6. Muut esille tulevat asiat

Porin yliopistokeskuksessa on positiivinen ja monitieteellinen ilmapiiri, mikä on korostunut tilauudistuksen valmistuttua syksyllä 2014. Yhteinen aula tuo opiskelijoita ja henkilökuntaa yhteen sekä toimii sosiaalisena kohtaamispaikkana. Remontin myötä myös Pointer ry:n, ainejärjestöjen ja Porin tiedekirjaston tilat tulivat näkyvämmäksi ja käyttömahdollisuudet parantuivat. Opiskelijat löytävät tilat helpommin ja pystyvät hyödyntämään erityisesti Pointer ry:n palveluita paremmin. Kesästä 2014 alkaen käytössä on ollut myös tenttiakvaario, joka on helposti saavutettavissa ja joka joustavoittaa opintojen suorittamista. Lisäksi kuukausittaiset opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteiset iltapäiväkahvit lisäävät yhteisöllisyyttä sekä avaavat yhteistyömahdollisuuksia entisestään.
Print version |  PDF  | History: r9 < r8 < r7 < r6 | 
Topic revision: r9 - 08 Dec 2015 - 11:06:38 - EijaTarri
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback