Difference: Käyttö (r3 vs. r2)

Käyttö

Tässä "Käyttö"-kokonaisuudessa tarkastellaan sitä, miten tietokonetta voisi ja pitäisi käyttää turvallisesti. Kohteena ovat ne tietojenkäsittelyn toimet, joita käyttäjä muuhun kuin pelkkään turvallisuuteen tähtääviä tehtäviä hoitaessaan kohdistaa tietokoneeseen. Tarkastelun kohteena eivät ole vain ihmisen toimet vaan myös käyttöjärjestelmä, sillä se on kaiken tietojenkäsittelyn ja siihen käytetyn laitteiston välissä.

Ihmisen ja laitteen välillä on muitakin ohjelmia ja niihin liittyy runsaasti turvaseikkoja. Käytön turvallisuuden kannalta ohjelmointi on kuitenkin omassa ulottuvuudessaan. Samoin on se, miten eri tarkoituksiin tehtyjä ohjelmia käytetään: esim. selaimen tai tietokannan käytössä on riskejä, mutta ne liittyvät abstraktimmalla tavalla tietoon ja sen merkitykseen kuin esim. muistialueet tai tiedostot, jotka ovat tietokoneen käytön turvallisuudessa tarkastelukohteina.

Ihmisen toimet ja käyttöjärjestelmä liittyvät tietysti hyvin moneen muuhun asiaan eikä rajanveto ole lainkaan selvä. Osa tästä kokonaisuudesta kuuluu käyttöturvallisuudeksi kutsuttuun aihepiiriin. Sen muut sisällöt tulevat tässä aineistossa esille muissa yhteyksissä, esim. pääsynvalvonta ja tehtävien eriyttäminen Hallinto-kokonaisuudessa ja varmuuskopiointi Fyysisessä.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
ValmiusValmisteilla Valmis
Tyyppi Ydin
LuokitusUhkat Atk
MitäLuottamuksellisuus Useita
MiltäIhmisetön Useita uhka
MissäOrganisaatio Useita
KukaTite-ammattilainen Tite-maallikko
MilloinEnnakolta Päivittäin
Miksi Hyvä tapa

View topic | View difference side by side | History: r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback