Difference: MetsäOnline (r2 vs. r1)

MetsäOnline

MetsäOnline Project Description

MetsäOnline project aims at improving quality and efficiency of wood supply chain teaching. This is realized by developing a learning environment specifically tailored for wood supply chain teaching. By providing high quality learning scenarios and an interactive learning environment, we can support the understanding of this complex field. The aim is to help learners develop an overall, holistic understanding and know-how. The project emphasizes the importance of problem solving skills, with which sutdents learn to encounter and solve varying problems independently. A complementary aim is to describe wood supply chain as a whole, instead of restricting to specific fields of responsibility.

MetsäOnline-hankkeesta Project homepage (in Finnish): http://metsaonline.projects.tamk.fi/

MetsäOnline-hanke tähtää puuntoimitusketjun opetuksen laadun ja tehokkuuden parantamiseen. Hankkeessa kehitettävä oppimisympäristö vastaa puuntoimitusketjun monimutkaisen kokonaisuuden koulutushaasteisiin. Laadukkailla opetusskenaarioilla ja interaktiivisella oppimisympäristöllä tuetaan vaativan kentän ymmärtämistä. Tavoitteena on kokonaisvaltainen osaaminen. Hanke korostaa ongelmanratkaisukyvyn tärkeyttä, jonka avulla opiskelijat oppivat kohtaamaan ja ratkaisemaan muuttuvia ongelmia itsenäisesti. Tavoitteena on kuvata puuntoimitusketjun kokonaisuus yli eri toimijoiden vastuurajojen.

Lisätietoja hankkeen kotisivuilla: http://metsaonline.projects.tamk.fi/

View topic | View difference side by side | History: r4 < r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback