautekäytännöt

Tähän yliopistokeskuksessa käytössä olevat palautekäytännöt:
 • tutorkysely
 • yksittäiset kurssipalautteet
 • yksiköiden kyselyt
 • ainejärjestöjen kyselyt
 • kirjaston kyselyt
 • palvelukeskuksen palautelaatikko ja nettipalaute (UCPori.fi)
Yksiköihin liittyvät opiskelija- ja henkilökuntakyselyt käsitellään yksiköiden sisällä. Tarpeen vaatiessa palautteita käsitellään aiheesta riippuen yliopistokeskuksen yhteisissä työryhmissä. Yksiköt tilastoivat mm. opintojen etenemiseen ja valmistumiseen liittyviä tietoja.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: YTHS, Pointer ja UCPori
Muokattu viimeksi: ..2015
Linkki:
Liitetiedosto

4.5. Saavutettavuus, esteettömyys ja opintojen erityisjärjestelyt

Saavutettavuudella tarkoitetaan korkeakouluympäristön ja sen tuottamien palveluiden toteuttamista niin, että ne soveltuvat mahdollisimman monenlaisten ihmisten käyttöön. Saavutettavuus on siis paitsi liikkumista haittaavien fyysisten esteiden puuttumista myös erilaisten tarpeiden huomiointia opetuksessa ja ohjauksessa, oppimateriaalien saatavuutta ja tasavertaista kohtelua. Esteettömyys taas on yksi saavutettavuuden osa-alue. Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Yliopisto-opiskelijoilla voi olla monenlaisia oppimisvaikeuksia. Erilaisten oppijoiden tukemiseksi ja ongelmien tunnistamiseksi on käytettävissä monenlaisia palveluita:
 • Opinto-ohjaaja, jonka kanssa voi keskustella silloinkin, kun varsinaisia kysymyksiä ei ole
 • Opintopsykologi,joka on oppimisen ja motivaation ohella perehtynyt erilaisiin oppimisvaikeuksiin.
 • Opettajat toimivat usein myös opiskelijoiden henkilökohtaisina ohjaajina ja opastajina, jolloin opetustaitojen lisäksi tarvitaan myös ohjausosaamista. Opettajan on syytä ottaa opetuksessaan huomioon esteettömyyden perusteet.
 • YTHS:n terveydenhoitajan palvelut
 • Hyvinvointityöryhmä HYRRÄ, jonka kautta tehdään esityksiä kehitysideoista.
Erityisjärjestelyjen toteutuminen edellyttää opiskelijan omaa aktiivista toimintaa ja asian ottamista esille. Osa järjestelyistä voidaan toteuttaa kaikkia tasapuolisesti hyödyttävinä järjestelyinä, mutta henkilökohtaisten erityisjärjestelyiden ehtona on asiantuntijalausunto. Erilaisen opiskelijan esteitä pyritään poistamaan yhdessä keskustellen ja kuunnellen opiskelijan omaa mielipidettä. Oppimistavoitteista ei voida joustaa, jotta jokainen opiskelija saavuttaa vähintään kustakin opintojaksosta vaaditun osaamistason. Erityisjärjestelyiden sisältö ja toteutus määräytyvät aina opiskelijan erityistarpeiden ja tilanteen mukaan. Ensimmäisellä kerralla henkilökohtaisia erityisjärjestelyitä tarvitsevan opiskelijan tai hakijan tulee esittää lääkärin tai muun asiantuntijan antama selvitys erityisjärjestelyiden tarpeesta. Erityisjärjestelyt voivat koskea valintakoetta, tenttitilanteita tai muita opetustilanteita. Joustavat opetusmuodot ja opiskelukäytännöt Opettajilla on mahdollisuus opintojaksokohtaisesti miettiä erilaisia joustavia suoritustapoja. Opettaja voi antaa opiskelijoille esimerkiksi vaihtoehtoisia suoritusmahdollisuuksia kuten MOOC-kursseja, luentovideoita tai sähköisiä tenttijärjestelyjä. Erilaisia joustavia opetus-ja opiskelukäytäntöjä kehitetään jatkuvasti. Opiskelijan joustavia opiskelumahdollisuuksia tukevat myös henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, joissa on mahdollista suunnitella opintoja pitkälti vapaassa suorittamisjärjestyksessä ja aikataulutuksessa.

Porin yliopistokeskuksessa vuoden 2014 aikana valmistuneen remontin yhteydessä on kiinnitetty huomiota tilojen saavutettavuuteen ja ergonomiaan. Hyvinvointiryhmän saaman palautteen perusteella on myös on tartuttu esilletulleisiin esteettömyyteen liittyviin ongemiin.

4.6. Fysikaaliset altisteet

Opiskeluympäristössä ei pääsääntöisesti esiinny erityisiä fysikaalisia altisteita. Yliopistokeskus sijaitsee vanhassa tehdasrakennuksessa. Lämmitettyä pinta-alaa on yhteensä noin 8 000 m2. Vanhojen rakennusten ongelmat (esim. kesällä kuumuus, talvella vetoisuus) tiedostetaan ja tilannetta seurataan. Työntekijät ja opiskelijat voivat ilmoittaa havainnoistaan sähköisen palvelukeskukseen, jos vikailmoitus suoritetaan kootusti kiinteistön omistajalle. Luento- ja ryhmätyötilojen ergonomia vaihtelee tilojen välillä. Hankalimpina pidetään joitain kiinteäkalusteisia luentosaleja.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: PALVELUKESKUS / Tero Hämäläinen
Muokattu viimeksi: 24.8.2015
Linkki:
Liitetiedosto

4.7. Biologiset altisteet

Opiskeluympäristössä ei pääsääntöisesti esiinny erityisiä biologisia altisteita. Yliopistokeskus sijaitsee vanhassa tehdasmiljöössä, joten niiden sisäilman laatu saattaa vaihdella huomattavastikin. Sisäilmanlaatua seurataan palvelukeskuksen ja ilmanvaihtokanavia huolletaan kiinteistönomistajan toimesta säännöllisesti. Yliopistokeskuksella on lisäksi oma Hyrrä-opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä, joka toimii mahdollisten ongelmien selvittämisen apuna. Työryhmässä edustettuna niin yksiköiden kuin opiskelijaryhmien edustajia, YTHS:n terveydenhoitaja sekä palvelukeskuksen edustaja.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: PALVELUKESKUS/ Tero Hämäläinen
Muokattu viimeksi: 24.8.2015
Linkki:
Liitetiedosto

4.8. Kemialliset altisteet

Opiskeluympäristössä ei pääsääntöisesti esiinny erityisiä kemiallisia altisteita.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: PALVELUKESKUS / Tero Hämäläinen
Muokattu viimeksi: 24.8.2015
Linkki:
Liitetiedosto

4.9. Tapaturma- ja terveysuhka sisätiloissa

Sisätiloissa ei pääsääntöisesti esiinny erityisiä tapaturman vaaroja. Rakennuksissa on asianmukaisesti merkityt alkusammutuskalustot ja hätäpoistumistiet, jotka ovat esteettömiä. Esteettömyyttä valvovot mm. palvelukeskuksen henkilökunta. Talon ulkopuoliset pelastustiet on merkitty ja ne ovat pysäköintikieltoalueita. Poistumista rakennuksista harjoitellaan vuosittain.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: PALVELUKESKUS / Tero Hämäläinen
Muokattu viimeksi: 24.8.2015
Linkki:
Liitetiedosto

4.10. Tapaturma ja terveysvaarat ulkotiloissa

Ulkotiloissa saattaa talvella liukkaus aiheuttaa tapaturman vaaraa. Ajoneuvoliikenteen ja jalankulun ristevät reitit saattavat aiheuttaa tapaturman vaaraa. Suurin olettu tapaturmanvaara ulkotiloissa on talvella liukastuminen ja kaatuminen.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: PALVELUKESKUS / Tero Hämäläinen
Muokattu viimeksi: 24.8.2015
Linkki:
Liitetiedosto

4.11. Opiskelijaruokailun järjestelyt

Opiskelijaruokailun Porin yliopistokeskuksessa järjestää Ravintola Sofia, joka on Fazer Food Services omistaman Amican ravintola. Kaikki yleisimmät ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot huomioidaan: tarjolla on aina vaihtoehtoja myös laktoosittomana sekä gluteenittomana. Ravintolassa on joka päivä tarjolla keittolounas, salaattibuffetti, kolme halvempaa lounavaihtoehtoa, joista yksi on aina kasvisruokaa, sekä kalliimpi kotilounas. Sofian ruokalistat löytyvät internetistä. Sivustolla on nähtävillä kattavat tiedot aterioissa käytetyistä raaka-aineista erityisruokavalioden toteuttamiseksi.

Porin yliopistokeskuksessa toimii myös opiskelijaravintolatoimikunta, jonka jäseninä ovat Ravintola Sofian edustaja, Pointerin opiskelijasihteeri, opiskelijoiden edustaja sekä YTHS:n terveydenhoitaja. Opiskelijaravintolatoimikunnan tapaamisissa käydään läpi opiskelijaruokailuun liittyvää palautetta ja haasteita sekä mietitään ajankohtaisia asioita ja kehitysideoita.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: POINTER / Linnea Kotiniemi
Muokattu viimeksi: 27.5.2015
Linkki: www.amica.fi/ravintolasofia

4.12. Opiskelijaliikunnan mahdollisuudet

Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden liikuntapalvelut tuottaa Porin ylioppilasyhdistys Pointer ry. Liikuntatarjonta on kattavaa ja monipuolista. Tiedot liikuntapalveluista löyvät UCPorin nettisivuilta liikuntaosiosta. Pointer ry on tehnyt erillisiä sopimuksia Porin kaupungin sekä eri liikuntayritysten kanssa ja ostaa liikuntapalveluita niiltä.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: POINTER / Linnea Kotiniemi
Muokattu viimeksi: 27.5.2015
Linkki www.ucpori.fi/liikunta
Topic revision: r33 - 08 Dec 2015 - 11:01:46 - EijaTarri
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback