Tampereen teknillinen yliopisto
Tietoturva/Tutkielmat  PiirienTehoanalyysi (compare)

Difference: PiirienTehoanalyysi (r8 vs. r7)

TTY / Tietoturvallisuuden jatkokurssi / Harjoitustyö 2012 / Luonnosvaihe

Joonas Kangas

Kryptografisten piirien tehoanalyysi

Johdanto

Kryptografiset laitteet ovat osa jokapäiväistä toimintaa sirukorttien ynnä muiden muodossa, ja luotto niiden toiminnan salaisuuteen on korkea. Tehoanalyysihyökkäyus on kuitenkin pitkälle kehuttynyt ja erittäin tehokas tapa selvittää kryptografisten laitteiden avaimia. Koska tällainen tehoanalyysi saa tarvitsemansa tiedon laitteen toiminnasta sen normaalin toiminnan aikana tuota toimintaa tarkkaillen, on analyysin havaitseminen vaikeaa ja siltä suojautuminen vaatii piirivalmistajilta uusia lähestymistapoja. Tehoanalyysihyökkäyksen uhka on todellinen, sillä hyökkäys on mahdollista suorittaa nopeasti helposti saatavilla olevalla laitteistolla, hinnaltaan vain muutamista sadoista pariin tuhanteen euroon.

Tehoanalyysin perusteet perusta

Kryptografinen laite käyttää salaista avainta sisäänmenevään informaatioon ja tuottaa ulostulevaa informaatiota. Näiden laitteiden protokollat suunnitellaan tyypillisesti sillä oletuksella, että sekä ulos ja sisään tuleva informaatio on kaikkien saatavilla, mutta muu tieto laitteen toiminnasta ja avaimista ei.

1.bmp

Kuva 1:Oletettu kryptografisen piirin toiminnasta saatava tieto [1].

Todellisuudessa laitteista saadaan kuitenkin muutakin informaatiota, esimerkiksi laitteen tehonkulutuksesta.

2.bmp

Kuva 2: Todellinen piirin toiminnasta saatava tieto [1].

Modernit cryptografiset laitteet perustuvat mikropiiriehin, jotka rakentuvat transistoreista, jotka toimivat jänniteohjattuina kytkiminä. Kun transistorin porttiin vaikuttava varaus muuttuu, muuttuu samalla transistorin läpi virtaava sähkövirta. Tämä sähkön virtaus kuluttaa tehoa ja samalla tuottaa sähkömagneettista säteilyä.

Piirin tehonkulutuksen selvittämiseksi se kytketään sarjaan pienin resistanssin kanssa, jolloin tuon resistanssin yli olevan jännitteen mukaan voidaan laskea virta. Laborariotasoisella laitteella voidaan jännitetasoista ottaa näytteitä tarkasti suurilla yli 1 GHz nopeuksilla. 20 Mhz nopeuksilla toimivia tai nopeampia laitteita voi saada jopa alle 400$ hintaan [2].

Tehoanalyysin menetelmiä

Tehoanalyysi voidaan jaotella eri menetelmiin sen yksinkertaisuuden perusteella. Yksinkertaisin menetelmä, Simple Power Analysis (SPA) perustuu tehonkulutusmittausten suoraan visuaaliseen analysointiin. SPA:lla voidaan saada selville tietoa laitteen toiminnasta sekä avaimesta. Monimutkaisempi menetelmä on Differential Power Analysis (DPA), jossa käytetään tehonkulutustiedon tilastollista analyysiä ja etsitään korrelaatiota tehonkulutuksen ja ennustusmallien välillä. Siinä missä DPA käsittelee yhden tapahtuman tietoja kerrallaan voidaan High-Order DPA:lla (HO-DPA) korreloida tietoja usean eri operaation kesken.

Simple Power Analysis

SPA -hyökkäyksessä hyökkääjä suoraan analysoi järjestelmän tehonkulutusta. Kulutettu teho vaihtelee piirin suorittamien operaatioiden mukaan, ja suuret piirteet kuten DES kierrokset tai RSA operaatiot voidaan tunnistaa koska näiden operaatioiden vaativat toimet vaihtelevat suuresti operaation eri osissa. Tarpeeksi suurennettuna jopa yksittäiset käskyt voidaan erottaa.

Kuvassa 3 on tyypillisen sirukortin tehonkulutusmittaus kun se suorittaa DES operaatiota. DES:in 16 kierrosta ovat selkeästi nähtävissä.

3_1.bmp

Kuva 3: SPA-jälki kokonaisesta DES-operaatiosta [2].

Kuvassa 4 on suurennettuna tuon saman operaation toinen ja kolmas kierros. Tästä kuvasta on nähtävissä monia DES operaation yksityiskohtia, kuten esimerkiksi 28-bittiset avainrekisterit kierretään kerran toisella kierroksella (vasen nuoli) ja kahdesti kolmannella kierroksella (oikeat nuolet). Myös muita eroja kierrosten välillä on havaittavissa. Monet erotettavista yksityiskohdista ovat avaimeen ja laskennallisiin välittäjiin perustuvia, ehdollisista hypyistä johtuvia SPA-heikkouksia.

4_1.bmp

Kuva 4: DES-operaation kierrokset 2 ja 3 [2].

Kuvassa 5 on kaksi vielä suuremman resoluution mittausta, molemmissa 7 kellojaksoa 3.5714 Mhz taajuudella. Näistä ylemmässä tapauksessa suoritetaaan hyppykäsky kun taas alemmassa ei. Tästä aiheutuva ero on selkeästi nähtävilä 6. kellojakson kohdalla. Koska SPA voi paljastaa käytetyn käskyjonon, sitä voidaan käyttää rikkomaan kryptografisia toteutuksia, joissa käskyjono riippuu käsiteltävästä datasta.Kuvassa 5 on kaksi vielä suuremman resoluution mittausta, molemmissa 7 kellojaksoa 3.5714 Mhz taajuudella. Näistä ylemmässä tapauksessa suoritetaaan hyppykäsky kun taas alemmassa ei. Tästä aiheutuva ero on selkeästi nähtävilä 6. kellojakson kohdalla.

5.bmp

Kuva 5: Suuren resoluution SPA-jälki [2].

Koska SPA voi paljastaa käytetyn käskyjonon, sitä voidaan käyttää murtamaan kryptografisia toteutuksia, joissa käskyjono riippuu käsiteltävästä datasta, esimerkiksi

DES avaintaulu(key schedule): DES:issä lasketaan aina seuraavan kierroksen avaimet kiertämällä 28-bittisiä avainrekistereitä. Yleensä käytetään ehdollista hyppyä tarkistamaan kierretty bitti, jotta 1-bitit voidaan tunnistaa. Tästä seuraantuva tehonkulutusjälki on erilainen 1- ja 0-biteille, jos käskyjono on niille erilainen.

DES permutaatiot.

Vertailut.: Erojen löytyessä suoritetaan yleensä ehdollinen hyppy, josta aiheuu selkeä SPA-ominaisuus.

Kertojat.: Modulaarisia kertolaskuja suorittavat piirit vuotavat usein paljon tietoa prosessoitavasta datasta. Vuoto riippuu kertojan suunnittelusta, mutta korreloi usein muuttujien arvoihin tai Hamming painoihin

Potenssiinkorotukset.: Yksinkertainen modulaarinen potenssinkorotusfunktio kartoittaa koko exponentin suorittaen neliöönkorotuksen joka kierroksella, sekä ylimääräisen kertolaskun jokaisella exponentin ykkösbitillä. Tästä voidaan exponentti saada selville, jos neliöönkorotus- sekä kertolaskuoperaatiot käyttävät tehoa eri tavalla, kestävät eriävän ajan tai ovat koodilla erotettu.

Differential Power Analysis

DPA -hyökkäyksessä käytetään tilastollista analyysiä sekä virheenkorjaustekniikoita avainten selvittämiseksi. Periaate DPA:n takana on se, että tilastollinen korrelaatio tehonkulutusdatan sekä ennustemallien välillä antaa analysoijalle tietoa avaimesta. DPA on tehokas, koska sillä voidaan hyökätä tutkien avainta osa kerrallaan, ja siten pienentää etsintäalaa suuresti, esimerkiksi 2^128:sta 16*2^8:aan. DPA-hyökkäykseen tarvitaan tietoa salausalgoritmista, mutta varsinaisen toteutuksen tunteminen ei ole tarpeen. Lisäksi tarvitaan tehonmittaustyökalut, mutta nämä laitteet eivät ole erityisen kalliita.

High-Order Differential Power Analysis

Tehoanalyysiltä suojautuminen

SPA ja DPA hyökkäykset yleisesti kohdistuvat kryptografisiin tuotteisin laitteistolla tai sulautetuissa järjestelmissä, vaikkakin samantyyliset hyökkäykset sähkömagneettista säteilyä hyväksikäyttäen voidaan kohdistaa jopa ohjelmistoihin tietokoneissa. Järjestelmissä, joissa kryptogragfinen käsittely on vain pienessä osassa yleiseen tehonkulutukseen tarvitaan yleensä DPA:ta.

Kaikki kryptografiset algoritmit ovat alttiita SPA ja DPA hyökkäyksille. Tehoanalyysiä on onnistuneesti käytetty DESiä, AESia, SHAta, Diffie-Hellmania ja RSAta sekä monia muita algoritmeja vastaan.

SPA ja DPA hyökkäyksiä vastaan suojautuminen on kuitenkin hyvin mahdollista. SPA:lta suojautuminen on melko yksinkertaista. Salaisia välittäjiä tai avaimia ehdolliseen haarautumiseen käyttävien toimenpiteiden välttäminen piilottaa monia SPA ominaisuuksia. Joissain tilanteissa kuten haarautumista vaativissa algoritmeissa tämä voi vaatia luovuutta ja suorituskyvyn pudotusta.

SPA ja DPA hyökkäysmenetelmät löytänyt yritys Cryptography Research Inc on patentoinut joukon vastatoimia.

  • Vuotojen vähentäminen
  • Äänen lisääminen
  • Tarkoituksen piilottaminen
  • Satunnaisuuden lisääminen
  • Protokollatason vastatoimet,

Päätelmät / yhteenveto

Vastaukset ongelmaan tiivistetään tässä luvussa, jonka maksimipituus on sama kuin johdantoluvunkin. Tässä ei toisteta aiempia ilmaisuja eikä viitata aiempiin kohtiin. Toisaalta uusia näkökulmia ei tuoda esille, paitsi ehkä mainintoja siitä, miten työtä voisi jatkaa: syvemmälle tai laajemmalle. Lukija voi lukea vain johdannon ja päätelmät. Päätelmäluku on hyvä, jos lukija tällöin haluaakin lukea, mitä välissä on.

Lähteet

[1] Paul Kocher, Joshua Jaffe, Benjamin Jun: Introduction to Differential Power Analysis and Related Attacks [viitattu 1.11.2012]. Saatavissa http://www.cryptography.com/public/pdf/DPATechInfo.pdf

[2] Paul Kocher, Joshua Jaffe, Benjamin Jun: Differential Power Analysis [viitattu 1.11.2012]. Saatavissa http://www.cryptography.com/public/pdf/DPA.pdf

[3] Licensed Countermeasures [viitattu 1.11.2012] http://www.cryptography.com/technology/dpa/licensed-countermeasures.html

[4] Matthew Pierson, Bryan Brady: Low cost differential power analysis resistant crypto-chips [viitattu 1.11.2012]. Saatavissa http://www.eecs.berkeley.edu/~bbrady/documents/eecs244-presentation.pdf

[5] Christopher Kevorkian, Jacob Tanenbaum: Advanced Cryptographic Power Analysis [viitattu 1.11.2012] http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-122211-215512/unrestricted/Power_analysis.pdf

[6] DPA Countermeasures FAQ [vitattu 1.11.2012] Saatavissa http://www.cryptography.com/technology/dpa/dpa-qa.html

[7] Sidikka Berna Örs, Frank Gürkaynak, Elisabeth Oswald, Bart Preneel: Power analysis attack on an ASIC AES implementation [viitattu 29.11.2012]. Saatavissa web.itu.edu.tr/~orssi/papers/SBO-0306.pdf.gz

SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Jatko
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Tahallinen uhka
Missä Useita
Kuka Titu-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
IAttachmentActionSizeDateWhoSorted descendingComment
1.bmpbmp1.bmpmanage 272.7 K 01 Nov 2012 - 05:14UnknownUser Crypto assumption
2.bmpbmp2.bmpmanage 397.7 K 29 Nov 2012 - 07:04UnknownUser Crypto actual
3_1.bmpbmp3_1.bmpmanage 607.1 K 29 Nov 2012 - 07:29UnknownUser SPA Des operation full
4_1.bmpbmp4_1.bmpmanage 627.3 K 29 Nov 2012 - 07:29UnknownUser SPA DES round 2-3
5.bmpbmp5.bmpmanage 1097.3 K 29 Nov 2012 - 07:48UnknownUser High resolution SPA trace with jump and no-jump

Revision r8 - 29 Nov 2012 - 12:50 - JoonasKangas?
Revision r7 - 29 Nov 2012 - 11:21 - JoonasKangas?
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback