7. Todetut terveys- ja turvallisuusriskit sekä toimenpide-ehdotukset

7.1 Opiskeluympäristöön liittyvät terveysriskit

YTHS:n opiskelijoille lähettämän sähköisen terveystarkastuskyselyn, teveydenhoitajan tekemien tarveystarkastusten ja terveydenhoitajan vastaanoton perusteella keskeisiä terveysriskejä Porin yliopistokeskuksessa opiskelijoiden kohdalla vaikuttaisi olevan tuki- ja liikutaelimiin liittyvät riskit, mielialaan- ja mieleterveyteen liittyvät terveysriskit, terveellisten elämäntapojen puuttumiseen liittyvät riskit ja päihteiden käyttöön liittyvät riskit. Myös sosiaalisen verkoston puuttuminen ja yksinäisyys näkyy terveydenhoitajan vastaanotolla yhtenä varteenotettavana riskitekijänä. Yhdistävänä tekijänä näissä kaikissa tulee esille opiskelijoiden tietämättömyys liittyen ongelmien ennaltaehkäisyyn ja terveellisten valintojen tekemiseen arkipäivässä.
 • Tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuva riski koostuu lähinnä ergonomiaan liittyvistä ongelmista (istumisen tuomat ongelmat, työskentelyasennot), liikunnan vähäisyys ja ylipainoisuus.
 • Mielialaan- ja mielenterveyteen liittyvät riskit koostuvat pääasiassa erilaisten elämäntilanteiden mukanaantuomista kriiseistä (mm.parisuhdeongelmat), stressiin ja elämänhallintaan liittyvistä kysymyksistä, masennuksesta ja sen tunnistamisesta sekä nukkumiseen liiittyvistä ongelmista.
 • BMI eli painonhallintaan liittyvät terveysriskit jakautuvat ylipainon aiheuttamiin riskeihin ja liiallisen painotarkkailun sekä alipainoisuuden ja syömishäiriöiden tuomiin riskeihin.
 • Päihteisiin liittyvä riski liittyy alkoholin runsaasen käyttöön tai sen käyttöön ongelmanratkaisuna erilaisissa tilanteissa.

7.1.1. Suositellut toimenpiteet

 • Tietoisuuden lisääminen ja vaikuttaminen opiskelijoiden toimintakulttuuriin.
  • Selvitetään, miten tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuvaa terveysriskiä voidaan pienentää: Pylly ylös -kampanjan integroiminen, liikunnan tärkeyden korostaminen ja ergonomia-asioiden huomioiminen kaluste- ja välinehankinnoissa.
  • Selvitetään, mahdollisuudet puuttua mielenterveyden ongelmiin mahdollisimman varheisessa vaiheessa.
  • Painonhallinnan huomioiminen terveysneuvonnassa
  • Selvitetään mahdollisuudet varhaiseen puuttumiseen Unifin laatima Opiskelijoiden päihdeohjelman avulla.

7.1.2 Käytännön toteutus ja aikataulu

 • Tuki ja liikuntaelimet; Pylly ylös -kampanjan jalkauttaminen kampukselle syksyn 2015 aikana; materiaalina luennoitsijatarrat, slidet Info-TV:ssä, roll up, henkilökunnan infot ja mahdolliset välinehankinnat. Pointerin liikuntamahdollisuuksista tiedottaminen, mm. lajikokeilupäivä marraskuussa 2015. Ergonomia-asioita tiedottaminen opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Mielenterveysongelmat: Tietoisuuden lisääminen varhaisten väsymys- ja mielenterveysoireiden havaitsemisesta sekä YTHS:n palveluista hyvinvointipäivien yhteydessä.
 • Painonhallinta: Tietoisuuden lisääminen hyvinvointipäivien yhteydessä.
 • Päihteet: Opiskelijoiden päihdeohjelman käsitteleminen hyvinvointityöryhmässä.

7.1.3 Seuranta

Asian etenemistä seurataan seuraavassa seurantaryhmän kokouksessa 10/2016.

7.1.4 Vastuuhenkilö

YTHS:n terveydenhoitaja Eija Tarri ja Porin yliopistokeskuksen hyvinvointityöryhmä

7.2 Opiskeluympäristöön liittyvät turvallisuusriskit

Turvallisuusriskiksi koetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan tietämättömyys ja välinpitämättömyys tärkeistä yliopistokeskuksen turvallisuusasioista.

7.2.1. Suositellut toimenpiteet, käytännön toteutus ja aikataulu

 • Tietoisuuden lisääminen:
 • Opiskelijoiden ja henkilökunnan vastuuttaminen turvallisuustietoon tutustumiseen
 • Uusien turvallisuutta koskevan tiedon viestintätapojen ja -kanavien kartoittaminen: Keskusradion hankinta? Somen käyttö?
 • Koulutustilaisuuksien järjestäminen: Poistumisharjoitukset/turvallisuuspäivä syksy 2015
Toimenpiteiden toteutus on pääasiassa yliopistokeskuksen palvelukeskuksen vastuulla. Palvelukeskus toimii yhteistyössä yliopistokeskuksen työryhmien kanssa, erityisesti hyvinvointityöryhmän kanssa.

7.2.3 Seuranta

Asian etenemistä seurataan seuraavassa seurantaryhmän kokouksessa 10/2016.

7.2.4 Vastuuhenkilö

Porin yliopistokeskuksen palvelukeskuksen kohdepäällikkö Tero Hämäläinen ja yliopistokeskuksen hyvinvointityöryhmä.

Tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuvaa terveysriskiä voidaan pienentää lisäämällä entisestään opiskelijoiden ja luennoitsijoiden tietoisuutta erilaisista keinoista lyhentää yhtäkestoista istumista mm. Pylly Ylös- kampanjan avulla, jakaa opiskelijolle materiaalia ja tietoa hyvistä työskentyasennoista INFO TV:n kautta sekä terveydenhoitajan vastaanotolla kuten myös esimerkiksi hyvinvointipäivän yhteydessä. Samoin liikunnan tärkeyttä voidaan korostaa kuten aikaisemminkin Pointerin järjestämien liikuntamahdollisuuksien kautta. Ergonomia-asioiden huomioiminen tulevissa tilaratkaisuissa esimerkiksi rakentamalla seisomatiloja ja huomioimalla ergonomia-asiat tulevissa kalustehankinnoissa.

Mielialaan- ja mielenterveyden ongelmiin puuttuminen mahdollisimman varheisessa vaiheessa on erittäin tärkeään. Tiedon lisäämien YTHS:n palveluista sekä PIENEMPI KYNNYS ajanvaraukseen mahdollisimman varhain väsymyksen alkaessa. Varhaisista oireista tiedottaminen.
Painonhallinta
Päihteet LISÄÄ PÄIHTEETTÖMIÄ tilaisuuksia, itsetuntokysymys, erilaisuus porukassa..??
Print version |  PDF  | History: r13 < r12 < r11 < r10 | 
Topic revision: r13 - 08 Oct 2015 - 15:38:14 - PaeiviElonen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback